Uvažujete o predčasnom dôchodku? Tu je postup, čo musíte urobiť, aby ste ho dostali

Rozhodli ste sa pre odchod do predčasnej penzie či pre podporu v nezamestnanosti? Ako o ne môžete požiadať?

22.01.2024 06:00
dôchodci, peniaze, seniori, dôchodok, hotovosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Predčasný dôchodok

O dôchodok požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie. Termín si môžete rezervovať v Rezervačnom systéme. V ňom si môžete vybrať konkrétnu pobočku, teda pracovisko podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.

Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, aj o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete v prípade nejasností kontaktovať.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, pričom ku dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie, do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú chýbať viac ako dva roky.

Aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca, v ktorom je váš Individuálny účet poistenca (tieto služby sa nachádzajú v eSlužbách Sociálnej poisťovne). V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.

Podpora v nezamestnanosti

O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať na úrade práce alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne. Ak žiadate cez úrad práce, tak žiadosť vyplníte prostredníctvom tlačiva Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorá slúži aj ako žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Takto podaná žiadosť o dávku v nezamestnanosti bude elektronicky doručená Sociálnej poisťovni na spracovanie. Vy Sociálnu poisťovňu nemusíte navštevovať.

Ak ste neboli na úrade práce, tak navštívite Sociálnu poisťovňu podľa miesta svojho trvalého pobytu podaním Žiadosti o dávku v nezamestnanosti (ak ste žiadosť o dávku v nezamestnanosti nepodali priamo na úrade práce). V žiadosti nezabudnite uviesť dátum zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Vypísané tlačivo doručte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne osobne, poštou alebo prostredníctvom eSchránky, ak ju máte aktivovanú a využívate elektronický občiansky preukaz – eID (viac informácií nájdete na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk).

Odporúča sa overiť si, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky (pretože od nich závisí suma dôchodkovej dávky).

Aké doklady potrebujete?

Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania, platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo), ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, a ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby. Rodné listy detí, ale len: ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje, ktoré sú uvedené v rodnom liste, sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb, a preto je potrebné rodné listy detí predložiť dodatočne " ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, musíte doplniť rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí, v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky, a to len ak ste cudzinec alebo dieťa zomrelo v cudzine a dieťa nebolo zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje o jeho úmrtí sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb, ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).

Ďalej potrebujete doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003., potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ste tieto obdobia poistenia získali. Ak sa vám vypláca dôchodok z cudziny, na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadate priznať starobný dôchodok.

Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený tu: Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke.

Podpora v nezamestnanosti aj predčasný dôchodok? Pozrite si porovnanie

Predčasný dôchodok

Plusy

 • Predčasný penzista nemusí chodiť na úrad práce
 • Dostáva pravidelne každá mesiac penziu
 • Môže si privyrobiť na dohodu 2400 eur ročne

Mínusy

 • Pre skorší odchod do penzie je dôchodok nižší
 • Ak sa zamestná na zmluvu, prestane dostávať predčasný dôchodok
 • Predčasný dôchodok sa dosiahnutím dôchodkového veku stáva starobným dôchodkom, ktorý sa už nezvyšuje

Dávka v nezamestnanosti

Plusy

 • Poberanie dávky v nezamestnanosti oddiali odchod do predčasnej penzie
 • Budúci dôchodok tak bude väčší
 • Po troch mesiacoch si možno dať doplatiť dávku za zvýšené tri mesiace a ísť do práce

Mínusy

 • Maximálna suma dávky v nezamestnanosti sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy
 • Nárok na ňu je len pol roka
 • Kto bude najprv poberať dávku v nezamestnanosti a potom požiada o dôchodok, nedostane od zamestnávateľa odchodné

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Dôchodcovia #podpora v nezamestnanosti