Susedské spory môžu trvať roky

Máte hlučného či neporiadneho suseda? Situácií, z ktorých môžu susedské spory vzniknúť, je mnoho. Do riešenia napätej situácie môže zasiahnuť správca domu, obec alebo polícia či súd. V akých prípadoch môže zasiahnuť obec a aké kompetencie má samospráva?

21.09.2010 16:35
Sused, susedia, rozhovor Foto:
Hroziacim súdnym sporom medzi susedmi, ktoré sa vlečú roky, môže zabrániť pokus o vzájomnú dohodu mimo súdu s pomocou mediátora.
debata

„Obec môže v záujme odstraňovania neprimeraného zásahu do práv a právom chránených záujmov iných osôb využiť kompetencie, ktoré má napríklad v zmysle zákona o priestupkoch. Nie vždy sa však takýmto postupom vyrieši spor, ktorý viedol k porušeniu práv suseda,“ vysvetľuje Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska.

Radšej dohoda ako súd

Hroziacim súdnym sporom, ktoré sa vlečú roky, môže zabrániť pokus o vzájomnú dohodu mimo súdu s pomocou profesionálneho mediátora. „Význam mediácie je značný, pretože mnohé nezhody sa dajú riešiť ešte skôr, ako skončia na súde,“ vraví Kaliňák. Podľa jeho slov za susedský problém možno považovať čokoľvek, čo sa prejavuje disharmóniou. Treba však rozlišovať, kedy už problém prekračuje určité hranice. Aj preto je dôležité poznať práva a povinnosti zakotvené v právnych normách.

V praxi sa susedské spory riešia ťažko najmä preto, lebo sa do konfl iktu dostávajú práva dvoch či viacerých ľudí. „Kompetencie konkrétnych orgánov verejnej správy závisia od spôsobu zásahu do zákonných práv inej osoby. Pri uplatňovaní sankcií za zásah do práv iných je v niektorých prípadoch problém s ich vykonateľnosťou,“ potvrdzuje Kaliňák. Sankcie, ktoré môže udeliť obec, sú väčšinou formou finančnej pokuty a ich vymáhateľnosť je často nemožná.

V bytovom dome je prvý, komu sa nespokojný vlastník sťažuje, správca. Jeho kompetencie sú však obmedzené, čo spravidla môže urobiť je, že si s neprispôsobivým susedom pohovorí.

Správca domu nemá kompetencie

„Správca nemá možnosti, ktorými by mohol zasahovať do tzv. susedských sporov,“ hovorí Jaroslav Kováč zo Zväzu bytových družstiev. „Na ich riešenie, okrem možnosti podania návrhu na súd, je príslušný súd v rámci občianskoprávneho konania, ako aj príslušný mestský úrad v rámci priestupkového konania.“ V niektorých prípadoch možno postupovať podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru, podľa tohto zákona, svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov tak, že obmedzuje alebo znemožňuje ich práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Kam sa obrátiť

„Obyvateľov bytoviek najčastejšie trápi rušenie nočného pokoja, chov domácich zvierat, vytápanie,“ hovorí Otília Leskovská, viceprezidentka Združenia spoločenstiev vlastníkov bytov.

„Ak dochádza k obmedzovaniu výkonu vlastníckych práv rušením nočného pokoja, možno zavolať políciu a žiadať potvrdenie o výjazde,“ vraví.

V prípade, že k náprave nedôjde, môže sa poškodený vlastník obrátiť na príslušný obecný úrad. Na základe podania sa bude oddelenie priestupkom zaoberať a prípadne uloží aj pokutu. Pokutu za porušenie zákona o priestupkoch môže udeliť aj polícia. Jej výška sa pohybuje od 33 do 165 eur.

Ako sa riešia susedské vzťahy

 1. Každý vlastník nehnuteľnosti, pozemku, domu alebo bytu má všeobecnú povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

  Povinnosti vlastníka sú bližšie upravené napríklad v stavebnom zákone a Občianskom zákonníku.

 2. Vlastník nehnuteľnosti nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej.

  Túto skutočnosť je potrebné vždy objektívne posúdiť, na čo je zväčša potrebný aj znalecký posudok.

  Ak si vlastník nesplní povinnosť urobiť dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, môže ten, koho pozemok alebo stavba sú ohrozené, sám takéto opatrenie urobiť, aby odvrátil hroziacu škodu a následne požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov a náhradu škody, ktorú pri tom utrpel.

 3. Vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.

  Najmä v týchto prípadoch je potrebné vždy objektívne posúdiť intenzitu zásahu, teda to, či konkrétny zásah prekračuje mieru primeranú pomerom.

 4. Vlastník nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok.

  Musí urobiť primerané opatrenia, aby zvieratá nemohli vnikať na pozemky susedov, a to bezprostredných, ale aj vzdialenejších.

 5. Nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

  To neznamená, že odstraňovanie presahujúcich koreňov alebo vetiev je vo všeobecnosti zakázané. Posúdenie šetrnosti a vhodnosti ročného obdobia býva v prípade vzniku sporu predmetom znaleckého skúmania.

 6. Nemá povinnosť svoj pozemok oplotiť.

  Ak je to však potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, súd môže oplotenie nariadiť po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu.

 7. Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť vstup na svoje pozemky či na stavby na nich stojace, ak to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov.

  Vstup na pozemok je možný na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere. Ak pritom dôjde k škode, ten, kto ju spôsobil, ju musí nahradiť.

ZDROJ: PORTAL. GOV. SK, UPRAVENÉ A DOPLNENÉ

Kde sa možno domáhať ochrany v susedských sporoch

Na súde

ak vlastník nad mieru obťažuje suseda alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv, môže sa ohrozovaný sused domáhať súdnej ochrany

môže na súd podať žalobu, v ktorej presne opíše konkrétne konanie vlastníka, pred ktorým žiada ochranu, a navrhnúť, aby mu súd uložil povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov

ak by ani na základe právoplatného rozsudku s rušivými zásahmi neprestal, je možné vymáhať splnenie povinnosti exekúciou

ak existuje vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený tiež právo domáhať sa, aby súd uložil povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody

V obci

obec poskytuje ochranu pred zrejmým zásahom do pokojného stavu, môže predbežne takýto zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predchádzajúci stav

Na polícii

ak sa sused dopustí priestupku napríklad porušením nočného pokoja alebo úmyselným narušením občianskeho spolunažívania rôznymi „schválnosťami“ alebo iným hrubým správaním

ZDROJ: PORTAL. GOV. SK

debata chyba