Keď je opatrovateľom príbuzný

O peňažný príspevok na opatrovanie môže požiadať člen rodiny, ktorý chce opatrovať príbuzného s ťažkým zdravotným postihnutím, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok však dostane iba vtedy, ak ťažko zdravotne postihnutý nemá priznanú opatrovateľskú službu alebo asistenta ŤZP.

20.12.2018 06:00
seniori, choroba, hendikep, opatrovateľ Foto:
Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP.
debata

Žiadosť o príspevok treba podať na úrade práce, sociálnych veci a rodiny podľa miesta svojho trvalého pobytu. Záujemca o príspevok musí k žiadosti doložiť potvrdenie o svojom príjme zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom žiadosť podáva.

Ak poberá starobný alebo výsluhový dôchodok, doloží k žiadosti rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní príslušnej dávky. Pretože výška príspevku je naviazaná na životné minimum, vždy v júli sa príspevok aj spolu s príjmom poberateľa prehodnocuje. Platí potom vždy do júna nasledujúceho roka.

Príspevok na opatrovanie

slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

 • poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.
 • oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a: je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP.
 • peňažný príspevok sa poskytuje: len jednej oprávnenej osobe
 • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP
 • ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Osoba môže vykonávať opatrovanie, ak: je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, je dôchodkovo poistená, ak: nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok alebo nedovŕšila dôchodkový vek.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: opatrovanie vykonáva oprávnená osoba, sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie, ak úrad práce vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje: peňažný príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového bývania).

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Žiadosť o príspevok

 • sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
Žiadosť o príspevok na opatrovanie treba podať... Foto: SHUTTERSTOCK
seniorka, dôchodkyňa, nemocnica, choroba Žiadosť o príspevok na opatrovanie treba podať na úrade práce, sociálnych veci a rodiny podľa miesta svojho trvalého pobytu.
 • je vhodné sa pred podaním žiadosti informovať na príslušnom úrade práce o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o príspevku

 • sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku

1. ak je poberateľ fyzická osoba v produktívnom veku:

a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 369,36 eura,

b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 492,34 eura,

c) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 326,16 eura,

d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 461,81 eura,

e) pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 480,05 eura.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak: je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak: je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima (410,14 eura), je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima (615,21 eura), je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

2. ak je poberateľ fyzická osoba poberajúca dôchodkovú dávku:

a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 184,71 eura,

b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 246,20 eura,

c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení –163,06 eura,

d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 230,88 eura,

e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne v zariadení a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 240,0 eura.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak: je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je osoba s ŤZP hospitalizovaná: výška peňažného príspevku na opatrovanie sa znižuje pomernou časťou, ak je osoba s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Výška príspevku sa nezníži v prípade, ak osoba vykonávajúca opatrovanie bola sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ak osoba s ŤZP zomrie: peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci kalendárny mesiac.

 • hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ŤZP je 2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu – 410,14 eura,
 • ak opatruje opatrovateľ v produktívnom veku nezaopatrené dieťa, príspevok je 100 eur mesačne,
 • nekráti sa príspevok, ak osoba s ŤZP navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
 • upustilo sa aj od krátenia výšky peňažného príspevku pri hospitalizácii osoby s ŤZP presahujúcej 30 dní (v prípade, že osoba vykonávajúca opatrovanie je sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti),
 • opatrovateľovi sa vyplatí peňažný príspevok za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba zomrela, ako aj za nasledujúci mesiac po jej úmrtí.

Kalkulačka príspevku na opatrovanie

Rezort práce sa rozhodol aj po praktickej stránke vyjsť v ústrety žiadateľom o opatrovateľský príspevok. Odborníci z Inštitútu sociálnej politiky ministerstva práce vytvorili kalkulačku na výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Jej zverejnením na web stránke ministerstva práce:

https://www.employment.gov.sk/…vanie-6.html

chce zlepšiť informovanosť ľudí, ktorí sa, vzhľadom na životnú situáciu, starajú o ťažko postihnutého blízkeho.

Kalkulačka umožňuje žiadateľom skontrolovanie nároku a nezáväzný výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Je potrebné zadať parametre – výšku príjmu, dôchodku, či je ťažko zdravotne postihnutá osoba nezaopatrené dieťa a pod. Kalkulačka následne vypočíta sumu príspevku.

„Reálne zisťovanie nároku na priznanie a výšku príspevku na opatrovanie môže v praxi trvať niekoľko týždňov. Kalkulačka umožní nezáväzne vypočítať sumu príspevku prakticky okamžite po zadaní vstupných údajov,“ hodnotí generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová.

Opatrovateľov na dôchodkové poistenie eviduje Sociálna poisťovňa

Povinnosť prihlasovať a odhlasovať sa na dôchodkové poistenie štátu prebrala Sociálna poisťovňa na základe údajov, ktoré bude dostávať z úradu práce. Ide najmä o mamičky, resp. ďalšie osoby starajúce sa o deti do šiestich rokov veku a majú nárok na rodičovský príspevok; ďalej ide o tých, ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku; ale aj o skupinu opatrovateľov, ktorí z úradov práce poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Poslednou kategóriou sú asistenti, ktorí majú podľa zmluvy vykonávať osobnú asistenciu osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne.

Sociálna poisťovňa bude tieto kategórie osôb sama evidovať na dôchodkové poistenie a vznik a zánik obdobia plateného štátom im bude oznamovať.

Nutnosť podať si prihlášku v pobočke Sociálnej poisťovne zostáva pre takú osobu, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov a nemá nárok na rodičovský príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Povinnosť podať odhlášku zostáva iba v prípade, ak osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov a osoba starajúca sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov skončí riadnu starostlivosť (odhlášku podáva v lehote do 8 dní od jej skončenia).

Za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje napr. skutočnosť, že o dieťa sa začne starať iná osoba (napr. otec), alebo bolo dieťa zverené do starostlivosti inej osobe. Skončenie poberania rodičovského príspevku alebo umiestnenie dieťaťa do škôlky sa nepovažuje za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Ak sa napr. matka stará o dieťa aj po ukončení poberania rodičovského príspevku, ale nepracuje (nie je teda dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO), pokračuje jej poistenie poistenca štátu a odhlášku nepodáva, pretože sa naďalej riadne stará o dieťa do 6 rokov. Ak začne pracovať, prestáva byť automaticky poistencom štátu (nemusí však podať odhlášku, zánik poistenia jej SP oznámi).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #ŤZP #opatrovateľské služby