Niektorí ľudia, mladí, aj starí veria, že ich slovo je jediná, svätá pravda. A to je dôvod generačných konfliktov

Čo komplikuje spoločné bývanie dvoch alebo viac generácií? Kedy sa treba odsťahovať? To, ako zvládnuť na pohľad neriešiteľné problémy, radí psychologička Jana Janičová.

24.05.2023 10:00
rodina, šťastná rodina, rodičia, deti Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Aké najčastejšie problémy vznikajú medzi generáciami?

Vznikajú najmä pre rozdielne názory, posun hodnôt, pre rozdielne očakávania, skúsenosti, zvyklosti, pre povahové vlastnosti či osobnostné charakteristiky. Rozdiely môžu byť významné, a prehlbovať ich môže aj neustále poučovanie, nátlakové správanie, tzv. „dobre mienené rady“, neochota či nezáujem otvorene a nenásilne komunikovať. Riešenie nemusí byť jednoduché, a keď sú dlhodobo ignorované, neriešené, nezvládnuté, môžu vyústiť do závažnejších ťažkostí. Niektorí starší si myslia, že tým, že v živote zažili viac, automaticky vedia všetko lepšie. Tu by pomohla istá otvorenosť, pretože prostredie, v ktorom sme vyrastali my, je odlišné od prostredia, v ktorom vyrastali naši rodičia a tiež iné ako to, v ktorom vyrastajú naše deti. Otvorenosť je žiadúca aj u mladšej generácie, kde je tiež nápomocná istá ochota učiť sa od starších.

Prečo dochádza ku konfliktom?

Podmienky, v ktorých jednotlivé generácie vyrastajú sú odlišné a táto rôznorodosť môže vyvolávať napätie v komunikácii a eskalovať k nedorozumeniam. Starší majú tendenciu porovnávať mladých s akousi idealizovanou verziou seba. Avšak, spoločnosť, do ktorej sa narodili je iná ako spoločnosť ako tá, do ktorej sa rodia deti teraz. Prirodzene, doba sa mení a preto aj premenné, ktoré vstupujú do tohto vzťahu, sa líšia. Starší ľudia majú pocit, že potrebujú mladých varovať (odovzdať skúsenosť) a mladí ľudia majú pocit, že ich starší poúčajú.

Ako sa dá podeliť o skúsenosti tak, aby ich mladí ľudia prijímali?

Zhoršené vzájomné porozumenie môže prameniť aj z názorových rozdielov, predstáv ale aj istého povýšenia „mojich“ názorov ako jedinečnej pravdy. Niektorí ľudia, mladí alebo starí rodičia veria, že ich slovo je jediná, svätá pravda. A to môže viesť k neustálemu boju, prehlbovaniu konfliktov a vzájomnému nepochopeniu.

Ako to možno riešiť?

Vo všeobecnosti by sme sa mali usilovať o dosiahnutie dohody, o kompromis, snažiť sa o spoluprácu namiesto direktívneho, autoritatívneho prikazovania a diktatúry. Neustále nedorozumenia môžu doviesť zúčastnených k veľkej priepasti v komunikácii. A tieto priepastné medzery v komunikácii môžu vzdialenosť medzi generáciami ešte prehĺbiť. K veľkým nezhodám medzi rodičmi a deťmi, a k vzájomnému odcudzeniu môžu viesť vyeskalované, nekontrolované generačné rozdiely, je preto dôležité generačnú priepasť preklenúť skôr, ako nám rozvráti celú rodinu.

Čo môže v takýchto prípadoch pomôcť?

Nápomocné môže byť napríklad to, keď spolu občas trávime voľný čas, venujeme sa spoločným činnostiam a hlavne, otvorene a s rešpektom vzájomne komunikujeme. Toto sú barličky, ktoré nám môžu pomôcť v zložitých situáciách a obohatiť vzájomné vzťahy medzi generáciami.

Stupňujú sa problémy medzi staršou a mladšou generáciou, keď žijú v jednej domácnosti či dome?

Keď sme súčasťou jednej domácnosti, prirodzene, so situáciami, ktoré môžu byť zdrojom konfliktov a si vyžadujú kompromisné riešenia, sa stretávame častejšie. Je dôležité, aby sme sa pozreli na to, aké vzťahy máme, nie v akej dobe žijeme. Konflikty boli, sú a aj budú. V minulosti mnohé problémy neexistovali. No a naopak, niektoré problémy, ktoré boli v minulosti významné, dnes už nemusíme riešiť vôbec. Voľakedy sa veci opravovali, dnes sa vymieňajú, čo je často rýchlejším a jednoduchším riešením. Ak to tak máme, tak túto charakteristiku často prenášame aj do našich vzťahov. V každom prípade, treba si uvedomiť, že starnutie je súčasťou života, že je to niečo, čo nás čaká a neminie, a je dobré na starnutie nahliadať ako na súčasť života, možno zdroj učenia a nie na patológiu. Hľadajme prieniky a to, čo nás spája, nie rozdeľuje.

Čo by mali robiť seniori?

Pre seniorov je určite vhodné, aby neboli izolovaní, aby zostali v kontakte so svojimi blízkymi, s rodinou, s priateľmi, aby udržiavali sociálny kontakt. Ľudia v izolácii majú tendenciu byť úzkostnejší a častejšie trpia depresiou, strácajú zmysel života. Často na oboch stranách pomôže, ak si vzájomne prejavíme skutočný záujem a pokúsime sa pozrieť na situáciu aj očami toho druhého. Buďme trpezliví, nevyvíjame zbytočné nátlaky a doprajme si čas na pochopenie.

Môže ťažkosti zmierniť oddelenie domácností alebo odsťahovanie sa?

Neexistuje zázračné riešenie, ktoré sa dá použiť na všetky situácie. Ak zainteresovaní usúdia, že sa im bude žiť lepšie samostatne ako spoločne, a ak im to ekonomická či sociálna situácia umožňuje, dochádza k oddeleniu. Ale ani to vôbec nemusí znamenať negatívum, pravé naopak. Mnohé konflikty, ak sú efektívne odkomunikované, môžu zainteresované strany zblížiť a na ich vzájomné vzťahy to môže mať pozitívny účinok. Viacgeneračné bývanie určite môže predstavovať pre obidve strany obojstranné benefity, ale aj rôzne nezhody, ktoré prináša každodenný život.

A ako „prežiť“ v spoločnej domácnosti?

Nesmierne dôležitá je otvorená komunikácia, nastolenie pravidiel vzájomného spolužitia, porozumenie. V mnohých situáciách môžeme na seba naraziť, dospieť do bodu, že nevládzeme, pretože to, čím aktuálne žijeme alebo s čím sa snažíme vysporiadať, nie je jednoduché. Avšak, ak je tu niečo, čo presahuje vzťahy naprieč generáciami, tak je to úprimná láska. Znie to síce veľmi jednoducho, a povieme si, že v realite je to oveľa zložitejšie. Snažme sa preto o menej egoizmu a viac porozumenia a láskavosti v rodinách, ale aj vo vzťahoch všeobecne.

Kedy je vhodný čas vyhľadať pomoc psychológa Slovensku?

Ak pociťujeme, že potrebujeme pomoc my alebo náš blízky, ak subjektívne pociťujeme výraznú nepohodu, ak ťažkosti nevieme zvládnuť sami, prevyšujú naše zdroje, ak nás problémy alebo konflikty dlhodobo ovplyvňujú, a negatívne zasahujú do nášho života.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #spoločné bývanie #generácie #starí rodičia