Ako platiť odvody, aby ste sa nestali neplatičmi? Na čo nesmiete zabúdať

SZČO majú povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Dôležitý je termín splatnosti, pozor si treba dať aj na správnosť variabilného symbolu.

18.01.2023 07:00
SZČO Foto: ,
Ilustračná foto.
debata

Sociálna poisťovňa

Kde získate údaje potrebné k platbe?

**Výšku poistného a údaje potrebné k platbe vám Sociálna poisťovňa oznámi: **

 • v januári (len ak sa vás týka zmena výšky minimálneho alebo maximálneho poistného),
 • v júli (po podaní daňového priznania v riadnom termíne) alebo
 • v októbri (pri posune termínu podania daňového priznania) príslušného roka.

Identifikačné údaje k platbe

 • variabilný symbol, ktorý vám pridelí Sociálna poisťovňa,
 • špecifický symbol označujúci obdobie, za ktoré sa platí poistné (napr. za december 2022 je v tvare 072022 alebo 202207),
 • pri trvalom platobnom príkaze je špecifický symbol v tvare 88.

Doba splatnosti

 • Termín splatnosti odvodov do Sociálnej poisťovne je ôsmy deň v mesiac. Ak tento pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň.
 • Ak poistné uhradíte s oneskorením, Sociálna poisťovňa vám predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne. Penále ste povinný zaplatiť aj v prípade, ak uhradíte nižšiu sumu poistného.
 • Sociálna poisťovňa na základe novely zákona o sociálnom poistení odpustí alebo nepredpíše dlžníkom – právnickým i fyzickým osobám – penále v prípade, ak celé dlžné poistné z minulosti, ktoré im vzniklo za obdobie poistenia pred 1. júlom 2022, zaplatia v lehote najneskôr do 31. augusta 2023. Zmena zákona, ktorá zavádza generálny pardon, nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2023.
 • Počet kandidátov, ktorých by sa tento mimoriadny legislatívny nástroj oddlžovania mohol dotknúť, je viac ako 1 milión subjektov, z toho takmer 354-tisíc zamestnávateľov a 716-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) alebo dobrovoľne poistených fyzických osôb (DPFO). Penále spadajúce do generálneho pardonu by malo predbežne predstavovať spolu sumu približne 885 mil. eur. O podrobnostiach bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať.

Odložená splatnosť

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré počas pandémie v minulosti požiadali Sociálnu poisťovňu o odklad poistného za mesiac december 2020, sa blíži odložená splatnosť tohto poistného.

Povinnosť jeho úrady uplynie 31. decembra 2022. Sociálna poisťovňa ich na tento termín upozorní pripomínajúcim e-mailom.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac december 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 122020. Následne úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne. Potrebné je tiež použiť správny variabilný symbol.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch posiela SZČO a zamestnávateľom e-mailové správy, v ktorých ich priamo upozorní na úhradu odložených platieb poistného za mesiac december 2020 do 31. decembra 2022.

Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, ktorá pomáha podnikateľom predísť situácii s nedoplatkami na poistnom. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj e-mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje emailový kontakt.

V prípade neuhradenia odloženého poistného bude Sociálna poisťovňa zo zákona povinná predpísať penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.

Zdravotná poisťovňa

Ako platiť:

 • cez Elektronickú pobočku
 • Ak platíte odvody cez svoju Elektronickú pobočku, vyhnete sa prípadným chybám nielen pri uvádzaní platobných symbolov, ale aj sumy preddavku.
 • Cez mobilnú aplikáciu
 • V aplikácii nájdete jednoduchý návod, čo treba zaplatiť, dokedy a koľko. Za každý daný mesiac nájdete informáciu, čo bolo treba zaplatiť, čo ste zaplatili, prípadne čo nezaplatili. Následne zvolíte možnosť zaplatiť poistné.
 • Bankovým prevodom
 • Kvôli správnej identifikácii vašej platby, ktorá sa vykonáva automaticky v informačných systémoch, nezabudnite, prosím, uviesť všetky potrebné údaje úhrady (variabilný, konštantný a špecifický symbol).
debata chyba