Dostávate invalidný dôchodok a pracujete? Zvyšujete si tým budúcu penziu? Ak áno, ako porastie...

Poberáte invalidný dôchodok? Na príkladoch vám ukážeme čo ovplyvňuje jeho výšku a či je možné popri jeho poberaní pracovať.

03.01.2023 07:00
otáznik, dôchodca Foto:
Ilustračné foto
debata

Od februára tohto roku mi bol opätovne uznaný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť – 45 %. Sumu výplaty ponechali z predchádzajúceho obdobia. Ja som však riadne pracovala. Môžem požiadať o prepočítanie výšky dôchodku, keď som bola zamestnaná a prispievala do dôchodkového systému aj v čase, keď som poberala invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok nie je možné zvýšiť za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané počas poberania tohto dôchodku. Sociálna poisťovňa vypočítala sumu vášho invalidného dôchodku ku dňu vzniku nároku na tento dôchodok. Pre výpočet sumy invalidného dôchodku bolo zhodnotené aj obdobie od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, tzv. pripočítané obdobie.

Dovŕšením dôchodkového veku máte možnosť požiadať o starobný dôchodok. Pre výpočet sumy starobného dôchodku budú použité aj zárobky dosiahnuté v zamestnaní vykonávanom počas poberania invalidného dôchodku. Suma starobného dôchodku sa porovná so sumou invalidného dôchodku a vyplácať sa vám bude ten dôchodok, ktorého suma bude vyššia.

Sociálna poisťovňa mi vypočítala invalidný dôchodok 128 eur, moja miera poklesu schopnosti pracovať je 45 %. Mám 58 rokov, bývam v jednej domácnosti s dcérou. Na aké úľavy mám nárok? Mám nárok napríklad na preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby?

Sociálnou poisťovňou určený pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa na účely preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nezohľadňuje. Posudzuje sa miera funkčnej poruchy podľa prílohy č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Ťažkým zdravotným postihnutím je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 % v zmysle tejto prílohy. Posúdenie vykonáva miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Fyzickej osobe s ŤZP vyhotoví úrad preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Preukaz slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblasti miestnych daní), pričom tieto výhody nie sú stanovené zákonom č. 447/2008 Z. z. Záleží od konkrétnej organizácie a prevádzkovateľa, či a aké výhody držiteľovi preukazu ponúkne.

Milan Krajniak, minister práce Čítajte viac Dôchodky v roku 2023: Končí strop, vek odchodu do penzie bude vyšší. O koľko? (+ príklady)

Pri čiastočnom invalidnom dôchodku nepracujem. Ako sa bude počítať prechod na starobný dôchodok?

Obdobie dôchodkového poistenia je celé obdobie, počas ktorého bolo prispievané do systému dôchodkového poistenia. Za obdobie dôchodkového poistenia sa pre nárok na starobný dôchodok považuje aj doba poberania invalidného dôchodku (nie však čiastočného invalidného dôchodku do 31. 12. 2003) priznaného pred 1. januárom 2004. Od 1. januára 2004 je obdobím dôchodkového poistenia aj doba poberania čiastočného invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku.

Podľa zákona o sociálnom poistení, ak vznikne nárok na dva dôchodky – starobný alebo predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok – vypláca sa ten dôchodok, ktorého suma je vyššia. Starobný alebo predčasný starobný dôchodok sa nesmie vypočítať z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, ako bol vypočítaný invalidný dôchodok.

Dovŕšila som 59 rokov, vychovala som tri deti, som poberateľkou invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti pracovať 55 % a zamestnaná na 80 % úväzok. Môj zdravotný stav sa zhoršuje a nedovoľuje mi zvládať pracovné nároky. Preto zvažujem ukončenie pracovného pomeru. Do starobného dôchodku mi zostávajú ešte tri roky, poradíte, prosím, čo je najlepšie urobiť v mojom prípade?

V prípade, že sa váš zdravotný stav zhoršuje, máte možnosť požiadať neformálnou žiadosťou v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu. K žiadosti je potrebné predložiť nové lekárske správy.

starý muž, papiere Čítajte viac Ako neprísť o 100 eur a čo všetko treba stihnúť do konca roka 2022. Pozrite si prehľad

Som matka dvojčiat s diagnózou detská mozgová obrna, vek – tesne pred 18, chalani majú tzv. invalidný dôchodok z mladosti. Niekde som sa dočítala, že keby navštevovali strednú školu a nepožiadali by sme o dôchodok z mladosti, mohli by sme im doplatiť do Sociálnej poisťovne nejakú sumu peňazí a mohli by sme požiadať o invalidný dôchodok, ktorý by bol vyšší. Je to teda možné aj v našom prípade? Musia školu dokončiť? Prípadne stačí ukončiť prvý ročník? Neporušíme takýmto konaním nejaký iný zákon? A ako ich prípadné ďalšie vzdelávanie ovplyvní zrušenie svojprávnosti po 18 na právne, resp. zdravotné úkony.

Vo všeobecnosti platí, že osobné mzdové body (OMB) sa určujú za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia, teda za obdobia dôchodkového poistenia získané pred vznikom nároku na dôchodok. Pri invalidnom dôchodku pred vznikom invalidity. Predpokladom určenia aj OMB u poistenca vo veku do 20 rokov za obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia je, aby súčasne pred vznikom invalidity získal obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia v rozsahu najmenej jedného roka a jeho invalidita vznikla po dovŕšení 16 rokov veku, teda vo veku, keď už nezaopatrené dieťa mohlo byť dôchodkovo poistené.

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť osoba po dovŕšení 16 rokov veku a toto poistenie vzniká najskôr odo dňa prihlásenia sa na dobrovoľné dôchodkové poistenie, a to najskôr odo dňa podania prihlášky. Dodatočným doplatením poistného nevzniká spätne status poistenca.

To znamená, že aby sa v uvedenej situácii určil OMB aj za obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, musela by invalidita vašich synov vzniknúť po dovŕšení 16 rokov veku a súčasne by muselo byť pred vznikom invalidity preukázané získanie najmenej jedného roka dobrovoľného dôchodkového poistenia. Ak by tieto podmienky neboli splnené, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia sa zohľadní až pri posúdení nároku na inú dôchodkovú dávku, napr. pri starobnom dôchodku.

Zákon umožňuje vznik nároku na invalidný dôchodok fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou v čase nezaopatrenosti (od narodenia najdlhšie do 26. roku veku), najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Podmienka získania potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok sa považuje za splnenú. Suma invalidného dôchodku sa určí v súlade so zákonom o sociálnom poistení v platnom znení stanoveného OMB 0,67. To znamená, že na prípadné obdobie dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy získané pred 18 rokom veku sa v tejto situácii neprihliada.

O invalidite a jej vzniku rozhoduje výlučne posudkový lekár Sociálnej poisťovne v súlade so zákonom o sociálnom poistení a na základe predložených lekárskych správ a nálezov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa, UPSVaR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #Dôchodcovia #otázky a odpovede