Nemáte list vlastníctva k pôde, ktorú užívate?

Vydržanie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Vydržacia doba je pri nehnuteľných veciach desať rokov.

19.01.2023 06:00
Orná pôda Foto:
Ilustračná foto.
debata (4)

Vydržaním možno získať do vlastníctva nehnuteľnosť, o ktorú sa v dobre viere staráte, a možno dokázať vaše právne nároky.

Možno uviesť jednoduchý príklad: Susedia sa dohodli na odkúpení časti pozemku, kupujúci zaplatil dohodnutú sumu, ale túto zmenu už nenahlásili do katastra nehnuteľností.

Kupujúci teda nemá list vlastníctva, pozemok však užíva v dobrej viere, prípade aj jeho právni nástupcovia. Problém nastane v prípade, ak by pozemok chcel ďalej predať – bez listu vlastníctva, na ktorom je uvedený ako vlastník, tak urobiť nemôže.

V takomto prípade môže získať parcelu do vlastníctva takzvaným vydržaním. Ak súd uzná, že všetky podmienky vydržania sú splnené, potvrdí vydržanie a vlastnícke právo sa zapíše do katastri nehnuteľností.

Vydržaním sa z oprávneného držiteľa stane vlastník a vlastnícke právo doterajšieho vlastníka zaniká. Následne môže vlastník s pozemkom ďalej nakladať.

Vydržanie je zákonná možnosť premeny dlhotrvajúceho vzťahu oprávnenej držby na vlastníctvo. „Tento inštitút sa často využíva na nápravu alebo doplnenie zápisov v katastri nehnuteľností. Od mája 2021 budú agendu vydržania riešiť už len súdy za účasti advokátov,“ hovorí tajomník Realitnej únie SR Mojmír Plavec.

Pokiaľ sa teda chcete stať vlastníkom napríklad pôdy, ktorú obrábate, musíte ju mať v nepretržitej držbe pod dobu najmenej desať rokov.

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je teda možné vtedy, ak má osoba pozemok v držbe nepretržite minimálne po dobu 10 rokov. Podmienkou vydržania však je, aby bol vydržateľ po celú dobu užívania pozemku dobromyseľný.

O vydržaní už takmer dva roky nerozhodujú notári. Celý proces sa presunul na súdy a advokátov. V praxi to znamená, že notárom sa definitívne odoberá právo vydávať osvedčenia o vydržaní vlastníctva.

Hlavným dôvodom zmeny bolo podľa Ministerstva spravodlivosti SR opakované zneužitie tohto inštitútu na úkor ústavnej ochrany vlastníckeho práva. „Prijatá novela bráni tomu, aby k vydržaniu vlastníctva dochádzalo len jednostranným vyhlásením a vo veľmi krátkom čase. Celý proces bude síce náročnejší, ale transparentnejší, " hovorí Plavec.

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti prebieha v štyroch etapách. Základom 1. etapy je advokátsky prieskum, v ktorom sa preveria všetky predpoklady vydržania vrátane historickoprávnych súvislostí.

„Ak sú podmienky splnené, spracuje a podá sa na súd písomný návrh na začatie súdneho konania, do ktorého sa premietnu výsledky advokátskeho prieskumu.“ Ak súd návrh nezamietne, postupuje sa do druhej etapy.

Ak bol žiadateľ v prvej etape úspešný, súd vydá v druhej etape takzvané vyzývacie uznesenie, ktorým dotknuté osoby vyzve, aby uplatnili námietky. Vyzývacie uznesenie súd zverejňuje v Obchodnom vestníku, doručuje sa obci a katastru na vyznačenie poznámky na liste vlastníctva.

V tretej etape súd prešetrí podané námietky a ak zistí, že podmienky na vydržanie nie sú splnené, návrh zamietne. V opačnom prípade potvrdí vydržanie vlastníckeho práva priamo v súdnom rozhodnutí.

Na záver celého procesu súd v rámci štvrtej etapy doručí rozhodnutie o potvrdení vydržania príslušnému katastru a ten vykoná bezplatný zápis nového vlastníka.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #list vlastníctva