Aké sú príspevky pre zdravotne ťažko postihnutých živnostníkov?

Pripravili sme prehľad príspevkov pre zdravotne ťažko postihnutých živnostníkov. Kedy sa SZČO poskytuje a kedy nie?

14.01.2024 06:00
ZŤP záhradník Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uchádzačovi o zamestnanie,

  • ktorý je občanom so zdravotným postihnutím,
  • ktorý je vedený v evidencii uchádzača o zamestnanie najmenej 3 mesiace;
  • ktorý je vedený v evidencii uchádzača o zamestnanie najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencii uchádzača o zamestnanie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ;
  • ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) prevádzkujúcou SZČ na chránenom pracovisku, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
  • ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa §12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;
  • ktorý o príspevok požiada písomne;
  • ktorý bude SZČ prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.

Ktorej SZČO sa príspevok neposkytuje?

Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti, alebo príspevok na SZČ v rámci projektu alebo programu podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti.

Príspevok sa tiež neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených SZČO, ktorá je občanom so ZP a na úhradu nájomného.

Na príspevok občanovi so zdravotným poistením na SZČ prevádzkovanú na chránenom pracovisku (CHP) nie je právny nárok. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva uchádzač s postihnutím písomne na úrade, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ na CHP.

Prísp evok po splnení zákonných podmienok poskytne úrad, v ktorého obvode občan so ZP vytvorí CHP, na ktorom bude prevádzkovať svoju živnosť. Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok.

Úrad zabezpečí uchádzačovi so ZP na základe jeho písomnej žiadosti možnosť zúčastniť sa na príprave na začatie prevádzkovania SZČ na CHP. Súčasťou prípravy je vypracovanie podnikateľského zámeru vrátane predpokladaných nákladov na zriadenie CHP, ktoré sú podkladom pre posúdenie komisiou úradu zriadenou výborom pre otázky zamestnanosti ú­radu.

Na základe kladného stanoviska komisie úradu a odporúčania výboru pre otázky zamestnanosti príslušného úradu, po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov úrad uzatvorí s uchádzačom dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej dva roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov.

Príspevok sa poskytuje na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ na CHP, na ktorej prevádzkovanie bol poskytnutý príspevok, v súlade s platnou legislatívou, so žiadosťou o poskytnutie príspevku, predloženým podnikateľským zámerom, kalkuláciou nákladov a oprávnením na prevádzkovanie SZČ. Príspevok v úradom poskytnutej výške musí byť použitý a jeho použitie zdokladované najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody s úradom.

Výška príspevku ŤZP pre živnostníka

Na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ úrad poskytne 60 % priznaného príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť, t. j. 40 % priznaného príspevku poskytne po predložení dokladov o použití najmenej 60 % výšky priznaného a už vyplateného príspevku.

Následne je príjemca príspevku povinný predložiť úradu aj ďalšie zostávajúce doklady tak, aby všetky doklady o prevádzkovaní SZČ do výšky 100 % poskytnutého a vyplateného príspevku predložil úradu najneskôr do 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku, a to z dôvodu, že ide o príspevok, ktorý príjemca príspevku použije na zriadenie pracovného miesta, na ktorom bude ako SZČO prevádzkovať SZČ na CHP.

Úrad určí príjemcovi príspevku dátum predloženia dokladov o použití poskytnutého príspevku, ktorý v zmysle zákona nesmie prekročiť 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody. Nepreukázanie dokladov v zmysle uvedených podmienok sa považuje za závažné porušenie podmienok dohody.

Za každý rok prevádzkovania SZČ na CHP počas dvojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku. Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12-mesačného prevádzkovania SZČ.

ZŤP záhradník Čítajte viac Aké sú príspevky pre zdravotne ťažko postihnutých živnostníkov?

Druhú správu o prevádzkovaní SZČ za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #zamestnanci #zdravotne postihnuté osoby