Je možné vrátenie tovaru bez bločku, pôvodného obalu a visačiek? Nedajte sa u obchodníkov odradiť, trvajte na svojich právach

Pozrite si 13 najdôležitejších otázok a odpovedí o reklamácií a vracaní tovaru. Na najčastejšie otázky odpovedá Katarína Kasalová z advokátskej kancelárie act MPH.advocates.

09.01.2024 06:00
UP Vianoce darčeky Foto:
debata (1)

1. Aký tovar kúpený v kamennom obchode môžeme vrátiť?

Ak zakúpený tovar nevyhovuje veľkosťou, materiálom, cenou, farbou, alebo ide o nevhodný výber darčeka či duplicitu, teda nejde o chybu vo výrobku. V tomto prípade zákazník nemá zákonom upravené právo vynucovať si od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak výrobok nemá chyby.

Ide o právo: Vrátenie darčekov, podmienky reklamácie
Video
Odpovedá Katarína Kasalová z advokátskej kancelárie act MPH.advocates. / Zdroj: TV Pravda

Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok. Záleží teda len na vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim a ochote predávajúceho vyhovieť spotrebiteľovi.

Katarína Kasalová, Ide o právo Čítajte viac Dá sa reklamovať tovar bez bločku a musí byť v pôvodnom obale? Pozor, obchodníci často zavádzajú

To, že niektorí predávajúci poskytujú výhodu možnosti vrátenia tovaru do určitých dní od zakúpenia výrobku, je len v rámci ich obchodnej politiky a vtedy si podmienky stanovujú sami (počet dní, výmena poukážky, nákupný kredit, výmena za iný tovar, originál balenia, pôvodné visačky a podobne).

Za iný prípad sa považuje, ak predávajúci možnosť vrátenia výrobku alebo možnosť výmeny za iný tovar deklaruje tzv. verejným prísľubom, písomne nápisom v predajni alebo vo všeobecných obchodných podmienkach. Vtedy je povinný dodržiavať ním stanovené podmienky.

Spotrebiteľ by sa mal teda vždy ešte pred kúpou výrobku v kamennej prevádzke u predávajúceho informovať o možnosti vrátenia tovaru, prípadne či výmenu tovaru predávajúci umožňuje a za akých podmienok.

Zákonné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (do 14 dní) je totiž možné len pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako napríklad pri nákupe cez e-shopy.

2. Musí vám predajca vymeniť napríklad oblečenie, keď vám nesedí veľkosť, alebo je to na jeho dobrej vôli?

Ako bolo spomenuté, žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok. Poskytnutie možnosti výmeny tovaru za iný závisí len od ochoty predávajúceho vyhovieť spotrebiteľovi.

3. Aký tovar kúpený v kamennom obchode môžem reklamovať? Aké sú pravidlá reklamácie? Čo môžem reklamovať? Aké lehoty musím dodržať?

V prípade, ak má tovar chyby, je spotrebiteľ oprávnený reklamovať ho. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo nie sú použiteľné, zodpovedá predávajúci aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej lehote.

Všeobecná zákonná záručná lehota je 24 mesiacov, teda dva roky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo v návode vyznačená dlhšia lehota (určená výrobcom), predávajúci ju nesmie krátiť.

V tejto lehote 24 mesiacov môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné, alebo u poverenej osoby.

Spotrebiteľ môže požadovať opravu, výmenu, vrátenie kúpnej ceny alebo vyplatenie primeranej zľavy z ceny. V odôvodených prípadoch môže predávajúci reklamáciu zamietnuť a písomne spotrebiteľa vyzvať na prevzatie výrobku.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (náklady znáša výlučne predávajúci).

Reklamačný poriadok, ktorý by mal obsahovať aj postup pri reklamácii tovaru, musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4. Máte právo reklamovať tovar zakúpený cez e-shop? Aký a akým spôsobom? V akej lehote?

Pri reklamácii tovaru zakúpeného cez e-shop sa uplatňujú rovnaké pravidlá, lehoty a povinnosti predávajúceho ako pri reklamácii tovaru zakúpeného v kamennej predajni.

5. Kto môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej cez internet?

Ak si spotrebiteľ niečo zakúpi cez internet, môže tovar vrátiť do 14 dní zo zákona. Takéto právo sa ale priznáva iba spotrebiteľom, teda fyzickým osobám, ktoré si tovar kúpia pre vlastnú spotrebu a nekonajú v rámci svojej obchodnej činnosti.

žena s darčekom Čítajte viac Dostali ste dva rovnaké svetre alebo vám nesedí veľkosť? Nie vždy môžete darček vrátiť

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní je v zmysle príslušných zákonov de facto odstúpením od kúpnej zmluvy. Platným odstúpením od zmluvy táto zmluva zaniká od počiatku a berie sa tak, ako keby ani nikdy nebola uzavretá. Znamená to teda, že predávajúci vráti peňažné plnenie a kupujúci vráti tovar.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ (ani SZČO), ktorý si v e-shope nakúpi na IČO. Prečo?

Ak si v e-shope zakúpi zákazník tovar a pri objednávke uvedie IČO, nevzniká mu automaticky nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, pretože nie je v postavení spotrebiteľa a kúpna zmluva sa bude uzatvárať podľa Obchodného zákonníka a nie zákona o ochrane spotrebiteľa.

V prípade, že si zákazník objednáva z e-shopu ako podnikateľ, má právo uplatniť si chyby existujúce pri prevzatí tovaru. Takýto vzťah sa potom v plnom rozsahu spravuje Obchodným zákonníkom, ktorý ale na odberateľa – podnikateľa kladie omnoho vyššie nároky. Právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu mu, samozrejme, nad rámec ustanovení zákona ale predávajúci môže priznať.

