Bez kolaudačného rozhodnutia nemožno stavbu obývať

Výstavba domu alebo rozsiahlejšia rekonštrukcia sa končí kolaudačným rozhodnutím. Bez neho nemožno nehnuteľnosť riadne užívať.

, 16.07.2014 06:00
stavba, byt, dom, bývanie, kolaudácia Foto:
Zákon pripúšťa len drobné zmeny počas stavby. Ak nastali väčšie zmeny oproti projektu, na základe ktorého bolo vydané stavebné povolenie, musí už stavebník požiadať o zmenu stavebného povolenia.
debata (37)

Tento dokument presne určí, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať. Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie. To začne stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie na základe žiadosti staviteľa.

„Po skončení výstavby alebo rekonštrukcie je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od kolaudácie neupustil,“ upozorňuje stavebný inžinier Michal Peška. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie musí stavebník priložiť potrebné doklady.

„Presný zoznam dokladov a vyjadrení, ktoré treba k žiadosti priložiť, stavebník zistí na stavebnom úrade a určuje ich príslušná stavebná legislatíva,“ hovorí stavbár.

Najdôležitejším dokumentom sú podľa stavbára výkresy dokumentujúce skutočné prevedenie stavby. Ide o projekt, ktorý stavebník prikladal k žiadosti o stavebné povolenie, doplnený však už o zmeny, ktoré nastali počas výstavby rodinného domu.

Myslieť treba na to, že zákon pripúšťa len drobné zmeny počas stavby. Ak nastali väčšie zmeny oproti projektu, na základe ktorého bolo vydané stavebné povolenie, musí už stavebník požiadať o zmenu stavebného povolenia.

Na dokumenty potrebné na vydanie kolaudačného rozhodnutia si treba dať pozor. Ak nejaký totiž bude chýbať, stavebný úrad požiada o ich doloženie a tým sa zvyčajne predĺži dátum, do ktorého úrad vydá rozhodnutie. Ak nejaké dokumenty chýbajú, môže úrad dokonca celý proces pozastaviť.

zväčšiť Cena kolaudácie
cena kolaudácie Cena kolaudácie

Stavebný úrad oznámi účastníkom konania začatie kolaudačného konania najmenej desať dní pred ústnym pojednaním spojeným s miestnym zisťovaním. V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov konania a dotknuté úrady, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak na ne nebude povinný prihliadať. Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe chyby brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.

Mnohí stavebníci sa rozhodujú o konečnom využití stavby až tesne pred dokončením. Zmeniť využívanie budovy však nie je možné bez príslušných povolení stavebného úradu. Stavebný zákon presne definuje, ktoré budovy sú určené na bývanie a ktoré sú nebytové budovy. Ak chce stavebník zmeniť nedokončenú stavbu na iný druh stavby, ako na ktorú úrad stavebníkovi vydal stavebné povolenie, môže tak urobiť len na základe povolenia stavebného úradu.

Stavebný zákon stanovuje, že stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, si vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

