Riaditeľ odbornej školy: Aj v polygrafii chýbajú kvalifikovaní zamestnanci

Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave oslavuje v týchto dňoch 65. výročie svojho založenia. Hoci je na Slovensku jedinou školou s takýmto zameraním a v praxi chýbajú kvalifikovaní pracovníci, aj tak má problémy s naplnením počtu študentov. Podľa riaditeľa školy Romana Šípa treba preto tieto povolania zatraktívniť a pri vzdelávaní spolupracovať so zamestnávateľmi.

16.10.2017 06:00
vyučovanie, polygrafia, žiaci, učiteľ Foto:
Žiaci SOŠ polygrafickej na praktickom vyučovaní.
debata (3)
Roman Šíp Foto: Archív R. Šípa
Roman Šíp Roman Šíp

Od roku 1952, keď vznikla vaša škola, urobil technologický vývoj ohromný pokrok. Kedysi sa u vás študenti učili ručne sádzať noviny či knihy, dnes už všetko robia počítače. Ako ste sa tomu prispôsobili? Aké študijné odbory dnes ponúkate?

Za tých 65 rokov opustili brány našej školy stovky kvalifikovaných odborníkov. Je potrebné zdôrazniť, že výročie tejto jednej školy predstavuje v podstate výročie dvoch zlúčených škôl. Je to 65. výročie bývalého polygrafického učilišťa a 55. výročie Strednej priemyselnej školy grafickej. Vzájomná symbióza týchto škôl tak umožnila vzdelávanie žiakov z celého Slovenska na jednom mieste. So svojimi žiakmi sa dnes stretávame na všetkých pracovných pozíciách v rámci celého vydavateľsko-tlačiarenského komplexu. Našli uplatnenie od reklamných agentúr cez vydavateľstvá, tlačiarne až po dodávateľské organizácie. Vedomosti, ktoré im škola dala do života, dôstojne reprezentuje ich práca. Od roku 2015 pôsobí škola ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafia a médiá. Ponúkame študijné odbory ako polygrafia, grafik tlačových alebo digitálnych médií, operátor tlače či technik dokončovacieho spracovania. V rámci celoživotného vzdelávania napríklad odbory spracovanie textu alebo obrazových predlôh, práca s obrazom a textom či tlač na polygrafických strojoch.

V súčasnosti je trend, že sa mladí ľudia hlásia najmä na gymnáziá, pred technickými smermi uprednostňujú humanitné zameranie. Pocítila to aj vaša škola? Majú ľudia záujem o štúdium u vás?

Do roku 2015 škola pociťovala postupný pokles žiakov. Spôsobilo to niekoľko faktorov. Objektívnym je značný pokles demografickej krivky a celkový nezáujem v spojení žiak – rodič – zamestnávateľ o odborné vzdelávanie. Až tento rok máme zase plný stav žiakov. Ich optimálny počet je 400. Ovplyvňuje to počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov v kontexte s financovaním ško­ly.

Aké šance uplatniť sa na pracovnom trhu majú absolventi vašej školy? Máte nejakú spätnú väzbu, či sa im podarí zamestnať v odbore, ktorý vyštudovali?

V spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku sme v rokoch 2016–2017 urobili výskum naprieč svojimi absolventmi. Podnetom naň bol hlavne nedostatok údajov, na ktorých by sme postavili ďalšie smerovanie školy. Tiež sme od roku 2014 mali indície, že vydavateľsko-tlačiarenský komplex postihne nedostatok ľudských zdrojov. Sektor zamestnávajúci asi 3 000 ľudí prechádza vážnym problémom s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Pritom nemožno konštatovať, že sa problém začal v posledných troch až piatich rokoch. Ide o nesprávne manažérske rozhodnutia z konca 90. rokov. Tento problém spôsobilo niekoľko zdanlivo banálnych zlyhaní: nedostatočné definovanie cieľov, zmeny v technológii výroby a plánovanie ľudských zdrojov.

Ako sa to dá riešiť?

Ak k oblasti vzdelávania pracovnej sily nepristúpia zamestnávatelia konštruktívne, aktuálne zmeny na trhu práce nebudú schopní napraviť. V Európskej únii máme problém so starnúcou populáciou, takže v najbližších desiatich rokoch bude v dôchodkovom veku čoraz viac ľudí a na pracovných pozíciách tlačiar a knihár nie je dostatok pripravujúcej sa kvalifikovanej pracovnej sily. Zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku treba v pomerne krátkom čase nahradiť. Rozhodujúca bude potreba odovzdávania poznatkov a skúseností medzi odchádzajúcou a nastupujúcou generáciou. Čoraz viac zamestnávateľov nahrádza kvalifikovanú pracovnú silu vo výrobe nekvalifikovanou. Nesystémové riešenie personálneho zabezpečenia vytvára paradoxné situácie, keď nekvalifikovaná pracovná sila z výrobnej linky zaúča budúcu obsluhu linky.

Dnes sa veľa hovorí o duálnom vzdelávaní, teda prepojení vzdelávania s praxou, akoby to bolo niečo nové. Na Slovensku to pritom v minulosti bežne fungovalo. Aj vaša škola vtedy spolupracovala s firmami, kde študenti mohli praxovať a získať potrebné skúsenosti. Ako je to v súčasnosti?

Pokiaľ v krátkodobom časovom horizonte zamestnávatelia nezabezpečia potrebu radikálnych zmien v systéme práce personálneho oddelenia, ohrozia plnenie svojich výrobných cieľov. Plán vzdelávacích aktivít musí zohľadňovať skutočné dlhodobé potreby a nemôže sa obmedzovať iba na štátny školský systém. Z výskumu sa dozvedáme, že iba 14 percent respondentov uvažuje o vstupe do systému duálneho vzdelávania oproti 61,5 percenta zamestnávateľov, ktorí ponechávajú vzdelávanie na štát. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo vydavateľsko-tlačiarenskom komplexe sa tak stáva hlavnou prekážkou ďalšieho rastu. Riešením je spolupráca zamestnávateľov so školou v oblasti prípravy na perspektívne budúce povolanie. Prioritne je nutné zatraktívniť povolanie, ktoré v oblasti vzdelávania pre skupinu odborov polygrafia a médiá má principiálnu budúcnosť. Výsledkom tejto spolupráce je marketing orientovaný na žiaka a rodiča, ktorého vyústením je zmluva so zamestnávateľom. Tá sa stáva odrazovým mostíkom pre štúdium na strednej škole.

Ako v tom môže pomôcť vaša škola?

Naším cieľom je participovať na krízovom riešení nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. V ponuke školy je aj možnosť vzdelávať sa v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu, kde žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku. Štúdium sa zakončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky. Tieto formy vzdelávania sú vysoko aktuálne pri súčasnom stave nedostatku ľudských zdrojov vydavateľsko-tlačiarenského komplexu.

Aké predpoklady by mal spĺňať človek, ktorý chce študovať na vašej škole?

V prvom rade je to záujem o vedomosti. Vôľa vzdelávať sa pre budúce povolanie. Až potom môžu pedagógovia v zmysle školského vzdelávacieho programu začať s postupnou výchovou a vzdelávaním v príslušnom odbore. Pokiaľ sa žiak bude „hľadať“, štúdium pre neho statí zmysel a vplývať na neho budú všetky technické vymoženosti a podnety súčasnej doby.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #škola #štúdium #polygrafia