Túto dávku vám štát vyplatí naraz, dostať tak môžete tisícky eur. Aké podmienky treba splniť?

Nárok na dávku v nezamestnanosti máte, ak ste uchádzač o zamestnanie registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého alebo obvyklého pobytu (www.upsvar.sk).

28.03.2024 06:00
žena, financie, peniaze, daňové priznanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo je dávka v nezamestnanosti?

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti je od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eura a pri 30-dňovom mesiaci je 1 286,20 eura. Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje nezamestnanej osobe počas podporného obdobia šiestich mesiacov. Slúži na zabezpečenie príjmu v dôsledku straty zamestnania.

Kedy máte nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti máte, ak ste uchádzač o zamestnanie registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého alebo obvyklého pobytu (www.upsvar.sk) a pred touto evidenciou ste boli:

 • povinne poistený v nezamestnanosti ako:
 • zamestnanec alebo
 • dohodár s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce alebo
 • policajt alebo profesionálny vojak (prípadne iná osoba, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov), ktorý nesplnil podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, výsluhový dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo
 • dobrovoľne poistený v nezamestnanosti,

a splnili ste podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti.

Kto nemá nárok na dávku v nezamestnanosti?

1. Osoby, na ktoré sa nevzťahuje povinné poistenie v nezamestnanosti, konkrétne:

 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá si dobrovoľne neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti,
 • zamestnanec podľa osobitného predpisu (napr. sudcovia, prokurátori),
 • obvinený vo väzbe a odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody,
 • osoba, ktorej bol priznaný: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 %, invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

2. Osoby, ktoré nie sú zamestnancom podľa zákona o sociálnom poistení, konkrétne:

 • dohodár na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dohodár na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý má priznaný:
 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • dohodár na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,
 • žiak strednej školy a študent vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.

3. Osoby, ktoré neboli poistené v nezamestnanosti (napríklad tie, ktoré poberali peňažný príspevok za opatrovanie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

Kedy vzniká nárok na dávku

Nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne, ak spĺňate nasledujúce podmienky: ste registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie ste boli poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní (2 roky).

žena, smútok, únava Čítajte viac Táto dávka od júla výrazne stúpne, poberatelia si polepšia o stovky eur, niektorí až o 700

Aké obdobie poistenia sa započítava?

 • obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca,
 • započítava sa aj obdobie poistenia, resp. zamestnania alebo obdobia samostatnej zárobkovej činnosti, získané na území iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ak sú splnené všetky podmienky pre priznanie dávky),
 • obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti,
 • ak ste policajt alebo profesionálny vojak (prípadne iná osoba, na ktorú sa vzťahuje zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov), započíta sa vám obdobie poistenia na výsluhový príspevok, ak ste boli zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a nesplnili ste podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, invalidný výsluhový dôchodok alebo ste nesplnili podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok
 • ak ste matka-zamestnanec po skončení rodičovskej dovolenky, započíta sa vám aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (inými slovami, obdobie čerpania rodičovskej dovolenky počas trvania pracovnoprávneho vzťahu),

Obdobie poistenia, ktoré už raz bolo započítané na vznik predchádzajúceho nároku na dávku, sa na vznik ďalšieho nároku na dávku nezapočítava.

Čo sa nezapočítava

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie, počas ktorého zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti. Neplatí to pre obdobie, v ktorom sa nachádza prerušenie povinného poistenia v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky počas pracovného pomeru (inými slovami, obdobie rodičovskej dovolenky počas trvania pracovnoprávneho vzťahu) a obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Obdobie potrebného poistenia v uvedenom posudzovanom období nemusí byť súvislé (jednotlivé zamestnania/po­istenia sa vám sčítajú).

Ak ste dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, máte zaplatené poistné na poistenie v nezamestnanosti včas a v správnej výške,

neskúma sa:

 • zaplatenie poistného na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľom,
 • dôvod skončenia pracovnoprávneho vzťahu ani to, či bol pracovný pomer dohodnutý na určitý alebo neurčitý čas. Tieto okolnosti na váš nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania nemajú vplyv.

Ako požiadam o dávku?

