Chystáte sa prenajímať byt? Na čo si dať pozor

Súčasná legislatíva pripúšťa, že aj uzavretú nájomnú zmluvu možno v priebehu jej platnosti meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

09.01.2023 08:00
mladí ľudia Foto:
Ilustračná foto.
debata (2)

Chystáte sa prenajímať byt? Urobte tak čo najvýhodnejšie. Prenajať nehnuteľnosť možno podľa Občianskeho zákonník alebo zákona o krátkodobom prenájme bytu. Občiansky zákonník do istej miery zvýhodňuje nájomcov pred vlastníkmi.

Pre prenajímateľa je podľa právničky Petry Kováčovej určite výhodnejšie uzavrieť nájomnú zmluvu podľa zákona o krátkodobom prenájme.

O tom, ako výhodná bude napríklad zmluva o nájme bytu, rozhoduje aj skutočnosť, či je uzavretá podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu.

„Ak sa uzatvára zmluva na dobu určitú, nesmie v nej chýbať dátum začatia a dátum ukončenia nájmu. Zmluva uzatvorená na dobu neurčitú musí obsahovať dátum začatia nájmu. Potrebné si je ale v prípade zmluvy na dobu neurčitú vopred dohodnúť dĺžku výpovednej lehoty,“ radí právnička Lenka Pavelková.

Ak tento údaj bude chýbať, môže nastať situácia, že prenajímateľ vysťahuje nájomcu zo dňa na deň. Právnici sa zhodujú v tom, že pre vlastníka je výhodnejšie prenajať nehnuteľnosť podľa zákona o krátkodobom prenájme.

A v čom spočíva výhoda prenajímania podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu? Zmluvu podľa tohto zákona možno na rozdiel od právnej úpravy podľa Občianskeho zákonníka uzatvoriť len na dobu určitú, najdlhšie na dva roky a za rovnakých podmienok predĺžiť na ďalšie dva roky, a to najviac dvakrát.

Nájomný vzťah môže teda trvať najviac šesť rokov, po uplynutí tejto doby môžu ale zmluvné strany uzavrieť novú zmluvu. Jednou z povinných obsahových náležitostí zmluvy o krátkodobom nájme bytu je aj formulácia, že zmluva sa spravuje týmto zákonom, aby sa tak predišlo pochybnostiam zmluvných strán o tom, ktorým právnym režimom sa konkrétna zmluva spravuje.

Vlastník musí počítať aj s tým, že výpovedná lehota z nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka je najmenej trojmesačná a za určitých okolností môže byť predĺžená o ochrannú dobu ďalších šesť mesiacov.

Zákon o krátkodobom prenájme zaviedol minimálnu výpovednú lehotu jeden mesiac, v prípade presne zákonom definovaných výpovedných dôvodov dokonca len pätnásť dní.

Výpovedné lehoty podľa zákona o krátkodobom prenájme začínajú plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede, zatiaľ čo výpovedné lehoty podľa Občianskeho zákonníka začínajú plynúť až prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede.

V prípade ukončenia krátkodobého nájmu bytu podľa tohto zákona nevzniká povinnosť prenajímateľa poskytovať nájomcovi bytové náhrady.

Občiansky zákonník túto povinnosť ukladá. Zákon o krátkodobom prenájme teda nielenže dáva prenajímateľom možnosť dohodnúť si kratšiu výpovednú lehotu, ale im umožňuje tiež zadržať hnuteľné veci nájomcu v prípade, ak sa nájomca dobrovoľne a včas nevysťahuje z nehnuteľnosti.

Ak ste našli v zmluve nevýhodné podmienky, urobte zmeny ešte pred podpisom. Ak už máte zmluvu podpísanú, tiež nie je nič stratené. Uzavretú zmluvu možno v priebehu jej platnosti meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Môže mať podobu dodatku k zmluve, keď pôvodná zmluva ostáva platná, ale zmenia sa len niektoré práva a povinnosti.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #byt #prenajímateľ