Nájomcu nemôžete z bytu bezdôvodne vyhodiť

Chystáte sa prenajímať byt? Nezabudnite, že pred mnohými problémami vás ochráni dobre napísaná nájomná zmluva.

17.08.2019 06:00
nájomné, byt, sťahovanie, Foto:
Stáva sa, že vlastník prenajímaného bytu nie je z rôznych dôvodov spokojný s nájomcami.
debata

Vlastník môže prenajať nehnuteľnosť podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu. Zákon o krátkodobom prenájme sa nevzťahuje na nájmy v bytoch obstaraných podľa osobitných predpisov, v služobných bytoch, v bytoch osobitného určenia, v družstevných bytoch, v bytoch vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov a vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, mesta Košice a ich mestských častí. Oba spôsoby nájmu bytu majú svoje výhody aj nedostatky. Pokiaľ sa rozhodnete prenajímať podľa paragrafov Občianskeho zákonníka, treba si dať pozor najmä na znenie nájomnej zmluvy a výpovednú lehotu.

Nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať údaje o zmluvných stranách ako meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresu trvalého pobytu. Uvádza sa veľkosť bytu a adresa prenajímaného bytu. Prikladá sa kópia listu vlastníctva, ktorou prenajímateľ potvrdí vlastníctvo nehnuteľnosti. „V zmluve treba uviesť, z čoho prenajímaná nehnuteľnosť pozostáva. Pripojiť k zmluve je potrebné aj zoznam zariadenia bytu a preberací protokol,“ radí právnička Petra Kováčová. Vlastník nehnuteľnosti a nájomca by sa takisto mali dohodnúť na výške nájomného a dátume, do ktorého je nájomca povinný nájom uhradiť.

„Nájom bytu podľa Občianskeho zákonníka vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania,“ hovorí Kováčová. Občiansky zákonník upravuje aj možnosti skončenia nájmu. Zmluvné strany ba mali mať v zmluve presne vymedzené, na akú dobu sa prenájom uzatvára, uviesť treba konkrétny dátum, odkedy a dokedy bude doba prenájmu trvať. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na spôsobe predĺženia nájomnej zmluvy. Ukončenie zmluvy upravuje Občiansky zákonník. „Nájom bytu zaniká písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou. Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času,“ upozorňuje právnička. Ak prenajímateľ dal nájomcovi písomnú výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Platí teda, že ak ste dali nájomcovi písomnú výpoveď z nájmu 16. augusta, tak výpovedná doba začína plynúť 1. septembra.

Stáva sa, že vlastník prenajímaného bytu nie je z rôznych dôvodov spokojný s nájomcami. Vyhodiť nájomníka však nemôžete pre hocijakú príčinu. Ako prenajímateľ máte právo nájomcovi vypovedať nájom bytu, ak potrebuje byt pre seba alebo príbuzných. Takisto tak môžete urobiť, ak nájomca alebo osoba, ktorá s ním žije v prenajatom byte, hrubo poškodzujú prenajatý byt a priestory v bytovom dome, respektíve znemožňujú obyvateľom bytového domu pokojné bývanie, ohrozujú bezpečnosť a dobré mravy v dome. Dôvodom, pre ktorý môžete ukončiť nájomnú zmluvu, je aj to, ak vám nájomca neplatí nájom za čas dlhší ako tri mesiace. Občiansky zákonník pripúšťa aj ďalšie dôvody, pre ktoré je prípustné skončiť nájom. Nezabudnite však, že dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. „Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť,“ upozorňuje Kováčová.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prenájom bytu #nájomca #prenájom nehnuteľnosti