Informatici sú stále na špici slovenských platov

Štatistický úrad uvádzal priemerný plat v máji 779 eur. Podľa spoločnosti Trexima, ktorá spracováva informačnú cenu práce, bola v prvom štvrťroku priemerná hrubá mesačná mzda 793,49 eura. Podľa spoločnosti Merces.sk je priemerný plat za posledných dvanásť mesiacov 773 eur. Ani priemerný plat však nedostáva 55 percent zamestnancov.

20.07.2010 18:22
Počítač Foto: ,
Bankovníctvo, peňažníctvo a IT sektor patria medzi oblasti, v ktorých sú najvyššie platy.
debata

Spoločnosť Merces porovnala rozdiel v jednotlivých platoch medzi priemerným platom a mediánom. Medián hovorí, aký je stredný plat vo vzorke či spoločnosti. Na rozdiel od priemeru rozdeľuje zamestnancov presne na dve polovice, kde 50 percent zamestnancov zarába viac ako je hodnota mediánu a 50 percent má nižší plat ako medián. Rozdiely medzi príjmami sú viac ako sto eur.

Odvetvím, kde sa zarába najlepšie, je IT sektor. Dobré zárobky sú aj vo farmácii či v telekomuniká­ciách. „Napríklad v informačných technológiách na pozícii IT manažéra má zamestnanec plat v hrubom priemerne 2 027 eur mesačne,“ uvádza Marcela Glevická zo spoločnosti Profesia.

Odvetvia, kde sú najlepšie zárobky
Odvetvie Mesačný hrubý plat

.[fs11 tac] |

Informačné technológie 1 191
Lízing 1 146
Farmácia 1 054
Dodávka zemného plynu 1 022
Telekomunikácie 1 015
Výroba, rozvod elektriny 977
Bankovníctvo, peňažníctvo 931
Nehnuteľnosti 921
Poradenstvo (energetika, BOZP, manažment kvality a pod.) 908
Finančné poradenstvo, finančné služby a poistenie 896

Zdroj: Merces.sk

Najhoršie plateným odvetvím je sociálna starostlivosť, kam patria napríklad pracovné pozície ako zdravotná sestra, sanitár, vychovávatelia v školstve alebo sociálny pracovník. Nízke platy sú tiež v textilnej, odevnej a kožiarskej výrobe, poštových službách, ale aj kultúre. „Napríklad krajčírka v odevnom priemysle zarába o niečo viac ako je minimálna mzda,“ hovorí Glevická. „Jej priemerný mesačný plat je v hrubom 373 eur.“

Odvetvia, kde sú najmenšie zárobky
Odvetvie Mesačný hrubý plat

.[fs11 tac] |

Sociálna starostlivosť 529
Textilná, odevná, kožiarska výroba 541
Reštaurácie, bary, jedálne a pod. 558
Poštové služby 567
Kultúra, šport, wellness 597
Hotely, penzióny, ubytovne a pod. 623
Základné, stredné, vysoké školy 623
Poľnohospodárstvo 634
Iné vzdelávacie organizácie 635
Spracovanie dreva, výroba nábytku 638

Zdroj: Merces.sk

Podľa politológa Mateja Kasanického sú rozdiely v príjmoch podmienené predovšetkým regionálne a odvetvovo. "V niektorých prípadoch sa pod ne podpisujú okrem iného faktory ako vzdelanie, pohlavie a vek zamestnanca.

Notoricky známym faktom je, že dlhodobo najvyššie príjmy majú zamestnanci v Bratislavskom kraji. Na druhej strane najnižšie príjmy majú zamestnanci v Prešovskom kraji a z odvetvového hľadiska sú dlhodobo najnižšie mzdy v službách a obchode." Kasanický upozorňuje, že vývoj jednoznačne smeruje k prehlbovaniu rozdielov medzi najvyššími a najnižšími zárobkami. „Nie je to však špecifický slovenský fenomén. Podobný vývoj zaznamenali aj v iných európskych štátoch, a to aj v západnej Európe.“

Aký plat majú najlepšie platení pracovníci z IT odvetvia
Pozícia Mesačný hrubý plat

