Práca pri predčasnej penzii? Áno, je to možné, ak dodržíte určité obmedzenia + príklady, koľko môžete zarobiť

Pracovať nie je zakázané ani pri poberaní predčasného dôchodku. Musíte ale dodržať jedno pravidlo.

09.02.2024 06:00 , aktualizované: 06:40
UP počítač Foto:
debata

V čase, keď o dôchodok žiadate, nesmiete pracovať, a to ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne. Po priznaní predčasného starobného dôchodku však pracovať za mzdu do 200 eur mesačne môžete, ale len za predpokladu, že si z dohody uplatníte výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie. To znamená, že požiadate zamestnávateľa o odvodovú úľavu. Príjem z takejto dohody nesmie v kalendárnom roku presiahnuť 2 400 eur, vtedy sa vám totiž výplata dôchodku zastaví a Sociálna poisťovňa ju obnoví až v ďalšom kalendárnom roku, kedy vykoná zúčtovanie.

Zároveň nesmiete byť ani dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti (v opačnom prípade váš nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku po vzniku pracovného pomeru).

Príklad 1

Poberateľ predčasného dôchodku uzatvorí od 1. marca dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 30. decembra tohto roka a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, spolu zarobí 2000 eur. Príjem spolu za 10 mesiacov mu nepresiahne sumu 2 400 eur za rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný dôchodok.

Príklad 2

Predčasný penzista uzatvorí od 1. marca dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Dôchodok sa mu vypláca 20. dňa v mesiaci. Úhrn príjmu z dohody presiahne v októbri sumu 2 400 eur.

Od 20. novembra mu tak zanikne nárok na výplatu predčasného dôchodku. Nárok na jeho výplatu mu vznikne opäť od 20. januára 2025.

Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.

Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Príklad 3

Poberateľ predčasného dôchodku uzavrie od 1. marca dohodu o pracovnej činnosti a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 10. dňa v kalendárnom mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 10. marca.

Ako požiadať o predčasný dôchodok

 • Overte si, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše obdobia zamestnania a hrubé zárobky (pretože od nich závisí suma dôchodkovej dávky).
 • Skontrolujte si a pripravte všetky potrebné doklady.
 • Žiadosť podávate osobne pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, termín si môžete vopred rezervovať v Rezervačnom systéme na stránke Sociálnej poisťovne. Tu si môžete vybrať konkrétnu pobočku (pracovisko) podľa miesta vášho trvalého pobytu. Rezervačný systém vám ponúkne presný deň a čas, ktorý vám vyhovuje.
 • Po zarezervovaní termínu v Rezervačnom systéme vám príde informácia o potvrdení termínu, tiež o dokladoch, ktoré sú potrebné pre spísanie žiadosti, kontaktné údaje na zamestnanca pobočky, ktorý bude s vami žiadosť spisovať a ktorého môžete, v prípade nejasností, kontaktovať.
Video
Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne / Zdroj: TV Pravda

Na mieste

 • Dostavíte sa na konkrétny termín a čas, ktorý ste si vopred dohodli v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého bydliska.
 • Predložíte všetky doklady, ktoré ste si vopred pripravili a ktoré sú potrebné pre spísanie vašej žiadosti.
 • Zamestnanec pobočky Sociálnej poisťovne, ktorý vám bol pridelený rezervačným systémom, s vami spíše elektronický formulár Žiadosť o dôchodok na základe hodnoverných dokladov a vyhlásení, ktoré ste predložili.
 • Podpisom potvrdíte správnosť všetkých údajov v žiadosti. Môžete požiadať aj o vyhotovenie potvrdenia o spísaní žiadosti o dôchodok (pre svojho zamestnávateľa na účely vyplatenia odchodného a ďalšie účely), t. j. požiadate o potvrdenie o tom, že ste si uplatnili nárok na predčasný dôchodok žiadosťou.

Čakacie lehoty

 • Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku). V zložitých prípadoch je možné, že sa táto doba predĺži, ale o tom vás Sociálna poisťovňa bude písomne informovať.
 • Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú.

Ako zistíte, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše zamestnania?

 1. Ak máte svoj Elektronický účet poistenca, navštívte ho. V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované.
 2. Overiť si evidenciu období poistenia môžete aj tak, že požiadate o výpis z Individuálneho účtu poistenca a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca
 • telefonicky na bezplatnom tel. č. 0800 123 123
 • e-mailom na adrese podatelna@socpoist.sk
 • osobne v pobočke Sociálnej poisťovne.

Aké doklady potrebujete?

1. Vopred pripravené doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania

2. Platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

3. Doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy štúdium trvalo).

4. Ak ste sa narodili po roku 1963, potrebujete aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky.

5. Ak ste muž, potrebujete vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby za obdobie, keď bola povinná.

6. Rodné listy detí, ale len:

 • ak ste cudzinec alebo ak sa vaše deti narodili v cudzine a neboli zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje, ktoré sú uvedené v rodnom liste, sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb, a preto je potrebné rodné listy detí predložiť dodatočne,
 • ak ste dieťa prevzali do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, musíte doplniť rozhodnutie príslušného orgánu o jeho prevzatí,
 • v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku potrebujete úmrtný list alebo výpis z matriky, a to len ak ste cudzinec alebo dieťa zomrelo v cudzine a dieťa nebolo zapísané do osobitnej matriky, keďže údaje o jeho úmrtí sa v takom prípade nemusia nachádzať v registri fyzických osôb,
 • ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takého obdobia (len vtedy, ak žiadate o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa – platí pre ženy a pre tých mužov/iných poistencov, ktorí chcú zohľadniť starostlivosť o dieťa).

7. Doklady preukazujúce obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov, ktoré nie sú uvedené v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca za obdobie do 31. decembra 2003.

8. Potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

9. Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť potvrdenie príslušnej inštitúcie o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ste tieto obdobia poistenia získali. Ak sa vám vypláca dôchodok z cudziny, na posúdenie nároku na minimálny dôchodok je potrebné predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny k dátumu, od ktorého žiadate priznať starobný dôchodok.

10. Ak si želáte zasielať dôchodok na účet v banke, prineste si vyplnený a bankou potvrdený formulár zverejnený na stránke Sociálnej poisťovne.

UP Seniori Čítajte viac Do penzie po štyridsiatich odpracovaných rokoch? Prídete o takéto sumy, pozrite si príklady

Ako sa vypláca dôchodok

Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne dopredu, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.

Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa. Predčasný starobný dôchodok sa môže poukazovať

 • na účet príjemcu dôchodku v banke
 • v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí,
 • na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke, ak o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu,
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku,
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení,
 • na účet rehole v banke, ak príjemca dôchodku je členom rehole a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #predčasný dôchodok #doklady