Zákonník práce: Kedy má zamestnanec nárok na stravné lístky alebo príspevok na stravu?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. V ktorých prípadoch to urobiť nemusí?

17.03.2021 11:00
jedáleň, obed Foto:
Povinnosť zamestnávateľa sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme v zahraničí.
debata (3)

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Túto povinnosť však nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu a voči zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. Pozor, aj tu však existuje výnimka. Urobiť tak totiž musí v prípade zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme v zahraničí.

Video
Gastrolístky alebo peniaze? Komu sa čo oplatí? V relácii Ide o peniaze odpovedá daňová poradkyňa Alica Orda - Oravcová. Odvysielané 24. 2. 2021.

Zabezpečenie stravy

4 hodiny, 11 hodín

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení. Urobiť tak môže aj v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Tá ich musí sprostredkovať u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Ide o poskytovanie stravovania vo forme gastrolístkov alebo iných stravovacích poukážok.

Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

55 % ceny jedla

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

75 % stravného

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 2 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

Kto má nárok na finančný príspevok

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, ak
a) povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku
b) zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie
c) zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom
d) ide o zamestnanca vykonávajúceho prácu z domu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie bolo v rozpore s povahou vykonávanej prác z domu alebo telepráce.

Finančný príspevok

viazanosť 12 mesiacov

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.

Zamestnávateľ na základe výberu zamestnanca zabezpečuje zamestnancovi stravovanie formou stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie. Kým si zamestnanec vyberie, zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie formou stravovacej poukážky alebo mu poskytuje finančný príspevok na stravovanie.

Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

Práva zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov
a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie

Finančný príspevok na stravovanie
Zamestnávateľ má iných zamestnancov, ktorým prispieva na stravovanie Zamestnávateľ nemá iných zamestnancov, ktorým by prispieval na stravovanie
výška finančného príspevku na stravovanie: suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom výška finančného príspevku na stravovanie: 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky (2,11 eura)
minimálna výška finančného príspevku na stravovanie: 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky (2,11 eura) minimálna výška finančného príspevku na stravovanie: 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky (2,11 eura)
maximálna výška finančného príspevku na stravovanie: 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (2,81 eura) maximálna výška finančného príspevku na stravovanie: 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (2,81 eura)

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #stravovanie #gastrolístky #zamestnanci #príspevky na stravovanie