Kedy máte právo čerpať dovolenku?

Právo a nárok na dovolenku ma každý zamestnanec. Presné podmienky jej čerpania upravuje Zákonník práce.

, 10.09.2019 06:00
dovolenka, cestovanie, more, výlet, Foto:
Nie vždy sa podarí zamestnancom vyčerpať počas roka celú dovolenku.
debata

Nárok na dovolenku má podľa Zákonníka práce každý zamestnanec, ktorý odpracoval aspoň 60 dní za kalendárny rok. Ak ste vo firme nový zamestnanec a pracujete napríklad od 1. augusta, patrí vám dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní. Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne, po dovŕšení 33 rokov, máte nárok na päť týždňov dovolenky. Počet dní dovolenky sa líši pri štátnych zamestnancoch. Títo ľudia majú základnú výmeru dovolenky dlhšiu – päť týždňov, zamestnancom nad 33 rokov vzniká v tomto prípade nárok na šesť týždňov dovolenky. Riaditelia škôl, školských výchovno-vzdelávacích zariadení, špeciálnych výchovných zariadená a ich zástupcovia, učitelia, pedagogickí asistenti, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia môžu čerpať až osem týždňov dovolenky.

Nie vždy sa podarí zamestnancom vyčerpať počas roka celú dovolenku. Môžu si dni, ktoré im zostanú, prenášať do ďalšieho roka? Ak dovolenku v aktuálnom roku nevyčerpáte, môžete si ju podľa Zákonníka práce preniesť do nasledujúceho roku. Ak si však túto prenesenú dovolenku v nasledujúcom roku nevyčerpáte, v ďalšom roku vám už táto dovolenka prepadne. „V prípade, ak zamestnávateľ neurčil čerpanie dovolenky – neposlal vás na ňu alebo vám nedovolil ísť na dovolenku, máte právo preniesť si ju do budúceho roka,“ vysvetľuje právnička Lucia Pechová. Zároveň platí, že zamestnávateľ musí zamestnancovi dovolenku poskytnúť tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho roka. Ak máte nevyčerpanú dovolenku z roku 2018, musíte ju vyčerpať v roku 2019 – do roku 2020 si ju už preniesť nemôžete. Čerpanie prenesenej dovolenky je zamestnávateľ podľa Zákonníka práce povinný určiť do konca júna nasledujúceho roka. Ak tak zamestnávateľ neurobí, čerpanie prenesenej dovolenky si má právo určiť zamestnanec, a urobiť tak musí do konca kalendárneho roka.

Povinnosť vyčerpať prenesenú časť dovolenky do konca roka sa nevzťahuje na prípady, keď ju zamestnanec nemôže vyčerpať z objektívnych dôvodov – napríklad čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky, práceneschopnosť či výkon verejnej funkcie. Takúto dovolenku je zamestnávateľ podľa Pechovej povinný poskytnúť zamestnancovi po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky, pracovnej neschopnosti alebo výkonu verejnej funkcie.

Zákonník práce stanovuje, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Právo zamestnávateľa je nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aj v prípade, ak si ju tento nechce vybrať. Určené čerpanie musí oznámiť zamestnancovi najneskôr 14 dní vopred.

Ako Zákonník práce upravuje čerpanie dovolenky

 • Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.
 • Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.
 • Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov.
 • Hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť určené na viac ako dva týždne, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.
 • Hromadné čerpanie dovolenky v umeleckých súboroch z povolania nesmie byť určené na viac ako štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovanie hudobného diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.

Počet dní dovolenky

 • Ak sa poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej dva týždne, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené so súhlasom zamestnanca.
 • Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.
 • Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.
 • Ak pripadne počas dovolenky zamestnanca sviatok na deň, ktorý je inak jeho obvyklým pracovným dňom, nezapočítava sa mu do dovolenky.
 • Ak zamestnávateľ určí zamestnancovi náhradné voľno za prácu nadčas alebo za prácu vo sviatok tak, že by pripadlo do dovolenky, je povinný určiť mu náhradné voľno na iný deň.
 • Zamestnávateľ môže určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky, aj keď dosiaľ nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že zamestnanec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia pracovného pomeru.

Oplatí sa vedieť

 • Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.
 • Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.
 • Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
 • Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení výkonu verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.
 • Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.
 • Ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného užívateľského zamestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ. Ak nevyčerpá zamestnanec dovolenku pred skončením dočasného pridelenia, poskytne mu ju zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #zamestnanec #zákonník práce
Flowers