Občiansky zákonník: Aké pravidlá treba dodržať, aby niekto nadobudol majetok vydržaním?

Na Slovensku upravuje spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva či už k hnuteľným, alebo aj k nehnuteľným veciam Občiansky zákonník.

24.01.2023 08:00
Knihy Foto:
Ilustračná foto.
debata

#Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

  1. Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.
  2. Do doby podľa bodu 1 sa započíta aj doba, počas ktorej mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.
  3. Pre začiatok a trvanie doby podľa bodu 1 sa použijú primerane ustanovenia o plynutí premlčacej doby.
  • a) držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. Držať možno veci, ako aj práva, ktoré pripúšťajú trvalý alebo opätovný výkon.
  • b) ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.
  • c) ak zákon neustanovuje inak, má oprávnený držiteľ rovnaké práva ako vlastník, najmä má tiež právo na plody a úžitky z veci po dobu oprávnenej držby.
  • d) oprávnený držiteľ má voči vlastníkovi nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vec počas doby oprávnenej držby, a to v rozsahu zodpovedajúcom zhodnoteniu veci ku dňu jej vrátenia. Obvyklé náklady súvisiace s údržbou a prevádzkou sa však nenahrádzajú.
  • e) neoprávnený držiteľ je povinný vždy vydať vec vlastníkovi spolu s jej plodmi a úžitkami a nahradiť škodu, ktorá neoprávnenou držbou vznikla. Môže si odpočítať náklady potrebné na údržbu a prevádzku veci.
  • f) neoprávnený držiteľ si môže od veci oddeliť to, čím ju na svoje náklady zhodnotil, pokiaľ je to možné, bez zhoršenia podstaty veci.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Občiansky zákonník