Koľko peňazí dostanete tento rok, ak budete na péenke alebo ošetrovnom?

Od januára dostanete za péenku alebo za ošetrovanie dieťaťa viac peňazí. Čo sa ešte zmenilo a ako vzrástli jednotlivé dávky?

20.01.2023 10:00
Chorá žena so šálkou Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nové maximálne výšky dávky – nemocenské, tehotenské, materské, ošetrovné

V roku 2023 budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2023, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 43,79507000 eura. Pri 30-dňovom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 313,90 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1 357,70 eura.

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 59,72055000 eura. Znamená to, že materské bude maximálne vo výške 1 791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo 1 851,40 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 11,94411000 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 358,40 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), resp. 370,30 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Maximálne denné ošetrovné v roku 2023 predstavuje hodnotu 43,79507000 eura. Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 613,20 eura.

Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 313,90 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 1 357,70 eura mesačne (pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci).

Nová dávka otcovské (účinné od 1. novembra 2022)

Sociálna poisťovňa už od 1. novembra 2022 poskytuje svojim poistencom nový typ dávky materské, tzv. „otcovské“ a môžu o ňu žiadať aj v roku 2023.

Dávka je určená pre oteckov a po splnení zákonných podmienok ju môžu poberať najviac 14 dní v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa. V prípade, ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizované, toto obdobie sa predlžuje o čas hospitalizácie.

Po dvojtýždňovom poberaní dávky „otcovské“ môžu otcovia tak ako doteraz (po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu) poberať aj dávku materské. Na jej čerpanie pre to isté dieťa im zostane v zásade 26 týždňov (pri starostlivosti o jedno narodené dieťa) a uplatniť si ju môžu do troch rokov veku dieťaťa.

Dávka materské sa tak pre otcov rozdeľuje na dve časti – obdobie max. 2 týždňov v období 6 týždňov po narodení dieťaťa, ktoré môže otec poberať bez ohľadu na to, či matka v tomto období poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok a ďalších v zásade 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa.

Ak si otec nárok na „otcovské“ neuplatní, môže po splnení zákonných podmienok čerpať dávku materské na celé obdobie 28 týždňov tak ako doteraz (resp. 31 týždňov ak ide o osamelého otca alebo 37 týždňov, ak sa stará o dve alebo viac narodených detí), najskôr však šesť týždňov od pôrodu, ak už matka nepoberá na to isté dieťa materské a nepoberá ani rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Otcovi dieťaťa, ktorý si uplatní nárok na materské najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu, vznikne nárok na materské bez ohľadu na skutočnosť, či v predchádzajúcom období mal nárok na „otcovské“.

Nová žiadosť k dávke otcovské/materské má názov Žiadosť iného poistenca o materské, tlačivo je k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Žiadosť tak klient vybaví aj bez kontaktovania pobočky. Ak nemá možnosť si ju vytlačiť, poskytne mu ju ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.

Časť A tejto žiadosti vypĺňa iba otec, ktorý žiada o tzv. otcovské. Časť B žiadosti vypĺňajú všetci iní poistenci (aj otcovia), ktorí žiadajú o štandardné materské.

Ak je poistenec zamestnancom a chce si uplatniť nárok na tzv. otcovské, tlačivo Žiadosť iného poistenca o materské je potrebné najskôr predložiť zamestnávateľovi na potvrdenie.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Ak ide o zamestnanca, tak príslušnou je v zásade pobočka podľa sídla zamestnávateľa.

Ak ide o zamestnanca v ochrannej lehote (teda spravidla do 7 sedem dní po zániku nemocenského poistenia), tak žiadosť predkladá v pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, tak v pobočke podľa miesta trvalého pobytu.

Zvýšenie úrazových dávok o 10,9 %

Od januára vzrastú aj úrazové dávky – úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 10,9 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2023 bude 66 153,80 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v roku 2023 zvyšuje na 66 153,80 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v roku 2023 predstavovať 33 077,40 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom bude 3 308,80 eura.

Na hodnotu 3 308,80 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa v roku 2023 zmenia až od 1. júla 2023

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa v roku 2023 zmenia až od 1. júla 2023, dovtedy platia sumy, ktoré sú stanovené od 1. júla 2022 do 30. júna 2023.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je aktuálne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 234,30 eura a pri 30-dňovom mesiaci 1 194,50 eura. Dávku možne poberať najviac šesť mesiacov.

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/do­hodári na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktoré viedli k poisteniu v nezamestnanosti.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie (730 dní v posledných štyroch rokoch) poistení dobrovoľne.

Na garančnú dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu (pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce) a člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z týchto vzťahov.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2022 do 30. júna 2023, výška garančnej dávky môže dosiahnuť maximálne 3 633 eur.

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na garančnú dávku platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenské poistenie #úrazové poistenie #garančné poistenie