Prenajímali ste byt, dom či pozemok? Kedy nemusíte platiť daň z prenájmu? +príklad

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti by mal prenajímateľ - vlastník priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb. Kedy tak ale naozaj musí urobiť? Podlieha dani každý príjem z prenájmu?

25.01.2024 06:00
Mesto, Bratislava, bývanie, byty, domy, Eurovea Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Ak majiteľ (daňovník) prenajímal nehnuteľnosť, respektíve časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Skutočnosť, či tento príjem podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok.

Daňové priznanie

Daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu je daňovník povinný vyrovnať osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov FO za príslušné zdaňovacie obdobie. Samozrejme za predpokladu, že mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (teda aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2023 presiahne sumu 2 461,41 eura. Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.

Čo si možno odpočítať

Zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (po odpočítaní sumy oslobodenia 500 eur) sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1 v stĺpci 1. Daňové výdavky sa uvádzajú v stĺpci 2. Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti nie je účtovnou jednotkou, a to ani v prípade, ak sa rozhodne účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo v sústave podvojného účtovníctva. Z uvedeného dôvodu nemá povinnosť prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO účtovné výkazy.

Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností si daňovník môže uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti na základe vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného), alebo na základe evidencie vedenej podľa zákona o dani z príjmov. Sumu výdavkov je daňovník povinný prepočítať rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane v daňovom priznaní k celkovým príjmom z prenájmu nehnuteľnosti. Daňovník pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti nemôže vykázať daňovú stratu. Daňové výdavky môže uplatniť najviac do výšky príjmov z prenájmu nehnuteľnosti.

Príklad

Daňovník dosiahol v roku 2023 príjem z prenájmu nehnuteľností podľa zákona o dani z príjmov vo výške 6 000 eur. Preukázateľne vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie týchto príjmov sú vo výške 3 850 eur. <info> Sumu zdaniteľného príjmu z prenájmu nehnuteľnosti si daňovník vypočíta vo výške 5 500 eur (6 000 – 500) ako rozdiel medzi celkovými príjmami z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 eur, ktorá je od dane oslobodená. Výdavky vynaložené na dosiahnutie zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti si daňovník môže po prepočítaní uplatniť len vo výške 3 542 eur [(5 500 : 6 000) x 3 850].

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #Dán #daň z prenájmu nehnuteľnosti