Čo je opatrovateľská služba a ako o ňu žiadať?

Okrem toho zistíte, kto túto službu poskytuje, ako sa posudzuje odkázanosť osoby a či je možné získať sociálnu službu aj bez posúdenia odkázanosti.

29.04.2020 08:00
dôchodkyňa, opatrovateľka, invalidný vozík,... Foto:
Každý občan, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnych služieb, si musí podať žiadosť.
debata

Čo je opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov podľa prílohy č. 4. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Posudok: Aký je postup a čo musíte absolvovať

Zdravotná posudková činnosť

je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pritom vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Odkázanosť človeka na pomoc inej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Sociálna posudková činnosť

je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III. zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Výsledkom je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je osoba odkázaná na pomoc inej osoby v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín, závery posúdenia a dátum, čas a miesto vykonania sociálnej posudkovej činnosti.

Vykonáva ju sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku alebo na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4,
c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Viac informácií nájdete v zákone č. 448/2008 o sociálnych službách

Ako žiadať o opatrovateľskú službu

Čo je potrebné spraviť pre získanie sociálnej služby?

Podať si žiadosť o posúdenie odkázanosti seniora (budúceho prijímateľa sociálnej služby) na pomoc inej fyzickej osoby. Táto žiadosť sa podáva obci alebo na vyšší územný celok podľa miesta trvalého pobytu seniora. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej osoby, môže si podať žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby, ktorá mu jej poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti. Podľa Zákona 448/2008 o sociálnych službách má občan právo vybrať si poskytovateľa sociálnej služby. Zoznam verejných či neverejných poskytovateľov by mali dať občanovi alebo jeho príbuzným na sociálnom odbore obce, mesta či kraja. Názov poskytovateľa, ktorého si občan vybral, by mal napísať už do žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby. V čase pandémie sa odporúča komunikovať s obcou alebo vyšším územným celkom elektronicky.

Čo treba uviesť v žiadosti o sociálne služby?

Každý občan, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnych služieb, si musí podať žiadosť. V nej musí uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, názov poskytovateľa sociálnej služby, ktorého si vybral, druh a formu sociálnej služby, predpokladaný deň začatia, predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak už bolo vydané.

Kto poskytuje sociálnu službu?

Sociálne služby poskytujú dva typy poskytovateľov: verejní a neverejní. Verejný poskytovateľ je samospráva – obec a právnická osoba zriadená alebo založená obcou. Neverejní poskytovatelia sú organizácie zriadené buď skupinou občanov, Slovenským Červeným krížom, Katolíckou charitou alebo Evanjelickou diakoniou či ďalšími zriaďovateľmi. Obec, vyšší územný celok (VÚC) alebo nimi zriadený poskytovateľ poskytne seniorovi sociálnu službu za cenu, ktorá sa určuje všeobecným záväzným nariadením. Prevažná časť nákladov na sociálnu službu sa u verejných poskytovateľov hradí z rozpočtu obce a VÚC, preto sú ceny za služby u verejného poskytovateľa v porovnaní s neverejným nižšie. Obec a VÚC však môže uzatvoriť zmluvu s neverejným poskytovateľom a dávať mu finančné príspevky na sociálnu službu, ktorý ju potom môže poskytovať za dotované ceny. Podmienkou však je, že senior – prijímateľ služby sa preukáže rozhodnutím o svojej odkázanosti na pomoc inej osoby, ktoré získal na základe posúdenia od samosprávy. Zoznamy poskytovateľov poskytne samospráva alebo ich nájdete na internete.

Ako sa posudzuje odkázanosť na pomoc inej osoby?

V rámci posudzovania odkázanosti na pomoc inej osoby sa zisťuje, ako je osoba schopná sa stravovať a dodržiavať pitný režim, či potrebuje pomoc pri vyprázdňovaní a osobnej hygiene, kúpeli, obliekaní, vyzliekaní, pri sedení alebo státí, či iných zmenách polohy, posudzuje sa pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu alebo potreba dohľadu. Tieto činnosti sa bodujú a podľa dosiahnutých bodov sa určí rozsah odkázanosti na pomoc inej osoby a senior je zaradený do niektorého zo šiestich stupňov odkázanosti. Tento proces trvá približne 30 až 60 dní. Spravidla čím je vyšší stupeň odkázanosti, tým je nárok na sociálnu službu vyšší, a tým je vyšší aj príspevok z ministerstva práce, ktorý dostáva na odkázaného seniora poskytovateľ, ktorého si občan vybral.

Je možné získať sociálnu službu aj bez posúdenia odkázanosti?

Áno, najmä u neverejných poskytovateľov, ako sú rôzne neziskové organizácie, Slovenský Červený kríž, Katolícka charita či Evanjelická diakonia alebo iné súkromné služby. Tie môžu poskytovať sociálnu službu aj bez posudzovania odkázanosti, ale za plné nedotované ceny (cena pre „samoplatcu“). Oceňujú to najmä seniori a ich príbuzní, ktorí sa náhle zo dňa na deň dostanú do situácie, že potrebujú sociálnu službu a nemajú mesiac či dva na posudzovanie a získavanie rozhodnutia o odkázanosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #žiadosť #opatrovateľské služby #odkázanosť