Predali ste byt, dom či pozemok? Kedy nemusíte zaplatiť dane?

Príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti musí vlastník, ktorý nie je podnikateľ, priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Kedy tak však naozaj musí urobiť? Podlieha dani každý príjem z predaja?

18.01.2024 06:00
predaj nehnuteľnosti, nájomca, kúpa bytu Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak majiteľ (daňovník) predal nehnuteľnosť (napríklad dom, byt, pozemok), respektíve časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, takýto príjem sa na daňové účely považuje za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Skutočnosť, či tento príjem podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom, alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov.

Zároveň platí, že ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú na daňové účely považované za takzvané pasívne príjmy, nemôže si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku. A kedy je príjem z predaja od dane oslobodený? To, kedy sa vás táto povinnosť netýka, presne vymedzuje zákon o dani z príjmov. Ak z neho vyplynie, že príjem oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie podať nemusíte. Pozor však, ak sa predáva stavba spolu s pozemkom, na účely dane z príjmov sa posudzuje splnenie podmienok na oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti samostatne za každú nehnuteľnosť, teda samostatne za stavbu a samostatne za pozemok, a to aj v prípade, ak v kúpnej zmluve je kúpna cena dohodnutá jednou sumou.

Od dane je oslobodený príjem:

  1. Z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia,
  2. z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov), okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia,
  3. z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej vyradenia z obchodného majetku,
  4. z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov), s účinnosťou od 1. 9. 2022 aj z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej do obchodného majetku) nadobudnutej podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, okrem príjmu, ktorý plynie daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzavretá až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, pričom
  1. do uplynutia piatich rokov sa započíta aj doba od nadobudnutia pôvodnej nehnuteľnosti, ktorá bola nahradená nehnuteľnosťou podľa zákona o pozemkových úpravách,
  2. pri nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade je príjem z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia poručiteľom, pri ktorom sa uplatní aj postup podľa prvého bodu.
debata chyba
Viac na túto tému: #dane #Dán #daň z predja nehnuteľnosti