Zdravotnícke pomôcky na predpis. Dajú sa však aj požičať

Barly, vozíčky a iné pomôcky. Súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok, ak splníte zákonné podmienky. Niektoré platí zdravotná poisťovňa, niektoré si hradíte čiastočne alebo kupujete v plnej výške.

18.03.2019 06:00
dúchodcovia, seniori, zdravotné pomôcky Foto:
Ústredie práce vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení.
debata

Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš lekár, ktorý vám ju aj predpisuje. Zároveň vás informuje, či za ňu budete doplácať, alebo ju uhradí poisťovňa. Bežné zdravotnícke pomôcky si po ich predpísaní rovno vyberiete vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni. Tie finančne náročnejšie schvaľuje revízny lekár. Do tejto skupiny patria najmä vozíky, postele, inzulínové pumpy a príslušenstvo. Musíte tak do zdravotnej poisťovne doručiť osobne alebo poštou lekársky poukaz.

Opravy a úpravy mechanických a elektrických vozíkov a individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok (väčšinou protézy) platí poisťovňa. Opravu iných zdravotníckych pomôcok si hradíte.

Ústredie práce vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú pomôcku alebo funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania osobe s hendikepom, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje hendikepovaná osoba komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej pomôcky alebo vráteného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí príslušný úrad práce s osobou s ŤZP, ktorá o ňu prejaví záujem. Zoznam vrátených pomôcok a zdvíhacích zariadení je aktualizovaný štvrťročne.

Žiadosť o opatrovateľku schvaľuje obec

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu).

Pri platbe za sociálnu službu musí jej prijímateľovi zostať 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu (326,85 eura na mesiac).

Čo treba k žiadosti

  • fotokópie aktuálnych lekárskych nálezov od odborných lekárov (nie starších ako 6 mesiacov). Na základe žiadosti bude vyhotovený posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy je potrebné doložiť:
  1. potvrdenie o príjme (napr. aktuálny dôchodkový výmer a pod.),
  2. čestné vyhlásenie o výške úspor a hodnote majetku (overené matrikou),
  3. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  4. doklad o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol žiadateľ pozbavený),
  5. potvrdenie z úradu práce, že sa žiadateľovi neposkytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a nikto z rodinných príslušníkov alebo iná osoba nepožiadala ani nepoberá peňažný príspevok na opatrovanie.
  • Lehota na vybavenie: do 30 dní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotnícke pomôcky #doplatky za zdravotnícke pomôcky #opatrovateľské služby