Na čom všetkom môžu ušetriť seniori? Zliav a výhod je veľa, nejde len o lieky alebo dopravu

Aké zľavy a výhody môžu na Slovensku využiť dôchodcovia? Kto má nárok na cestovanie zadarmo? Kedy dostanú príplatok na rekreáciu? Kedy nemusia doplácať za lieky?

16.12.2023 06:00
Dôchodci pri PC Foto:
Ilustračná fotografia.
debata (4)

Seniori majú nárok na rôzne zľavy. Niektoré poskytuje štát, iné obce či mestá, ďalšie súkromné inštitúcie. Využiť sa dajú v rôznych oblastiach. O niektorých sa všeobecne vie, iné si treba zistiť. Týka sa to najmä tých, ktoré poskytujú súkromné spoločnosti, napríklad pokiaľ ide o vstupy do akvaparkov, zľavy na skipassy alebo ceny vstupeniek na podujatia. V rámci kultúry napríklad Slovenské národné divadlo ponúka až 40 % zľavu z lístka. Zľavy však poskytuje štát seniorom aj pri vstupenkách do múzeí, na výstavy a podobne. Organizácie patriace pod kultúrny rezort tiež pripravujú špeciálne predstavenia pre seniorov v dopoludňajších hodinách, keďže mnohí seniori z bezpečnostných dôvodov neradi navštevujú večerné podujatia. Ak chcú seniori využiť zľavy, musia sa preukázať dokladom potvrdzujúcim ich vek alebo štatút osoby, ktorej vstupenka so zľavou bude vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje.

Veľký presun peňazí v II. pilieri má priniesť vyššie dôchodky. O koľko dostanete viac?
Video
Zdroj: TV Pravda

Lieky zadarmo

Súčasná legislatívna úprava zahŕňa nulový limit spoluúčasti pre dôchodcov. Na lieky bez doplatku však nemá nárok každý dôchodca. Na to, aby to tak bolo, musia byť splnené viaceré podmienky. Odpustenie doplatkov pre dôchodcov, ŤZP a ďalšie zákonom vymenované skupiny ľudí závisí od výšky príjmu pacienta. Nárok na odpustenie doplatku má pacient s príjmom nižším ako 726,60 eura mesačne za mesiac. Doplatok bude pacientovi odpustený priamo v lekárni pri výdaji liekov. Nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov.

Pri porovnateľných liekoch s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy. Doplatky za lieky teda nie je možné odpustiť každému dôchodcovi. Posudzuje sa totiž výška ich príjmov. Nebudú to však musieť dokladovať, pretože informáciu o nároku oznámi lekárnikovi pri výdaji lieku automaticky zdravotná poisťovňa. Zoznam pacientov s nárokom na odpustenie doplatkov sú poisťovne povinné aktualizovať najmenej raz mesačne.

Odpustenie doplatku“ sa týka iba liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. Lieky plne hradené pacientom si pacient naďalej hradí sám. Taktiež sa nemení princíp, podľa ktorého sa pre „odpustenie“ doplatku berie do úvahy aj to, či daný liek má, alebo nemá lacnejšiu alternatívu. Ak liek s rovnakým zložením vyrábajú viacerí výrobcovia, započíta sa výška doplatku najlacnejšieho z nich. Pacient, ktorý si vyberie liek napríklad s doplatkom 0,33 eura, nezaplatí skutočne nič, a teda bude mať tento liek bez doplatku, ale pacientovi, ktorý si vyberie liek s doplatkom 2,69 eura, sa doplatok zníži iba o 0,33 eura – a teda doplatí 2,36 eura.

