Poradňa: Čo robiť, ak ste práve skončili zamestnanie?

Kedy vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti? Môže uchádzač o zamestnanie pracovať? A čo majú robiť čerství absolventi škôl?

27.01.2020 08:00
vyhadzov, strata práce, hľadanie práce, žena,... Foto:
Ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na úrade práce, musí si osobne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov.
debata

Skončil som zamestnanie, čo mám robiť?

Evidencia na úrade je dobrovoľná, nevzniká vám povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, ale ste povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie. Ak sa občan rozhodne, že chce byť evidovaný na úrade práce, musí si osobne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov. Ak požiadate o zaradenie do evidencie nezamestnaných do 7 dní po ukončení pracovného pomeru, budete zaradený do evidencie nasledujúcim dňom po ukončení zamestnania. Ak požiadate o zaradenie po uplynutí 7 kalendárnych dní odo dňa ukončenia zamestnania, budete zaradený dňom osobného podania žiadosti.

Spolu so žiadosťou predkladáte: občiansky preukaz, kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru, kópiu zápočtového listu a dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Úrad práce poskytuje informácie: o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných miest; informačno-poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní); odborné poradenské služby (vypracovanie individuálneho akčného plánu, individuálne poradenstvo); o nástrojoch aktívnych opatrení na trhu práce.

O dávku v nezamestnanosti bude možné požiadať aj na úradoch práce

  • Od 1. júla 2020 už budú môcť poistenci požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce. Nebudú tak musieť navštíviť oba úrady.
  • Do 30. júna 2020 občan najskôr navštívi príslušný úrad práce a prihlási sa tam do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o čom mu úrad vystaví potvrdenie. Následne navštívi pobočku Sociálnej poisťovne a v nej si podá žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ku ktorej predkladá potvrdenie úradu práce.
  • Od 1. júla 2020 si však už poistenci budú môcť uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne po zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytne Sociálnej poisťovni elektronicky. Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak nebude potrebný (okrem výnimiek, ak napr. pracoval aj v zahraničí alebo ak sa zistí nejednoznačnosť poskytnutých údajov). Údaje o obdobiach poistenia v nezamestnanosti získaných na Slovensku a vymeriavacích základoch bude Sociálna poisťovňa tak ako doteraz čerpať zo svojich registrov. Po posúdení nároku na dávku v nezamestnanosti vydá rozhodnutie a v prípade priznania dávku žiadateľovi vyplatí.
  • Podmienky na získanie na dávky v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne sa nemenia; žiadateľ musí naďalej splniť o. i. dve základné podmienky: byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a byť poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy mi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej 2 roky (730 dní) za posledné 3 roky (do konca roku 2017), resp. 2 roky za posledné 4 roky (od januára 2018) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitú dobu.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov (podporné obdobie v nezamestnanosti), pričom do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na výplatu: nemocenského, ošetrovného, materského a počas ktorých sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne (podmienky nároku – www.socpoist.sk/…amestnanosti ).

Skončil som zamestnanie v zahraničí, mám sa zaevidovať?

Evidencia na úrade práce je dobrovoľná, nevzniká vám povinnosť byť v evidencii, ale ako dobrovoľne nezamestnaná osoba ste povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa rozhodnete, že chcete byť zaradený do evidencie nezamestnaných po ukončení zamestnania v niektorom z členských štátov EÚ, musíte si podať žiadosť o zaradenie do evidencie. K žiadosti je potrebné predložiť vyplnený formulár E 301, resp. prenosný dokument U1, ktorý vystavuje príslušná inštitúcia sociálneho zabezpečenia, resp. inštitúcia určená príslušným úradom krajiny, v ktorej bola nezamestnaná osoba predtým poistená, a potvrdzuje na ňom druh práce, profesiu a dobu, ktorú občan odpracoval v príslušnom členskom štáte EÚ (formulár E 301, resp. prenosný dokument U1 sa predkladá aj po ukončení zamestnania v Českej republike).

Pred odchodom zo štátov EÚ/EHP môžete získať ďalšie informácie prostredníctvom webovej stránky: www.eures.sk v položke: „Na čo nezabudnúť pred odchodom z jednotlivých štátov EÚ/EHP".

Som absolvent školy, čo ďalej?

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, t.¤j. do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou, stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po ukončení štúdia na vysokej škole záverečnou skúškou. Po ukončení štúdia na vysokej škole hradí za absolventa zdravotné poistenie štát iba do dňa, v ktorom bola vykonaná záverečná skúška.

Ak sa rozhodnete, že chcete byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (štúdia), musíte si osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Absolvent spolu so žiadosťou predkladá: platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, potvrdenie o dobe štúdia vydané školou, vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa. Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.

Ako preukážem úradu práce, že si hľadám zamestnanie?

Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z týchto možných foriem predloženia dokumentov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,

b) doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,

c) potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,

d) preukázateľné konanie vo veci začatia vykonávania osobnej asistencie,

e) preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti,

f) žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo

g) žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.

Žiadosť sa považuje za formu osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.

Môže uchádzač o zamestnanie pracovať?

Počas evidencie môže uchádzač pracovať, resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (v súčasnosti 210,20 eura).

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Do ôsmich dní musí preukázať úradu práce rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie teda skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý mesiac.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #práca v zahraničí #hľadanie práce #Úrad práce #strata práce