Koronavírus: Valné zhromaždenie v čase karantény

Blíži sa obdobie roka, kedy obchodné spoločnosti zvyčajne zvolávajú a organizujú riadne valné zhromaždenia. Valné zhromaždenie nie je podujatím, ktoré by bolo výslovne opatrením zakázané, rovnako nie je ani stanovený počet osôb, ktoré by sa ho mali zúčastniť, aby sa považovalo za hromadné.

27.03.2020 07:54
zamestnanie, meeting, stretnutie, hlasovanie, Foto:
Z hľadiska účelu verejného zákazu je potrebné posúdiť, či by pri valnom zhromaždení došlo k stretnutiu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, pri ktorom môže nastať riziko šírenia ochorenia COVID-19.
debata

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19 boli prijaté viaceré verejné opatrenia, ktorými sa má predísť šíreniu tejto epidémie. Vzhľadom na prognózy ďalšieho vývoja je veľmi pravdepodobné, že podobné opatrenia sa môžu uplatňovať aj dlhší čas.

Jedným z takýchto opatrení je zákaz hromadných podujatí nariadený Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Okrem komplikácií, ktoré takéto obmedzenie prináša v osobnom živote alebo finančných strát, ktoré to spôsobí organizátorom takýchto podujatí, je tu aj jeden aspekt zo života obchodných spoločností, na ktorý by sme chceli týmto poukázať.

Valné zhromaždenie nie je podujatím, ktoré by bolo výslovne opatrením zakázané, rovnako nie je ani stanovený počet osôb, ktoré by sa takéhoto podujatia mali zúčastniť, aby sa považovalo za hromadné. Z hľadiska účelu tohto verejného zákazu je však potrebné posúdiť, či by pri valnom zhromaždení došlo k stretnutiu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, pri ktorom môže nastať riziko šírenia ochorenia COVID-19.

Hlasovanie iným spôsobom

Obchodný zákonník a súvisiace právne predpisy v súvislosti s valným zhromaždením poskytujú obchodným spoločnostiam možné alternatívy k štandardnej organizácii a priebehu valného zhromaždenia, ktoré môžu vyhovovať aj zákazu hromadných podujatí. Z tých bežný spomeňme napríklad rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia (per rollam), hlasovanie akcionárov korešpondenčne alebo elektronickými prostriedkami alebo udelenie hromadného splnomocnenia akcionármi na účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení. Z tých netradičných, ktoré zatiaľ náš právny poriadok neupravuje, je to napríklad valné zhromaždenie formou videokonferencie alebo živého prenosu streamovaním.

Preventívne opatrenia

Pokiaľ ide o preventívne opatrenia, ktoré by tak v súvislosti s organizáciou valného zhromaždenia mala každá obchodná spoločnosť, ktorej sa to týka, urobiť, odporúčame:

Preveriť v stanovách alebo v spoločenskej zmluve najneskorší termín konania riadneho valného zhromaždenia a zvážiť či tento termín je realizovateľný Ak je termín konania valného zhromaždenia akokoľvek viazaný na podanie daňového priznania, dávame do pozornosti jedno z plánovaných opatrení Ministerstva hospodárstva spojené s odkladom povinnosti podať riadne daňové priznanie z doterajšieho termínu 31.03.2020 na 30.06.2020 na základe oznámenia daňovníka.

Zvážiť riziká spojené so zákazom hromadných podujatí a možnou neúčasťou na valnom zhromaždení napríklad aj osobami zo zahraničia.

Preveriť, aké možnosti alternatívnej organizácie valného zhromaždenia obsahujú štatutárne dokumenty obchodnej spoločnosti, najmä stanovy alebo spoločenská zmluva. V prípade potreby vykonať možné úpravy týchto dokumentov v dostatočnom časovom predstihu, ak to bude možné.

Pri zvolávaní valného zhromaždenia myslieť vopred na alternatívne možnosti účasti a hlasovania účastníkov a tieto implementovať do organizácie valného zhromaždenia. Tieto opatrenia odporúčame urobiť s ohľadom na možné sankcie, ktoré z porušenia zákazu verejných podujatí môžu vyplývať, ďalej s ohľadom na zabezpečenie riadneho chodu obchodnej spoločnosti v čase očakávaných ekonomických problémov spojených so šírením epidémie a samozrejme v neposlednom rade s ohľadom na zabezpečenie zdravia všetkých dotknutých osôb.

Súčasne treba upozorniť, že v zmysle § 193 Obchodného zákonníka (primerane platí aj pre spoločnosti s ručením obmedzeným) je predstavenstvo povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

Zdroj: advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

debata chyba
Viac na túto tému: #valné zhromaždenie #koronavírus #Covid-19