Zdravotne znevýhodneného človeka môže opatrovať aj príbuzný

Aký je rozdiel medzi vyplácaním príspevku na opatrovanie a na asistenciu? Aké sú súčasné sumy príspevku na opatrovanie? Čo ešte potrebujete vedieť, ak chcete opatrovať svojho príbuzného?

31.07.2020 08:00
dieťa, hendikep, postihnutie, asistencia,... Foto:
Ilustračné foto.
debata
  • O svojho zdravotne postihnutého príbuzného sa môže starať rodina. Žiadosť o príspevok na opatrovanie sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.
  • Konanie o príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Zákonom č. 391/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, sa od 1. júla zmenili niektoré podmienky poskytovania príspevku na opatrovanie. Touto novelou bolo vypustené jeho znižovanie z dôvodu poskytovania ambulantnej formy sociálnej služby osobe s hendikepom, ktorú opatruje osoba v produktívnom ve­ku.
  • Opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.
  • Opatrovateľom môže byť manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo ak býva s fyzickou osobou s ŤZP.
  • Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP pracuje a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, príspevok na opatrovanie sa nekráti. Práca nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania osoby s ŤZP.
  • Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Ako to funguje

Opatrovanie:

Systém, ktorý dodnes funguje v priznávaní peňažných príspevkov, určuje zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a ministerstvo ho môže kedykoľvek novelou zákona zmeniť a zlepšiť.

Peňažný príspevok na opatrovanie je určený pre také osoby s ŤZP, ktoré sa rozhodli, aby im pomoc poskytovala rodina, a tak opatrovateľ rodinný príslušník, poberá, ak je aj poberateľom starobného dôchodku, 238,37 eura mesačne, ale ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, základná výška peňažného príspevku je mesačne 476,74 eura.

Príspevok v tomto prípade zostáva v rodine.

Asistencia:

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu nejde do rodiny, ale je vyplácaný osobným asistentom, teda cudzím osobám. Výška peňažného príspevku sa odvíja od toho, koľko hodín osobnej asistencie má zdravotne postihnutý človek priznaných na mesiac. Tie sa pohybujú od potrieb a postihnutia ŤZP osoby od jednej až do 20 hodín denne. Niekto má 4 hodiny denne, niekto 10, niekto 15. Jednej osobe s hendikepom môžu a často musia asistovať viacerí asistenti, a tak ak sumu 1 504,80 eura rozdelíme len medzi dvoch asistentov na polovicu, je to 752,40 v hrubom, pretože asistenti musia zo svojho príjmu odvádzať daň, kým z príspevku na opatrovanie sa daň neodvádza.

Príspevok v tomto prípade nejde do rodiny, ale je to „mzda“ osobnému asistentovi.

Sumy príspevku na opatrovanie
ak je poberateľom fyzická osoba v produktívnom veku  
pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP 476,74 eura
pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP 634,06 eura
ak je opatrovateľom dôchodca  
pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP 238,37 eura
pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP 317,03 eura
pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 h týždenne 209,77 eura
pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 h týždenne 294,84 eura
pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 h týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby najviac 20 h týždenne 307,52 eura

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #príbuzní #opatrovateľské služby