Na úrade práce v mieste svojho trvalého alebo obvyklého pobytu prostredníctvom tlačiva Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorá slúži aj ako žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Takto podaná žiadosť o dávku v nezamestnanosti bude elektronicky doručená Sociálnej poisťovni na spracovanie. Vy Sociálnu poisťovňu nemusíte navštevovať.

V pobočke Sociálnej poisťovne (ak ste nepožiadali na úrade práce)

podľa miesta svojho trvalého pobytu podaním Žiadosti o dávku v nezamestnanosti (ak ste žiadosť o dávku v nezamestnanosti nepodali priamo na úrade práce). V žiadosti nezabudnite uviesť dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vypísané tlačivo doručte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne: osobne,

poštou alebo

prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).

O dávku v nezamestnanosti nežiadajte na oboch úradoch súčasne. Ak si podáte žiadosť o dávku v nezamestnanosti duplicitne na oboch úradoch, na neskôr podanú žiadosť sa nebude prihliadať!

K žiadosti o dávku nie je potrebné priložiť žiadne iné doklady. To neplatí, ak ste policajt alebo vojak, ktorí k žiadosti o dávku v nezamestnanosti priložia aj tlačivo Potvrdenie o platení poistného na výsluhový príspevok na účely nároku na dávku v nezamestnanosti. Potvrdenie vyplní príslušný služobný úrad/orgán.

Ako požiadať o dávku po návrate zo zahraničia

Ak sa pri posudzovaní nároku na dávku vyskytne akákoľvek sporná situácia, alebo ste pracovali v zahraničí, Sociálna poisťovňa vás bude za účelom získania potrebných údajov kontaktovať v pobočke Sociálnej poisťovne (ak ste nepožiadali na úrade práce)

Uplatnenie nároku na dávku v nezamestnanosti po skončení zárobkovej činnosti na území iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (do 31.12.2020) sa riadi nielen zákonom o sociálnom poistení, ale aj platnou európskou legislatívou. Občanovi má zabezpečiť príjem po strate zamestnania v krajinách EÚ.

TB ministerstvo práce sociálnych vecí Erik Tomáš Čítajte viac Minimálna mzda bude takmer tisíc eur. Erik Tomáš oznámil nové sumy a veľké zmeny. Pozrite sa, ako to bude vyzerať po novom

Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne, ak spĺňate nasledovné podmienky: ste nezamestnanou osobou po skončení zamestnania na území iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie alebo Severného Írska (do 31. 12. 2020) a

spĺňate všetky podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti podľa slovenskej legislatívy.

To, že spĺňate podmienky nároku na dávku v jednom štáte EÚ, neznamená, že vám dávka v nezamestnanosti bude automaticky priznaná aj v inom členskom štáte EÚ.

Ak ste začali pracovať v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska po 1. 1. 2021, v prípade skončenia tohto zamestnania a uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti na Slovensku, toto obdobie vám nemôže byť zhodnotené na základe dohody o obchode a spolupráci, ktorá upravuje vzťahy medzi členskými štátmi EÚ a Spojeným kráľovstvom po 1. 1. 2021.

Ako postupovať ?

Ak ste sa stali nezamestnanou osobou po skončení zamestnania na území iného členského štátu EÚ, nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnite prioritne v danom štáte, teda v štáte vášho posledného zamestnania.

Čo tým získate?

 • celý proces bude rýchlejší a jednoduchší, štát posledného zamestnania má k dispozícii aktuálne informácie o vašom poslednom zamestnaní/po­istení, a ak to bude potrebné, vyžiada si informácie aj o zamestnaní/po­istení z iného členského štátu EÚ,
 • ak v štáte vášho posledného zamestnania splníte podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, dávka sa vám prizná, ak sa vám dávka prizná a vy si chcete hľadať prácu na území iného členského štátu EÚ, dávku si môžete preniesť – exportovať do iného členského štátu EÚ, napr. aj na územie Slovenska (pozri Export dávky v nezamestnanosti na územie Slovenska, Export dávky v nezamestnanosti zo Slovenska na územie iného štátu EÚ).

Vyplatenie dávky naraz

Ak ste boli počas poberania dávky v nezamestnanosti vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie, môžete požiadať písomne jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia. Urobiť tak môžete, ak obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace,a nemáte priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #nezamestnaní #strata práce #dávka v nezamestnannosti