Stavebné povolenie získate aj na kľúč

Chystáte sa stavať rodinný dom alebo plánujete rozsiahlejšiu rekonštrukciu nehnuteľnosti? Počítajte s tým, že bez platného stavebného povolenia sa do stavebných prác pustiť nemôžete.

, 12.01.2015 07:54
debata

Stavebný zákon presne vymedzuje, v ktorých prípadoch stavebník potrebuje stavebné povolenie a kedy stačí napríklad len ohlásenie stavebnému úradu.

Žiadosť o príslušné povolenie sa podáva na stavebnom úrade. Stavebník si môže povolenie vybaviť sám. Ak je však časovo zaneprázdnený a má dostatok voľných financií, môže zadať obiehanie úradov a zháňanie potrebných dokumentov, ktorých výsledkom bude vydané stavebné povolenie, špecializovanej stavebnej firme.

„Firmy, ktoré vybavujú povolenia na kľúč často ponúkajú aj doplnkové služby ako pomoc s projektom domu alebo rokovanie s katastrom nehnuteľností. Za služby v závislosti od rozsahu klient zaplatí niekoľko stoviek eur. Pokiaľ ide o stavbu rodinného domu, môže sa cena za vybavenie stavebného povolenia na kľúč vyšplhať k 600 až 700 eurám,“ upozorňuje stavebná inžinierka Miroslava Šimková.

K tomu si treba samozrejme pripočítať cenu príslušných správnych poplatkov. „Podľa platnej vyhlášky je správny orgán, v ktorého kompetencii je vydanie príslušného povolenia, povinný rozhodnúť o vydaní alebo zamietnutí stavebného povolenia najneskôr do 60 dní od podania žiadosti. Ak však úrad stavebníka vyzve, aby žiadosť doplnil, lehota sa môže ešte predĺžiť,“ hovorí Šimková.

Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, môže stavebný úrad vyzvať stavebníka, aby žiadosť doplnil, prípadne, aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Úrad ho zároveň upozorní, že v opačnom prípade stavebné konanie zastaví. Stavebný úrad môže stavebné konanie zastaviť vo viacerých prípadoch, ale všetky musia byť v súlade so zákonom.

Úrad tak môže podľa stavbárky urobiť, ak žiadateľ nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie, nedoplnil žiadosť v určenej lehote alebo neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia.

Konanie sa zastaví aj vtedy, ak stavebník vzal žiadosť o stavebné povolenie späť alebo začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä to, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia.

„Úrad v konaní rieši, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,“ cituje stavebná inžinierka zákon.

Dôležité je aj to, či bude stavbu uskutočňovať osoba na to oprávnená, alebo stavebník svojpomocou, či je zabezpečený kvalifikovaný stavebný dozor. V stavebnom povolení určí úrad podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebné povolenie stráca platnosť dva roky od dátumu svojho vydania, pokiaľ sa v tejto lehote s predmetnou stavbou nezačalo.

LEHOTA NA ROZHODNUTIE

v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne

v ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o odklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

ZDROJ: STAVEBNÝ ZÁKON

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stavba #dom
Flowers