Aký je postup pri schvaľovaní kúpeľnej liečby

Schvaľuje ju ošetrujúci lekár. Mal by vám vydať dokument menom Návrh na kúpeľnú starostlivosť... Čo ďalej? Ako sa medzi sebou líšia skupiny A a B?

27.05.2020 08:00
rehabilitácia, žena Foto:
Ilustračné foto.
debata

Návrh na kúpeľnú starostlivosť

 • mal by obsahovať odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára a dátum vystavenia Návrhu, indikačnú skupinu kúpeľnej liečby, diagnózu kódom MKCH aj slovom
 • informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu
 • všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby
 • pri pacientoch nad 70 rokov veku života sa vyžaduje interné vyšetrenie
 • u pooperačných, poúrazových stavov, resp. indikácií viazaných na predchádzajúcu hospitalizáciu musí byť k Návrhu priložená kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie
 • poistenec by nemal zabudnúť v dolnej časti potvrdiť Návrh svojím podpisom. Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt, pre prípad potreby dožiadania informácií.
 • takto vyplnený Návrh, spolu s priloženými lekárskymi správami treba podať najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie na adresu zdravotnej poisťovne

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „A“

 • zdravotná poisťovňa hradí procedúry, stravovanie a ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba a spoločné sociálne zariadenie mimo izby)
 • poistenec hradí 1,66 eura za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň v kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku pobytu. O kúpeľných doplatkoch informuje poistenca kúpeľné zariadenie
 • zdravotná poisťovňa zasiela schválený Návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii
 • poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) poisťovňa zasiela Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu si už dohodne poistenec priamo s kúpeľným zariadením.

Schválenie kúpeľnej liečby so spôsobom úhrady „B“

 • zdravotná starostlivosť je plne hradená, ale služby nie. To znamená, že poisťovňa hradí kúpeľné procedúry a poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania
 • zdravotná poisťovňa zasiela poistencovi Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto Oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia. Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený Návrh na kúpeľnú liečbu.

Doplnenie, prípadne prepracovanie Návrhu

 • ak zdravotná poisťovňa pre svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej starostlivosti potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie týchto údajov, prípadne prepracovanie Návrhu. Doplnenie údajov je potrebné doručiť čo najskôr, nakoľko samotný Návrh bude zdravotná poisťovňa vybavovať až po jeho kompletizácii.

Ambulantná kúpeľná liečba

 • pri spôsobe úhrady „A“ aj „B“ je možné požiadať aj o ambulantnú liečbu. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie, prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska.

Sprievodca počas kúpeľnej liečby

 • poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti Návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do 3 rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu uhrádza zdravotná poisťovňa čiastku 4,98 eur na deň (od januára to bude 5 eur). Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.

Zamietnutie úhrady

 • v prípade, že zdravotný stav poistenca nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie k liečbe, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. V uvedenom prípade poisťovňa vráti Návrh (diel 1 a 2) poistencovi s uvedením dôvodu zamietnutia.

Vrátenie Návrhu z dôvodu nenastúpenia na kúpeľnú liečbu

 • ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže do kúpeľov nastúpiť, vráti zdravotnej poisťovni Návrh na kúpeľnú starostlivosť s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie.
Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpeľný pobyt #schválenie