Máte problém? Doručovanie písomností zamestnancom

Vo firme sa nám často stáva, že zamestnanec odíde a už sa neozve. Potom mu musíme doručovať z titulu absencií okamžité skončenie pracovného pomeru, aby sme nejako skončili pracovný pomer. Máme problém s doručovaním poštou, z pohľadu, že to dlho trvá. Nedá sa to nejako obísť?

05.06.2017 06:00
debata

V súlade s § 38 ods. 1. Zákonníka práce písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku.

JUDr. Jana Raýman Pracovné právo & HR

Často si to ani neuvedomujeme, ale § 38 ods. 1 je kogentným ustanovením, teda takým, ktoré musí zamestnávateľ dodržať a nemôže sa od neho odkloniť vlastným rozhodnutím! V zmysle judikátu: Z III, s. 44, doručenie výpovede je adresátom marené napr. vtedy, keď adresát si riadne oznámenú poštovú zásielku v odbernej lehote bez vážnych dôvodov nevyzdvihol, keď spôsobil nedoručiteľnosť neoznámením adresy a pod. O marenie však nepôjde a výpoveď nebude možné považovať za doručenú, ak tu bola možnosť priameho doručenia výpovede adresátovi. Zamestnávateľ si teda nemôže vybrať, či bude doručovať poštou na poslednú známu adresu, alebo či ho so svedkom bude hľadať doma. Musí doručovať písomnosť, vo vašom prípade okamžité skončenie pracovného pomeru, na pracovisku. Ak to nie je možné, potom v jeho byte alebo kdekoľvek je zastihnuteľný. Až keď tieto spôsoby doručenia nie sú úspešné, môže doručovať poštovým podnikom. Odporúčam doručovať preukázateľným spôsobom, uložiť SMS, e-maily, telefonovať za prítomnosti kolegyne, aby v prípadnom spore bolo možné preukázať, že jediným možným spôsobom bolo doručenie prostredníctvom poš­ty.

V súlade s § 38 ods. 2 Zákonníka práce písomnosti doručované poštou zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá mu je známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Poštou doručená zásielka sa považuje za doručenú: ak zamestnanec zásielku prevzal, ak zamestnanec výslovne odmietol prijatie písomnosti alebo vrátením odosielajúcemu zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú písomnosť za predpokladu, že zamestnanec svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti (zamestnanec neoznámi svoju novú adresu, na starej sa nezdržiava – zmaril doručenie). Ak zamestnanec odmietne doručenie písomnosti, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že písomnosť bola doručená. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak o tomto následku nebol zamestnanec pri doručovaní upozornený. Záverom teda musím konštatovať, že obísť doručovanie poštou môžete, ak sa vám podarí doručiť zamestnancovi písomnosť na pracovisku, v byte alebo kdekoľvek bude zastihnuteľný. Dokonca tieto spôsoby doručenia musíte využiť prioritne pred doručovaním poštou.

Odpovedala: JUDr. Jana Raýman Pracovné právo & HR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestananie #pracovný pomer #absencia #Práca a kariéra