.[fs11 tac] |

IT manažér (informačné technológie) 2 027
IT projektový manažér (informačné technológie) 1 762
Softvérový inžinier (informačné technológie) 1 588
Programátor (informačné technológie) 1 210
Systémový administrátor (informačné technológie) 1 070

Zdroj: Merces.sk

Potvrdzujú to aj štatistiky spoločnosti Merces. „Medzi odvetvia s výraznými rozdielmi medzi platmi najlepšie a najhoršie zarábajúcich zamestnancov patrí finančné poradenstvo, sprostredkovanie finančných služieb a poistenia, telekomunikácie, farmácia, IT sektor aj bankovníctvo a peňažníctvo. Na opačnom konci rebríčka sú odvetvia ako sociálna starostlivosť a školstvo, kde rozdiely medzi platmi jednotlivých zamestnancov nie sú také výrazné,“ hovorí Glevická.

Aký plat majú najhoršie platení pracovníci v textilnej, odevnej a kožiarskej výrobe
Pozícia Mesačný hrubý plat

.[fs11 tac] |

Administratívny pracovník, referent (administratíva) 575
Operátor strojov a zariadení 526
Odevný návrhár, konštruktér strihov 499
Krajčír, šička 373

Zdroj: Merces.sk

Prehľad o platoch v regiónoch majú personálne agentúry. Jana Marová z Eurotemps v Poprade si myslí, že situácia v regióne sa lepší. „Väčšina podnikov sa spamätáva z krízy, dostáva nové objednávky, s čím je spojené náborovanie nových pracovníkov a vznik nových pracovných miest. Najviac ľudí umiestňujeme do okolitých priemyselných parkov buď priamo do výroby, logistických skladov, alebo obsadzujeme aj vyššie pozície ako napr. inžinier kvality, stavebný a strojný inžinier, merací technik.“

(kliknutím zväčšíte a získate údaje o ďalších profesiách)

Výška mzdy sa odvíja od pracovnej pozície, ako aj typu práce a mení sa podľa jednotlivých príplatkov napríklad za zmennosť, dochádzku, výkon. „V našej spoločnosti sa rozdeľuje fixne stanovený plat a plat podľa výkonu, alebo je stanovený hodinovou sadzbou,“ hovorí Marová. „Čo sa týka fixného platu pri robotníckych profesiách, ktoré obsadzujeme najviac, ich hrubá mzda sa pohybuje okolo 550 eur za mesiac. Ak ide o hodinové sadzby, tie sa pohybujú od 2,5 eur na hodinu a viac. Medzi profesie, ktoré v našej spoločnosti zarábajú najviac, zaraďujeme IT technikov, HR manažérov, manažérov kvality, obchodných zástupcov.“

„Naše štatistiky najlepšie a najhoršie platených pracovných pozícií takmer presne kopírujú výsledky ofi ciálnych mzdových štatistík,“ informuje Ján Trgala, Division Director Temporary Staffing spoločnosti Treenkwalder.

„Pri nami obsadzovaných pozíciách sú najlepšie platenými pracovníkmi informatici, stredný manažmentpodnikov s viac ako 200 zamestnancami. Dobre platené pozície je možné získať v marketingu, bankovníctve a telekomunikáciách. Vo väčšine týchto pozícií však ide o administratív­nomanažérske pozície.“

Slušné platy sú aj vo farmaceutickom priemysle. V prípade výrobných pracovníkov jednoznačne dominuje automobilový priemysel. „Priemerná mesačná mzda nami umiestňovaných agentúrnych pracovníkov je približne 780 eur,“ hovorí Trgala.

Na výšku mzdy vplýva okrem kvalifi kácie aj región. Rozdiely sa dajú dobre ilustrovať na príklade automobilového priemyslu. Zamestnanec, ktorý pracuje u subdodávateľa pre automobilový priemysel na východnom Slovensku, zarobí mesačne približne 350–400 eur. Ten istý zamestnanec napríklad v Trenčianskom kraji zarobí 450 eur. Pokiaľ je však zamestnaný priamo v automobilke, jeho mzda sa pohybuje od 600 do 750 eur, čím bližšie k hlavnému mestu automobilka leží, tým vyššia je aj mzda a základný plat agentúrneho pracovníka dosiahne až viac ako 800 eur.

debata chyba