Penzisti môžu dostať od štátu viac ako 80 eur navyše k dôchodku. Kto má nárok a ako treba o ne požiadať?

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov osoby, ktorá nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

13.10.2023 06:00
dôchodkyňa, peniaze, senior Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zákon hovorí, že hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, výkonom vlastníckych práv alebo uplatnením nárokov.

Ak je domácnosť v hmotnej núdzi, neznamená to ešte, že má automaticky nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, nie do sumy životného minima.

Tento nárok si občan uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu občana.

Vláda predstavila finančnú pomoc pre ohrozené skupiny obyvateľov
Video
Zdroj: TV Pravda

Nárok na osobitný príspevok sa uplatňuje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny doručením žiadosti, ktorej obsahom je vznik právneho vzťahu – pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu dohodnutého najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a dohodnutom príjme najmenej vo výške minimálnej mzdy zodpovedajúcej dohodnutému rozsahu týždenného pracovného času, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy. V prípade, že z predmetnej zmluvy nebudú zrejmé všetky uvedené skutočnosti, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nárok na osobitný príspevok nebude posudzovať.

Ochranný príspevok zabezpečí výdavky pre seniorov, invalidov aj tehotné ženy Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

Ochranný príspevok za každého člena domácnosti je 86,80 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý:

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
 • je poberateľom predčasného starobného dôchodku,
 • je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,
 • je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do jedného roka veku dieťaťa,
 • sa osobne, každodenne a riadne stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie; to platí aj na čas, v ktorom sa fyzickej osobe poskytuje odľahčovacia služba podľa zákona o sociálnych službách,
 • sa zúčastňuje na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.
 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopnú na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 • je opatrovanie alebo sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo domácu opatrovateľskú službu.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny občan doplní ďalšie údaje o svojej osobe alebo o členoch domácnosti.

Žiadosť musí obsahovať

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti,
 • adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie pomoci v hmotnej núdzi,
 • údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti.
Príklady predsunutej valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi z 1.1.2024 na 1.10.2023
Životné minimum stav do 30.9.2023 od 1.10.2023 zvýšenie
Pomoc v hmotnej núdzi  
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2  
jednotlivec bez detí 74,00 € 84,90 € 10,90 €
jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 140,70 € 161,40 € 20,70 €
jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 205,50 € 235,70 € 30,20 €
dvojica bez detí 128,60 € 147,50 € 18,90 €
dvojica s dieťaťom 1 až 4 192,40 € 220,70 € 28,30 €
dvojica s dieťaťom 5 a viac 259,40 € 297,50 € 38,10 €
Ochranný príspevok § 11 ods. 2 75,70 € 86,80 € 11,10 €
Aktivačný príspevok § 12 75,70 € 86,80 € 11,10 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 20,70 € 23,70 € 3,00 €
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2  
jedna osoba 83,00 € 95,20 € 12,20 €
dve osoby 140,90 € 161,60 € 20,70 €
tri osoby 178,80 € 205,10 € 26,30 €
štyri osoby 216,70 € 248,60 € 31,90 €
päť a viac osôb 254,50 € 291,90 € 37,40 €
       

Zdroj: MPSVaR SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #senior #ochranný príspevok #valorizácia príspevkov