Príspevky na podporu zamestnávania vyplácajú v rôznych sumách

Príspevky na podporu zamestnania zdravotne znevýhodnených ľudí majú rôzne sumy a podmienky. Čo o nich treba vedieť?

22.05.2020 10:00
invalid,pracujúci, postihnutý, vozíčkár Foto:
Ilustračné foto.
debata

Celková cena práce v roku 2020: 1 438,52 eura

Pre rok 2020 bude pre zamestnávateľov, ktorí neplnia povinný podiel zamestnávania hendikepovaných ľudí, suma povinného odvodu stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce: 1 294,67 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce: 1 150,82 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

môže dostať zamestnávateľ, ktorý na zriadené pracovné miesto v CHD alebo na CHP prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak oň písomne požiada

výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5 754,08 eura ; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok CCP – 6 904,89, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok CCP – 7 480,30

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky

výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2 násobok CCP – 4 603,26 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4-násobok CCP – 5 754,08 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou ako je celoslovenský priemer maximálne 4,8-násobok CCP – 6 904,89 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

poskytne úrad na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z druhu ZP a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo živnostníka vyplýva potreba pracovného asistenta. Súčasťou žiadosti je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať občana so ZP, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva, a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti asistenta.

Poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 589,79 do 1 006,94 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

sa poskytuje právnickej alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

Ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 596,30 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 7 192,60 eura.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 596,30 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 7 192,60 eura

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

poskytuje ho úrad práce zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca – občana so zdravotným postihnutím, najviac však 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Úrad práce môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Pracovný pomer s prijatým zamestnancom na vytvorenom pracovnom mieste musí byť dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času zamestnávateľa, ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, ako je ustanovený pracovný čas, tento sa pomerne kráti. Príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca.

Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok na: na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Mesačná výška príspevku je:

  • v Bratislavskom kraji mesačne 25 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 25 % z celkovej ceny práce (súčtu priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom) vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2020 v Bratis­lavskom kraji najviac 359,63 eura.
  • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 30 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2020 je to v týchto okresoch najviac 431,55 eura.
  • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer 40 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 40 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve za prvý až tretí štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. V roku 2020: najviac 575,40 eura.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom (v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto) a zamestnávateľom najdlhšie počas 12 mesiacov. Na znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 24 mesiacov sa príspevok poskytuje najdlhšie počas 24 mesiacov.

Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku.

Ak zamestnávateľ vykonáva viacero činností (napr. na základe živnostenského listu), ktoré zahŕňajú aj zakázané činnosti podľa nariadenia Európskej komisie, môže použiť príspevok len na tú oblasť svojej činnosti, ktorá nepatrí medzi zakázané činnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #podpora zamestnávania #zdravotne postihnutí ľudia