Odpustenie doplatku sa netýka voľnopredajných liekov a liekov viazaných na lekársky predpis, ktoré si hradí v plnej výške pacient. Odpustenie doplatkov sa týka liekov čiastočne hradených zdravotnou poisťovňou, na ktoré pacient dopláca, a to takto: ak liek nemá adekvátnu generickú náhradu, doplatok zaň je pacientovi odpustený. "Ak existujú aspoň dva generické lieky, odpustenie doplatku je takéto: 1. generikum s obsahom 30 tabliet má doplatok 0,00 eura a 2. generikum s obsahom 30 tabliet má doplatok 5,00 eura. Keďže existuje generikum s nulovým doplatkom a vy si napriek tomu vyberiete v lekárni 2. generikum s doplatkom 5,00 eura, doplatíte celých 5,00 eura a netýka sa vás odpustenie doplatku. Ak existuje jeden liek v rôznych baleniach, odpustenie doplatku je takéto: 30-tabletkové balenie bude mať doplatok 5,00 eura, 90-tabletkové balenie bude mať doplatok 0,00 eura. Lekár vám napíše 3×30-tabletkové balenie, ktoré si vyberiete v lekárni a uhradíte 3×5 eur = 15 eur. Odpustenie doplatku sa vás tiež netýka, lebo ste si mohli vybrať 90-tabletkové balenie bez doplatku, " uvádza stránka liek24. V rámci zdravia sa dajú uplatniť aj iné zľavy a výhody. Pravidelné lekárske prehliadky, špeciálne vyšetrenia či zľavy do kúpeľov. Toto je len zlomok niektorých z výhod, ktoré ponúkajú zdravotné poisťovne seniorom.

Príspevok na stravu

Niektoré mestá poskytujú seniorom špeciálne zľavy, mnohé im prispievajú na stravu. Tento typ príspevku poskytujú viaceré mestá a obce na Slovensku, výška dotácie je rôzna. Podmienky jeho poskytnutia určuje osobitne každé mesto. Môže mať napríklad formu stravných lístkov, ktoré akceptujú niektoré stravné zariadenia daného mesta, alebo sa príspevok uplatní len vo vybranom stravnom zariadení mesta.

Nárok na účet zadarmo

Banky musia zo zákona ľuďom, ktorých mesačný príjem neprekračuje 400 eur, ponúkať bezplatný účet. Žiadateľ nesmie mať v žiadnej banke na Slovensku vrátane banky, v ktorej podáva žiadosť, vedený iný bežný účet, môže však mať iné depozitné produkty, napr. vkladový účet (termínovaný účet), vkladnú knižku alebo sporenie a podobne. Klient s účtom zadarmo si nesmie počas jeho využívania zriadiť iný bežný účet v banke na Slovensku. Suma platobných operácií pripísaných na účet klienta v priebehu roka nesmie presiahnuť 5 600 eur.

Podmienkou zriadenia účtu je predložiť platný doklad totožnosti a potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodkových dávok. Niektoré banky nemajú v ponuke špecializované účty pre seniorov, pretože majú bez poplatku alebo s nízkym poplatkom bežné účty, ktoré si môžu zriadiť aj seniori. Banky ponúkajú k účtu pre seniorov napríklad vedenie účtu bez poplatku alebo iba s minimálnym poplatkom, bezplatné vydanie platobnej karty, poskytnutie a využitie elektronického bankovníctva, odmeňovanie pri platbe kartou, niektoré banky poskytujú neobmedzené množstvo výberov z bankomatu vlastnej banky, zúčtovanie neobmedzeného počtu prijatých platieb, platby prostredníctvom POS terminálu, bezplatné vklady v hotovosti. Sú banky, ktoré ponúkajú k účtu aj bezplatné zriadenie sporiaceho účtu.

