V zahraničí hľadá kvalitné vzdelanie čoraz viac študentov

Počet študentov, ktorí sa hlásia na zahraničné univerzity, každý rok stúpa. Maturantov láka štúdium v zahraničí pre vysokú kvalitu vzdelania, širší výber študijných odborov a otvorenosť univerzít, vďaka ktorej sa študenti môžu dostať aj na študijné odbory, na ktoré sa doma nedostanú pre veľký počet uchádzačov a nižšie kapacity univerzít.

10.11.2009 07:15
Diplom, MBA, škola, štúdium, štátnice Foto:
Ilustračné foto
debata

Univerzity sú lepšie vybavené, vyučujúci sú prístupnejší a kontakt medzi nimi a študentmi je bezprostrednejší a menej formálny. Študijné programy sú viac zamerané na uplatnenie v praxi.

Čo sa dá študovať

Výber študijných odborov je veľmi široký, s výnimkou humánnej a veterinárnej medicíny si študenti môžu vybrať zo stoviek spoločenskovedných, prírodovedných, umeleckých a technických odborov. ,,Najširšia ponuka je vo Veľkej Británii," hovorí Mária Kovácsová z agentúry InterStudy. ,,Naša agentúra tu má študentov obchodu, práva, jazykov, psychológie, kriminológie, sociológie, medzinárodných vzťahov, histórie, politiky, dizajnu, módneho návrhárstva, architektúry, športovej vedy, filmových štúdií, rozhlasovej a televíznej žurnalistiky, biomedicíny, morskej biológie, architektúry, automobilového dizajnu, informačných technológií a mnohých ďalších odborov.

Na dánskej VIA University College sú najpopulárnejšie odbory medzinárodný obchod, marketing a architektúra, ďalej je tu možné študovať logistiku, informačné technológie a strojné inžinierstvo. Na Haagskej univerzite sú najžiadanejšie odbory medzinárodné a európske právo, medzinárodný komunikačný manažment a európske štúdiá. Výučba prebieha v Dánsku aj Holandsku v anglickom jazyku.

S prihláškou na britskú univerzitu sa treba poponáhľať

Od septembra 2010 britská vláda obmedzí počet študentov, ktorých môžu univerzity prijať. Kým v uplynulých rokoch nebol problém dostať študentov na britskú univerzitu – samozrejme, za predpokladu, ak spĺňali podmienky na prijatie – ani v prípade, ak sa prihlásili až na jar alebo dokonca po maturite, tento rok sa situácia mení. ,,Preto maturantom odporúčame, aby si prihlášky podali pred 15. januárom," zdôrazňuje Mária Kovácsová. ,,Viaceré z našich partnerských univerzít, napr. Southampton Solent University a University of Essex negarantujú, že prihlášky podané po tomto termíne budú môcť byť zohľadnené vzhľadom na očakávané zaplnenie kapacít k tomuto termínu."

Univerzity prijímajú študentov v poradí, ako sa prihlasujú. Skúsenosti z predchádzajúcich rokov ukazujú, že väčšina slovenských uchádzačov si podáva prihlášku na štúdium v priebehu februára až marca, resp. až po neúspešných prijímacích skúškach na slovenské a české univerzity až v júni a júli. Tento rok však bude dôležité o všetko sa postarať skôr.

Prihlášku je možné si podať aj teraz, a to aj v prípade, ak študent zatiaľ nesplnil podmienky prijatia. Po podaní prihlášky vystaví univerzita podmienečný akceptačný list, ktorý garantuje prijatie v prípade, ak študent splní podmienky prijatia do stanoveného termínu (obvykle do júla/augusta). Na dánske a holandské univerzity sa prijímajú prihlášky až do 1. júna. Kapacity niektorých študijných odborov sa však často zaplnia už niekoľko týždňov či mesiacov pred týmto termínom.

Zahraničné univerzity otvárajú niektoré odbory aj od januára. Kto premeškal nástup na univerzitu v septembri, môže sa ešte do konca novembra prihlásiť na januárový nástup.

