Čo musia obsahovať brigádnické zmluvy

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára podľa § 227 a § 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce medzi zamestnávateľom (názov, sídlo, IČO,) zapísaný v registri Okresného súdu (...), zastúpený: (...) a zamestnancom: (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo OP, št. príslušnosť).

15.06.2018 06:00
brigádnik, pracovník, práca, brigáda, zamestnanec Foto:
debata

Predmet dohody

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce: …
 2. Prácu začne vykonávať počnúc dňom …
 3. Dojednané práce bude vykonávať osobne v dohodnutom rozsahu pracovného času, a to … hodín týždenne (pozn.: najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená) v dňoch … od … hod. do … hod. v mieste …
 4. Vykonané práce odovzdá v požadovanej kvalite a množstve zamestnancovi uvedenému v článku II. ods. 3 tejto dohody.
 5. Zamestnanec zodpovedá spoločnosti za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.
 6. Zamestnanec berie na vedomie, že mu nevzniká nárok na dovolenku ani na náhradu mzdy pri prekážkach v práci.
 7. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť zamestnancovi nasledujúce pracovné podmienky pre riadny a bežný výkon prác: …
 8. Zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s predpismi vzťahujúcimi sa na výkon jeho prác, najmä s predpismi o ochrane zdravia pri práci.
 9. Za škodu, ktorú utrpí zamestnanec pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ňou, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi náhradu škody za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako keby bol uňho v riadnom pracovnom pomere.

Odmena

 1. Zamestnávateľ za vykonanie dohodnutých prác poskytne zamestnancovi odmenu, a to podľa dohody vo výške … eur mesačne.
 2. Táto odmena je splatná mesačne vo výplatnom termíne zamestnávateľa na účet zamestnanca, č. účtu: …
 3. Prácu preberá a skontroluje …

Platnosť dohody

 • Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do …
 • O ďalších povinnostiach zamestnanca a spoločnosti súvisiacich s uzavretím tejto dohody platia ustanovenia § 227 Zákonníka prá­ce.

Záverečné ustanovenia

 • Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
 • Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
 • Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.
Foto: SHUTTERSTOCK
peniaze, kalkulačka, výplata, zamestnanie, mzda,

Dohoda o pracovnej činnosti

 • uzatvorená podľa § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi zamestnávateľom: (názov, sídlo, IČO), zapísaný v registri Okresného súdu (…), zastúpený: (…) a zamestnancom: (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo OP, št. príslušnosť

Predmet dohody

 • Predmetom dohody je vymedziť vzájomné práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce: . .

Rozsah pracovného času

 • Zamestnanec sa zaväzuje vykonať v dobe od … do … pracovné činnosti uvedené v tejto dohode. Práce budú vykonávané v pracovných dňoch od … hod. do … hod.
 • Dohodnutý rozsah pracovnej činnosti bude predstavovať maximálne … hodín týždenne
 • Zamestnanec je povinný rozvrhnúť vykonanie práce rovnomerne na jednotlivé týždne.

Doba trvania zmluvného vzťahu

 • Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu (napr. na 1 rok, príp. do … ). Prípadne sa uzatvára na neurčitý čas.

Odmena za vykonanú prácu

 • Odmena za vykonanú prácu je dohodnutá zmluvnými stranami na sumu … eur mesačne. Odmena je splatná v najbližšom termíne určenom zamestnávateľom na výplatu mzdy.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať práce osobne, zodpovedne a riadne, dodržiavať dohodnuté podmienky a právne predpisy vzťahujúce sa na prácu zamestnancom vykonanú a riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.
 • Zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu vykonávanú zamestnancom, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť zamestnancovi primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky.
 • Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti.
 • Pre ďalšie práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, ktoré súvisia s touto dohodou, platia ustanovenia § 223 a nasl. Zákonníka práce.

Záverečné ustanovenia

 • Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 • Zmluvné strany sú oprávnené túto dohodu okamžite zrušiť len v prípadoch, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Obidve zmluvné strany môžu túto dohodu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.
 • Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
 • Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.
 • Miesto, dátum a podpisy zamestnávateľa a zamestnanca.

Aké zmluvy môžu brigádnici uzavrieť

Brigádnik do 18 rokov nemôže uzatvárať zmluvu na hlavný pracovný pomer, môže si privyrobiť mimo pracovného pomeru takto: uzavrieť môže dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o vykonaní práce. Na uzavretie ktorejkoľvek dohody musí mať brigádnik viac ako 15 rokov a skončenú povinnú školskú dochádzku. Podmienkou je, že musia byť písomné, inak sú neplatné. Aby bola dohoda platná, musí obsahovať minimálne dohodnutú odmenu za prácu, druh práce, predpokladaný časový rozsah práce a obsah práce. Dohody sa nesmú uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany autorského zákona.

Dohoda o vykonaní práce

 • Pre predpokladaný rozsah práce, ktorý nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, uzatvárate dohodu o vykonaní práce.
 • Dohodu o vykonaní práce môžete so zamestnávateľom uzatvoriť, ak ste fyzická osoba.
 • Predpokladaný rozsah práce na túto dohodu nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku.
 • Dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná, a vždy na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov.
 • Musí v nej byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, čas, v ktorom sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.
 • Uzatvára sa najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Dohoda o pracovnej činnosti

 • Na pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne uzatvárate dohodu o pracovnej činnosti.
 • Na základe tejto dohody môžete vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.
 • Uzatvára sa písomne, inak je neplatná, a musí v nej byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
 • Uzatvára sa na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.
 • Jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať brigádnikovi.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

 • Môže ju s vami uzatvoriť zamestnávateľ, ak ste žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili ste ešte 26 rokov.
 • Prácu na takúto dohodu môžete robiť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšite 26 rokov.
 • Môžete vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom sa priemer posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.
 • Uzatvára sa písomne, inak je neplatná a musí v nej byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
 • Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať a uzatvára sa na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.
 • Jej neoddeliteľnou súčasťou je potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #študent #zákonník práce #brigáda #pracovná zmluva