Príspevok na rekreáciu

Od júla penzisti dostávajú 100-eurový príspevok na rekondičné pobyty. O pobyt s dotáciou môže požiadať občan s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí poberať starobný, predčasný starobný alebo výsluhový dôchodok. Potrebné je to zdokladovať čestným vyhlásením o tom, že je poberateľom daného dôchodku a nepracuje. Na dotáciu nemá nárok penzista pracujúci na dohodu. Využiť pobyt je možné raz ročne a iba u jedného poskytovateľa a na dotovaný pobyt penzista nemá právny nárok. Viaceré cestovné kancelárie ponúkajú zľavy, vďaka ktorým možno ušetriť až 20 percent z ceny pobytu. Zľavy sa zväčša týkajú zájazdov mimo hlavnej sezóny. Väčšina slovenských kúpeľov ponúka pre ľudí v seniorskom veku, väčšinou mimo sezóny, zľavnené kúpeľné pobyty.

Cestovanie

Seniori majú v rámci využívania verejnej dopravy nárok na viaceré zľavy, niektoré veci majú dokonca zadarmo. Medzi najznámejšie zľavy patrí cestovanie vlakmi pre seniorov zadarmo alebo s výraznými úľavami, pri autobusovej doprave je situácia odlišná. Pri cestovaní prímestskými autobusmi závisí výška zľavy od toho, v ktorom kraji penzista žije. Vo väčšine krajov cestujú za symbolické cestovné ľudia nad 70 rokov. Napríklad v Bratislave dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku do 63. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného, resp. výsluhového dôchodku, majú nárok na zľavnené cestovné vo výške 50 % zo základného cestovného. Osoby staršie ako 62 rokov cestujú automaticky za zľavnené cestovné. Svoj nárok preukazujú dokladom totožnosti. Osoby staršie ako 70 rokov majú nárok na osobitné cestovné vo výške nula eur.

Dane a odvody

Od roku 2020 môžu mestá a obce prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým môže mesto alebo obec seniorom nad 62 rokov znížiť alebo úplne odpustiť dane zo stavieb alebo z bytov. V prípade, ak vaša takéto nariadenie prijala, podmienkou zníženia alebo odpustenia je uplatnenie si nároku zo strany daňovníka. Znamená to, že daňovník, ktorému takýto nárok vznikol, musí preukázať splnenie podmienok na zníženie dane. A ako zistíte, či máte nárok? Podmienky nájdete vo všeobecne záväznom nariadení každej obce či mesta. Seniori zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, na poplatok za komunálny odpad a na daň za psa. Informácie majú niektoré mestá a obce vyvesené aj na obecných či mestských tabuliach pri úradoch. Ušetriť môžu penzisti aj na odvodoch do Sociálnej poisťovne. Poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti si môžu určiť v jednom kalendárnom mesiaci jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. Ak by dôchodca z určenej dohody za kalendárny mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.

Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – môže poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Ak jeho príjem za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.

Ak si penzista privyrába na zmluvu a platí odvody, po skončení práce mu za odpracované mesiace patrí zvýšenie penzie. Sociálna poisťovňa posúdi zvýšenie dôchodku za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia v zákonnom termíne. O zvýšení starobného dôchodku od 1. januára 2024 za obdobie dôchodkového poistenia získaného v roku 2023 (počas poberania starobného dôchodku) rozhodne Sociálna poisťovňa do konca marca budúceho roka. Dôchodcovia o toto zvýšenie nemusia žiada, poisťovňa ho vyplatí automaticky.

Ďalšie peniaze môžu seniori ušetriť na daniach, a ak splnia podmienky, majú nárok na vrátenie daní. Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania. Peniaze si môžete dať poslať poštou alebo prevodom na účet. Ak nevyplníte žiadosť o vrátenie preplatku, budete musieť poslať samostatnú žiadosť, inak vám ho daňový úrad nevráti. O vrátenie daní možno požiadať aj spätne. Dodatočné daňové priznanie možno podať do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne daňové priznanie. To znamená, že v roku 2023 si penzista môže spätne uplatniť nárok na vrátenie daní za roky 2018 až 2022. Daňové priznania za jednotlivé roky treba podať na tlačivách daňových priznaní platných pre príslušné zdaňovacie obdobia.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #zľava #zľavy pre dôchodcov #zľavy