7. Kedy začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy pri nákupe v e-shope?

Lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom a v prípade zmlúv, ktorých premetom je určitá, od okamihu uzatvorenia takejto zmluvy. Spotrebiteľ je pritom oprávnený odstúpiť od zmluvy aj predtým. To znamená, že ešte pred odoslaním alebo dokonca počas prepravy tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bude odstúpenie odoslané prevádzkovateľovi e-shopu v posledný deň uvedenej lehoty. Spotrebiteľovi teda stačí, ak 23:59 v posledný deň 14-dňovej lehoty odošle prevádzkovateľovi e-shopu e-mail s oznámením, že odstupuje od zmluvy.

Pripomíname, že predávajúci je pred uzatvorením zmluvy povinný informovať spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva. Prevádzkovateľ e-shopu je zároveň povinný poskytnúť spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

A by tieto podmienky nesplnil, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie až po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ by tak mal na vyskúšanie a bezdôvodné vrátenie tovaru viac než rok.

8. Čo všetko musí prevádzkovateľ e-shopu vrátiť spotrebiteľovi pri odstúpení od zmluvy do 14 dní? Musí vrátiť aj náklady na dopravu?

Zákon prevádzkovateľom e-shopu ukladá povinnosť vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru všetky platby, ktoré od neho prijal. Tým sa rozumie zaplatená kúpna cena, náklady na dopravu, dodanie a poštovné, tak aj všetky ostatné náklady. V prípade, ak využijete právo na odstúpenie od zmluvy a tovar zašlete späť, e-shop je povinný vrátiť vám platbu do 14 dní.

Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote zaplatí spotrebiteľ. To však len za podmienky, že ho o tom predávajúci vo svojich všeobecných obchodných podmienkach informoval. V opačnom prípade môže spotrebiteľ žiadať aj o uhradenie poštovného.

9. Čo ako e-shopu vráti spotrebiteľ tovar v poškodenom stave?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní, a to bez ohľadu na to, v akom stave sa zakúpený tovar nachádza.

Ak by spotrebiteľ vrátil poškodený tovar alebo inak znehodnotený tovar, predávajúci bude povinný takýto tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu. Až potom môže od spotrebiteľa požadovať náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu, teda cenu na jeho opravy, vyčíslenia a podobne.

10. Môže sa prevádzkovateľ e-shopu dožadovať vrátenia tovaru v pôvodnom obale?

Mnohí prevádzkovatelia e-shopu majú v obchodných podmienkach zakotvenú povinnosť spotrebiteľa vrátiť zakúpený tovar v pôvodnom obale, i keď zákon od spotrebiteľa nič také nevyžaduje.

Pokiaľ by sám prevádzkovateľ mal takú povinnosť vo svojich obchodných podmienkach, sám by sa dopustil porušenia zákon, lebo by tým spotrebiteľovi ukladal povinnosť bez právneho dôvodu. Prípadná povinnosť spotrebiteľa vrátiť tovar v pôvodnom obale by preto mala by v obchodných podmienkach e-shopu nahradená iba obyčajným odporúčaním.

11. Kedy spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní? Pri akom tovare? Pri akom tovare sa nedá uplatniť?

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu nie je neobmedzené. Zákon stanovuje určité výnimky, pri ktorých spotrebiteľovi toto právo neprináleží.

V praxi ide najmä o prípady, keď si spotrebiteľ objedná tovar zhotovený na zákazku, tovar podliehajúci rýchlej skaze, perickú tlač alebo knihu dodávanú v ochrannom obale, elektronický obsah a podobne.

12. Musíte prevziať objednaný tovar, ak dlho mešká?

Áno, objednávku musíte prevziať. V prípade, ak objednávku nepreberiete, dôjde z vašej strany k porušeniu kúpnej zmluvy a vzniknú vám s tým spojené náklady. Čo je napríklad poštovné. Ak tovar dlho mešká, odporúčame vám odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ je totiž oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred tým, ako mu bol tovar dodaný, to znamená, že ešte pred odoslaním alebo počas prepravy.

13. Vzťahujú sa takéto podmienky aj na tovar zakúpený od súkromnej osoby? Napríklad cez bazár?

Legislatíva o ochrane spotrebiteľa myslí na kupujúcich aj v prípade kúpy tovaru z druhej ruky. Nákup sa uskutočňuje medzi dvoma fyzickými osobami a v takomto prípade ide o nespotrebiteľskú kúpnu zmluvu, ktorú nám umožňuje Občiansky zákonník. Teda aj nároky na prípadné chyby, reklamácie a podobne sa budú spravovať Občianskym zákonníkom.

muž, Vianoce, darčeky, rozmýšľanie, papier, pero Čítajte aj Bežné nákupy sú čoraz drahšie. Na vianočné darčeky si napriek tomu peniaze nájdeme, koľko na ne Slováci minú?

Je naozaj dôležité rozlišovať kúpu od podnikateľa niekde v kamennej prevádzke alebo e-shope a kúpu od inej fyzickej osoby. Pri nákupe od fyzickej osoby, ako napríklad z bazára, predávajúci nezodpovedá za nedostatky vzniknuté použitím alebo opotrebením veci, a teda nebude zodpovedať za žiandu chybu, ktorá vznikla v dôsledku predchádzajúceho použitia. V tomto prípade je pre spotrebiteľa dôležité, aby sa vopred dôkladne oboznámil so stavom opotrebenia kupovanej veci, pričom cena tovaru musí byť primeraná jeho stavu.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #nákupy #reklamácie #vrátenie tovaru