Povinností sa ani ako penzista nezbavíte. Na čo nesmiete zabúdať, aby ste o dôchodok neprišli?

Ste penzistom alebo sa do dôchodku ešte len chystáte? Veríte, že v tejto životnej etape už nebudete mať žiadne povinnosti voči úradom a budete si len užívať penziu? Nie je to celkom tak. Aj po priznaní penzie pre dôchodcu vyplývajú isté povinnosti.

24.02.2023 06:00
žena, seniorka, dôchodkyňa Foto:
Ilustračné foto
debata

Sociálna poisťovňa odporúča začať sa zaujímať o svoje dôchodkové záležitosti minimálne rok pred dosiahnutím penzijného veku. Ako už viackrát upozornila, včasným záujmom o dôchodkové záležitosti získate čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady. V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca si každý môže v predstihu overiť, či sú v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov.

Nárok na dôchodok má každý človek, ktorý odpracoval aspoň 15 rokov a dosiahol dôchodkový vek. Ten ešte stále pevne určuje tabuľka, podľa strednej dĺžky dožitia pôjdu do penzie až ľudia narodení v roku 1967. Tomu, kto podmienky nespĺňa, žiadosť o dôchodok bude zamietnutá. Napríklad ak ste dosiahli dôchodkový vek, ale nemáte odpracovaných 15 rokov, Sociálna poisťovňa penziu neprizná.

Ak človek ale splní podmienky, presnú sumu dôchodku mu poisťovňa vypočíta až počas konania o jeho priznanie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sú známe všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet penzie nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jej výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, odvody, ktoré budúci penzista platil.

Ak ste presvedčení, že odchodom do dôchodku a priznaním penzijnej dávky už nebudete mať povinnosti, nie je to úplne tak. „Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote do ôsmich dní nahlásiť zmenu mena a priezviska, adresu na doručovanie rozhodnutí a iných písomností, skutočnosti rozhodujúce o trvaní nároku na dôchodok a na jeho výplatu. Ak teda neohlási zmenu v lehote do ôsmich dní, Sociálna poisťovňa nevie doručiť penziu, čím sa zastaví jej výplata. Sociálna poisťovňa vtedy nevie doručovať ani ďalšie dôležité písomnosti,“ uviedla Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne.

Senior, dôchodca, financie, peniaze Čítajte viac Povinnosti má aj senior, ktorý žije v cudzine + otázky a odpovede

„Zamestnanec, respektíve SZČO, ktorý poberá predčasný dôchodok alebo pracuje v zahraničí, musí do ôsmich dní oznámiť výkon zárobkovej činnosti v zahraničí. Ak zmenu neohlási, musí vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku,“ uviedla Dvoráková.

Ak penzista poberá dôchodok zo zahraničia, musí nahlásiť jeho výšku na účely 13. dôchodku – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia, ak oproti predchádzajúcemu roku došlo k zmene, zvýšeniu starobného alebo invalidného dôchodku na sumu minimálnej penzie – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia do ôsmich dní od priznania alebo zmeny jeho sumy. „Ak zmenu neohlási, je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku, resp. 13. dôchodku,“ priblížila Dvoráková.

Ak senior, ktorému dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa a on býva v krajinách Európskej únie alebo štátoch, ktoré sú členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo), musí Sociálnej poisťovni doručiť raz ročne (do 31. januára) tzv. doklad o žití, dôchodca s bydliskom v ostatných krajinách tak musí urobiť raz štvrťročne (vždy do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára v danom roku). Ak doklad o žití nepredloží, dôchodok mu prestanú vyplácať až do chvíle, kým si nesplní povinnosť.

Toto sa ale už netýka dôchodcov žijúcich v Českej republike, ktorí dostávajú slovenský dôchodok. Tí už potvrdenie o žití predkladať nemusia. Podobne tak dôchodcovia, ktorí dostávajú penziu z Českej republiky, už predkladajú potvrdenie o žití Českej správe sociálneho zabezpečenia len raz ročne.

Ak sa penzista dlhší čas nezdržiava na adrese svojho trvalého pobytu, mal by o tom informovať Sociálnu poisťovňu, a to tiež do ôsmich dní. Ak sa presunie na inú adresu a novú adresu neoznámi, môže sa stať, že nedostane poštovú zásielku, ktorú očakáva. Napríklad na začiatku roka sa stáva, že niektorí penzisti nedostanú rozhodnutia o valorizácii alebo aj samotný dôchodok, ak ho poberali v hotovosti. Pokuty síce dôchodcovi pri nesplnení povinností nehrozia, pre nesplnenie niektorých povinností však môže dôjsť k zastaveniu výplaty dôchodku, resp. k povinnosti vrátiť vyplatený 13. dôchodok alebo neprávom vyplatené sumy penzie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #Dôchodcovia #seniori