Aj o starý a neobývaný dom sa treba starať

08.08.2010 19:19
Dom, oprava, reality
Majiteľ sa musí o svoju nehnuteľnosť starať. Na to, či sú stavby v dobrom stave, majú právo dozerať aj orgány štátneho stavebného dohľadu. Autor:

Nevykosené pozemky, rozpadávajúce sa prevádzky podnikateľských objektov, ale aj staré zanedbané rodinné domy. To je obraz mnohých dnešných dedín. Možnosti obce, ako si s polorozpadnutými stavbami poradiť, sú obmedzené.

„Kompetencie miest a obcí v tejto oblasti narážajú na právo vlastníka individuálne nakladať so svojím majetkom, aj keď verejný záujem je iný,“ konštatuje Jozef Turčány, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska. Isté riešenia umožňuje zákon o obecnom zriadení cez všeobecne záväzné nariadenia obce, prípadne ustanovenia zákona o ochrane a využívaní poľnohospodár­skej pôdy.

„Všeobecne však platí, že ak sa vlastník o svoj majetok z akýchkoľvek dôvodov nestará, je vo výhode on. Obec zvyčajne ťahá v týchto sporoch za kratší koniec,“ konštatuje Turčány. Aj možnosti na ukladanie pokút sú len obmedzené.

Čo hovorí právo

Problém s rozpadávajúcou sa susednou stavbou majú aj manželia v obci v Nitrianskom kraji. Do dvora im z nej padajú strešné tašky, narušená je vraj aj statika domu. Dom zdedilo viacero súrodencov, nik sa však oň nestará. Manželia sa sťažovali na stavebnom úrade, ten vlastníkov vyzval, aby dali dom do poriadku. Nič sa však neudialo, a tak sa sťažovali znova, úrad majiteľov vyzval druhý raz a opäť sa nestalo nič. Situácia je rovnaká už takmer dva roky.

Vlastnícke právo predstavuje aj určité povinnosti či obmedzenia. „Vlastníctvo nemožno zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom,“ upozorňuje právnik Leo Vojčík z advokátskej, patentovej a známkovej kancelárie Vojčík & Partners. Výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie.

V zmysle Občianskeho zákonníka sa vlastník nehnuteľnosti musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami vlastných nehnuteľností bez toho, aby urobil dostatočné opatrenie na ich upevnenie.

Nehnuteľnosť ktorá chátra, je vystavená riziku vzniku a rozširovania technických a statických problémov. „Ak sa vlastník o svoju nehnuteľnosť riadne nestará a neudržiava ju v dobrom stave, vystavuje sa riziku, že bude musieť znášať trestnoprávnu zodpovednosť, v závislosti od toho, aký následok neudržiavaná nehnuteľnosť spôsobí,“ prízvukuje právnik.

Poškodená osoba by si mohla voči vlastníkovi zrútenej nehnuteľnosti uplatniť nárok na náhradu spôsobenej škody a do úvahy prichádza aj vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti voči vlastníkovi nehnuteľnosti – ak by jeho zavinením došlo k vážnemu poškodeniu zdravia či dokonca k usmrteniu človeka, je to už trestný čin.

Ako zasiahne úrad

Ak je situácia kritická a stavba ohrozuje majetok a zdravie občanov, stavebný zákon umožňuje stavbu odstrániť – z dôvodu jej nevhodného stavebno–technického stavu. „To je však krajné riešenie, ktoré sa nariaďuje iba v prípade ak sa preukáže, že stavbu nemožno hospodárne opraviť a predchádzajúce opatrenia sa minú svojim účinkom,“ vysvetľuje Václav Kadlec, riaditeľ odboru štátnej stavebnej správy územného plánovania ministerstva vnútra.

Oprávneným orgánom, ktorý môže v takejto situácii vykonať nápravu, je obec ako stavebný úrad. Podľa stavebného zákona poverený zamestnanec stavebného úradu zabezpečuje ochranu verejných záujmov aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z vlastností stavby, pri jej užívaní. Ak si obec svoju povinnosť riadne nekoná, kompetentným orgánom, kam sa možno v takýchto prípadoch obrátiť, je krajský stavebný úrad ako nadriadený orgán a štátny stavebný dohľad.

Stavebný úrad je oprávnený nariadiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj neodkladné zabezpečovacie práce, ak stavba môže privodiť ujmu. Ak vlastník zabezpečovacie práce nevykoná, úrad môže takéto práce nariadiť inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá ma oprávnenie na vykonávanie stavebných prác – na náklady vlastníka stavby. Ak vlastník stavby neuskutoční potrebné opatrenia nariadené správnym orgánom, je tento povinný uložiť pokutu, a to aj opakovane.

Ako zákon chráni susedov

Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Vlastník nehnuteľnosti sa musí, podľa Občianskeho zákonníka zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami vlastných nehnuteľností bez toho, aby urobil dostatočné opatrenie na ich upevnenie.

Nesmie nad mieru primeranú pomerom susedov obťažovať hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.

Nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok.

Nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu, alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

ZDROJ: VOJČÍK & PARTNERS, S. R. O., ADVOKÁTSKA, PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata