Opatrujete príbuzného a dostávate príspevok? Rezort práce vás bude kontrolovať!

Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, okrem iného, obsahuje aj kontrolovanie opatrovateľov, ktorí poberajú príspevok na opatrovanie. Ako takéto kontroly vyzerajú v praxi? Čo reálne hrozí ľuďom, u ktorých kontrola zistí pochybenie a čo sa pod pochybením rozumie?

10.01.2023 06:00
ťzp, príspevok na opatrovanie, vozičkar Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Inšpekcia v sociálnych veciach nevykonáva „kontrolu“ ale dozor nad dodržiavaním povinností, ktoré ako právnickým tak aj fyzickým osobám už teraz vyplývajú z platných zákonov v troch oblastiach – v sociálnych službách, sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v kompenzáciách sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

„V oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia bude inšpekcia dbať na dodržiavanie zákona o peňažných príspevkoch, teda na účelnosť pri poskytovaní uvedených príspevkov a na kvalitu a rozsah zabezpečovania pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,“ píše sa v správe tlačového odboru rezortu práce.

Dozoru zo strany ministerstva tak budú podliehať aj fyzické osoby – osobní asistenti, opatrovatelia ako aj osoby, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Ide o oblasť, kde sa ministerstvo zaviazalo k reforme aj v rámci Plánu obnovy. „Dozor bude Inšpekcia v sociálnych veciach vykonávať na základe Plánu dozornej činnosti, ktorý zverejní na každý rok. Ten tohtoročný bude známy v priebehu januára,“ uvádza tlačový odbor.

Súčasne sa môže dozor vykonávať aj na základe individuálnych oznámení osôb alebo ho inšpekcia začne aj z vlastnej iniciatívy čiže na základe poznatkov a informácií, ktoré má k dispozícii.

Postup jednotlivých dozorov je prísne určený a regulovaný pravidlami stanovenými zákonom o inšpekcii v sociálnych veciach, zákonom o kontrole v štátnej správe a v prípade vyvodzovania zodpovednosti samozrejme správnym poriadkom.

„Osobní asistenti a opatrovatelia budú mať povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ak tak neurobia, môžu byť sankcionovaní finančne. Hlavným cieľom dozoru voči dozorovaným subjektom – fyzickým osobám, opatrovateľom a osobným asistentom, je zabezpečenie pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím v dostatočnom rozsahu a kvalite. A teda prioritne nie je cieľom ich trestanie, ale náprava a odstránenie zistených nedostatkov,“ píše sa v správe.

Peňažný príspevok na opatrovanie, ako jediný peňažný príspevok na kompenzáciu, sa poskytuje priamo fyzickej osobe (tzv. opatrovateľovi), ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie.

Jeho výška je ustanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania.

Vo vzťahu k zákonu o inšpekcii v sociálnych veciach Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím upozorňoval na viaceré negatíva a uplatnil pripomienky v rámci pripomienkového konania.

„Niektoré naše pripomienky boli zohľadnené, nie však všetky. Podľa tohto zákona môže štát viac kontrolovať aj poberateľov finančných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú skôr viac pomoci, a nie viac kontroly, a to dokonca aj týkajúcej sa čerpania peňažného príspevku napr. na hygienu či stravovanie (v domácom prostredí),“ uviedla komisárka pre občanov so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

„Chceme však zdôrazniť, že nastavenie nového systému inšpekcie v zariadeniach sociálnych služieb, cez posilnenie personálneho zabezpečenia systému kontroly v oblasti sociálnych služieb vnímame dlhodobo ako potrebné,“ dodala Stavrovská.

Výsledky zverejnia

Podľa rezortu práce bude inšpekcia transparentná a bude zverejňovať výsledky dozornej činnosti. Smerom k občanom sa tak dostanú relevantné informácie, avšak bez uvedenia osobných údajov. Účelom zverejňovania týchto výsledkov inšpekčnej činnosti je predovšetkým zvyšovanie informovanosti o plnení štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby dozorovanými subjektami, o povinnostiach poskytovateľov sociálnych služieb, fyzických osôb, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, osobných asistentov a subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o ich plnení, v neposlednom rade transparentnosť výkonu inšpekčnej činnosti ministerstvom ako aj preventívny charakter zverejňovaných výsledkov.

Postup výkonu dozoru je prísne regulovaný – dozor sa začína iba po predchádzajúcom písomnom oznámení a oboznámení osoby s tým, čo bude predmetom dozoru.

„Práve intenzita a profesionalita výkonu dozoru bude mať preventívny účinok a výsledkom budú bezpečnejšie a kvalitnejšie sociálne služby pre občanov. Inšpekcia sa tak bude zameriavať na reálnu a efektívnu aplikáciu práv ľudí pri poskytovaní pomoci v sociálnych veciach, nielen na poukazovanie formálnych nedostatkov či neplnenia administratívnych povinností poskytovateľov, pretože tie nemajú priamy vplyv na kvalitu poskytovanej starostlivosti,“ prízvukuje rezort práce.

Primárnou úlohou Inšpekcie v sociálnych veciach je zvýšiť ochranu najzraniteľnejších ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc v sociálnej oblasti. Na to sú jasne definované pravidlá a postupy výkonu dozoru.

V oblasti poskytovania sociálnych služieb bude inšpekcia dbať na dodržiavanie povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o sociálnych službách verejným ako aj neverejným poskytovateľom všetkých druhov a foriem sociálnych služieb.

Napríklad ide o dozor nad plnením podmienok registrácie, ktoré musí spĺňať každý poskytovateľ (teda priestorových, personálnych a materiálno-technických podmienok), nad kvalitou poskytovanej sociálnej služby, teda dodržiavanie povinnosti plniť štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby," píše sa v správe tlačového odboru rezortu práce.

Úlohou Inšpekcie v sociálnych veciach je zvýšiť ochranu najzraniteľnejších osôb, ktoré sú odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, preto je dôležitý aj výkon dozoru voči neformálnym poskytovateľom starostlivosti.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #Úrad práce #príspevok na opatrovanie #sociálne veci