zväčšiť
Kolaudácia

Ako sa kolaudujú stavby podľa stavebného zákona

 1. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 2. Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť.
 3. Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.
 4. Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.
 5. Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla týkať.
 6. Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.
 7. Návrh na kolaudáciu stavby sa podáva písomne. V návrhu sa uvedie označenie a miesto stavby, terénnych úprav alebo miesto ťažobných prác, predpokladaný termín dokončenia stavby alebo terénnych úprav, alebo ťažobných prác vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby a údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.
 8. Stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie, a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním.
 9. V oznámení o začatí kolaudačného konania upozorní stavebný úrad účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
 10. Stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektanta a ak ide o stavbu uskutočnenú svojpomocou aj osobu, ktorá vykonáva stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby alebo inú osobu.
 11. V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby, alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.
 12. Ak v priebehu uskutočňovania stavby dôjde k zmene technických predpisov, podľa ktorých bola spracovaná projektová dokumentácia, prihliada na ne stavebný úrad len vtedy, ak sa ich ustanovenia vzťahujú aj na stavby projektované a uskutočňované pred ich účinnosťou.
 13. Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe nedostatky brániace jej užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie.
 14. S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby, ak sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
 15. Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol, ktorý obsahuje: označenie stavby, zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom, súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia, námietky účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov.
 16. Protokol môže stavebný úrad nahradiť jednoduchým záznamom, najmä ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou, ak nie sú zistené odchýlky od skutočného realizovania stavby a neboli podané námietky účastníkov konania.
 17. Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä ak: nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť, nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie, nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru, nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov.
 18. Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o: a) drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu b) jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby.
 19. V kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených pri kolaudačnom konaní a určiť primeranú lehotu na ich odstránenie. Môže tak urobiť iba v prípade, že ide o nedostatky, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel; inak kolaudačné rozhodnutie nevydá.
 20. V podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa druhu a účelu stavby uloží najmä vyznačenie drobných odchýlok do overenej dokumentácie stavby, ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, a ďalšie povinnosti na zabezpečenie verejných záujmov, na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, na zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí, požiarnu bezpečnosť a zabezpečenie prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
 21. Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, ak to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

ZDROJ: STAVEBNÝ ZÁKON


Ako sa podáva návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie:

 • meno a adresu stavebníka
 • označenie a miesto stavby, číslo stavebného povolenia, dátum, kedy bolo stavebné povolenie vydané, potrebné je aj uviesť, kým bolo stavebné povolenie vydané
 • termín, v ktorom bude stavba dokončená
 • termín, v ktorom bude vypratané stavenisko
 • termín, v ktorom bude dokončená úprava okolia

Stavebník k žiadosti priloží:

 • výkresy skutočného vyhotovenia stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy a posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode výrobkov
 • revízne správy a doklady o vykonaných skúškach – napr. revízna správa k elektroinšta­lácii, revízna správa k plynoinštalácii, tlaková skúška plynového potrubia, revízna správa k bleskozvodu, osvedčenie o nezávadnosti komínu, atest nepriepustnosti žumpy, zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
 • užívacie povolenie na vodohospodárske časti stavby
 • užívacie povolenie na komunikácie a spevnené plochy
 • doklad o vytýčení priestorovej stavby autorizovaným geodetom
 • geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností
 • záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie
 • ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi a vyplynuli z podmienok stavebného povolenia
 • energetický certifikát

Energetický certifikát

 • energetický certifikát sa povinne predkladá pri kolaudácii stavby. Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, na budovu predávanú alebo prenajímanú. V iných prípadoch je dobrovoľná
 • energetický certifikát zatrieďuje budovy podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G, pričom budovy triedy A majú najnižšiu spotrebu energie a budovy triedy G najvyššiu, tzn. sú najmenej hospodárne. Minimálnou požiadavkou pre novú a významne obnovovanú budovu je horná hranica triedy B
 • certifikát by mal obsahovať aj opatrenia na zlepšenie stavebných konštrukcií, systému vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie a osvetlenia
 • pri nedodržaní povinností hrozí vlastníkovi budovy pokuta až do 2 000 eur, pri právnických osobách sa môže vyšplhať až na 2,5–násobok

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predkladá:

 • doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania
 • projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením
 • výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním! doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia
 • podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia
 • stavebný denník

Stavebný úrad spíše o ústnom pojednávaní protokol, ktorý obsahuje:

 • označenie stavby
 • zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
 • porovnávanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom
 • súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia
 • námietky účastníkov konania stanoviská dotknutých orgánov

Čo obsahuje kolaudačné rozhodnutie:

 • okrem všeobecných náležitostí, ktoré určuje správny poriadok, obsahuje: meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa; označenie stavby; vymedzenie účelu užívania stavby; podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravia ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; lehotu na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.

ZDROJ: STAVENÝ ZÁKON

© Autorské práva vyhradené

37 debata chyba
Viac na túto tému: #stavba #dom #byt #koaludácia
Flowers