Chystáte sa darovať dve percentá z dane? Takto ich môžete poukázať

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane dvomi spôsobmi. Ak je zamestnanec, môže tak urobiť cez vyplnené tlačivo daňového priznania, ak zamestnávateľa nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania. Urobiť tak musí v lehote na podanie daňového priznania. Prípadne môže podiel poukázať samostatným tlačivom. Vyhlásenie k 2 %, ktoré predkladá zamestnanec príslušnému správcovi dane (akémukoľvek, najvhodnejšie však miestne príslušnému podľa miesta trvalého pobytu) do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia.

23.03.2024 06:00
daňové priznanie, podiel z dane, notebook Foto:
Ilustračné foto.
debata

Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní:

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, a ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % vybranej neziskovej organizácii, je povinná

  1. vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“); daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024.
  2. zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok; za daňový nedoplatok sa v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur, ako ani nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.
  • Za deň platby pri bezhotovostných prevodoch z bankového účtu sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka.
  • Ak daňovník bude vykazovať v 16. deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, daňový úrad nepoukáže podiel dane vybranému prijímateľovi. Ak teda daňovník podá daňové priznanie v lehote do 2. 4. 2024, nemôže od 17. 4. 2024 vykazovať daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur.
  • Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Samostatné tlačivo „vyhlásenia“ použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, a ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023.
  • Fyzická osoba môže poukázať v roku 2024 podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 (do výšky 2 % alebo 3 % dane) neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky. Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou. Toto písomné potvrdenie tvorí povinnú prílohu daňového priznania.
  • Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z daňového priznania fyzickej osoby za rok 2023 na účet prijímateľa
  • do 30. 6. 2024, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podané do 2. 4. 2024,
  • do 30. 9. 2024, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podané v predĺženej lehote do 1. 7. 2024 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 1. 7. 2024,
  • do 30. 12. 2024, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podané v predĺženej lehote do 30. 9. 2024 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30. 9. 2024.
Finančná Správa FS Kynológia podujatie Čítajte viac Tisíce ľudí dostane listy z Finančnej správy, ktoré sa budú týkať dane z príjmu z predaja nehnuteľností

Otázky a odpovede

Poukázanie podielu zaplatenej dane v podanom daňovom priznaní v predĺženej lehote

Podal som na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023, a to do 1. 7. 2024. Môžem v tomto daňovom priznaní podanom v júni 2024 poukázať 2 % zo zaplatenej dane?

Áno.

Poukázanie podielu zaplatenej dane v podanom opravnom daňovom priznaní

Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 v marci 2024. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môže ešte podať opravné daňové priznanie, v ktorom vypíše uvedené vyhlásenie, aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?

Áno, v opravnom daňovom priznaní môže vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Opravné daňové priznanie môže daňovník podať v lehote stanovenej na podanie daňového priznania. Ak daňovník nepodá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023, potom môže opravné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podať iba do 2. 4. 2024.

Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní podanom po lehote na podanie daňového priznania

Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 oneskorene. V tomto riadnom daňovom priznaní vypísal vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Bude podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi, aj keď daňovník podal daňové priznanie oneskorene?

Nie, nebude. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane iba v prípade, ak je daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania.

Poukázanie podielu zaplatenej dane v dodatočnom daňovom priznaní

Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 do 2. 4. 2024. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môže podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom vypíše uvedené vyhlásenie, aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?

Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

NYSE, burza, koronavírus Čítajte viac Investori by si mali pri daňovom priznaní dávať pozor aj na dividendy

Poukázanie podielu zaplatenej dane podaním vyhlásenia

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive). Toto tlačivo „vyhlásenia“ platné na rok 2023 je označené V2Pv21_1, a je zverejnené na webovom sídle Finančnej správy.

Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania.

Fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2024. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2023 označené V2Pv18_P (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15. 4. 2024)

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z podaného vyhlásenia za rok 2023 na účet prijímateľa do 31. júla 2024.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #dve percentá #daňovníci #podiel z dane #darovanie 2 percent