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na zahraničné univerzity je skončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a znalosť anglického jazyka na požadovanej úrovni. Každá univerzita má stanovený požadovaný priemer známok pri maturite, ktorý sa pohybuje podľa zvoleného študijného odboru od 1,5 do 3. Znalosť anglického jazyka môžu uchádzači preukázať rôznymi spôsobmi. Finančne aj organizačne najvýhodnejšia je inštitucionálna skúška, ktorú je možné absolvovať takmer na všetky univerzity priamo v agentúre. Poplatok za túto skúšku je v súčasnosti 30 €. Ďalšou možnosťou je jeden z medzinárodných certifikátov, napr. IELTS (180 €), CAE (180 €), CPE (185 €), TOEFL (180 USD).

Financovanie štúdia a štipendiá

Finančne najvýhodnejšie je štúdium v Dánsku, kde môžu Slováci študovať bezplatne. Náklady na ubytovanie predstavujú okolo 300 € mesačne. Študenti si pritom môžu privyrobiť prácou na čiastočný úväzok. Priemerná hodinová mzda sa pohybuje okolo 15 €. Počas prázdnin umožňujú zákony pracovať na plný úväzok.

Ani štúdium vo Veľkej Británii nie je potrebné si financovať vopred alebo počas štúdia. Študenti zo Slovenska môžu na britských univerzitách študovať za rovnakých podmienok ako britskí študenti. Na pokrytie školného za bakalárske štúdium, ktoré je od septembra 2010 na všetkých univerzitách GBP 3 290, si môžu zobrať nekomerčnú študentskú pôžičku poskytovanú britskou vládou. Pôžičku začínajú absolventi splácať najskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po skončení štúdia a iba v prípade, ak ich zárobok prevyšuje stanovenú hranicu. Väčšina univerzít zastúpených agentúrou InterStudy navyše vypláca študentom z krajín EÚ štipendium, ktorého výška sa pohybuje od 300 do 1 500 libier ročne. Niektoré univerzity určujú výšku štipendia podľa príjmu študentovej rodiny, iné vyplácajú paušálnu sumu nezávisle od príjmu. Náklady na ubytovanie (280 až 400 libier mesačne) si musia študenti pokryť sami, pričom majú možnosť pracovať bez obmedzenia, koľko im dovoľujú študijné povinnosti.

Väčšina slovenských študentov využije prázdniny na zabezpečenie finančných prostriedkov na bežný alebo nasledujúci školský rok.

V Holandsku je školné za bakalárske štúdium na školský rok 2010 – 2011 presne 1 672 €. Aj tu majú študenti možnosť financovania pôžičkou, ktorú však môžu dostať až po príchode do Holandska a po vybavení určitých formalít. Preto v prvom ročníku obvykle nie je iná možnosť, ako si zaplatiť školné vopred a v prípade potreby si vybaviť pôžičku po príchode a získať tak uhradené peniaze späť. Školné v ďalších ročníkoch je potom možné financovať pôžičkou. Na rozdiel od Veľkej Británie absolventom holandských univerzít vzniká povinnosť splácať pôžičku bez ohľadu na ich príjem.

Nielen pre maturantov

Čoraz viac záujemcov o štúdium je z radov vysokoškolákov, ktorí sa po absolvovaní jedného alebo dvoch rokov na Slovensku rozhodnú svoje štúdium skončiť na zahraničnej univerzite, čím získajú nielen perfektné jazykové znalosti, ale aj medzinárodne uznávaný vysokoškolský titul. Ďalšou zaujímavou príležitosťou je magisterské štúdium, ktoré vo Veľkej Británii trvá iba jeden rok. Školné sa pohybuje podľa odboru v rozmedzí od 3 000 do 5 000 libier, výhodou je však získanie titulu Master iba za jeden rok. Niektoré partnerské univerzity ponúkajú slovenským študentom štipendium na základe študijných výsledkov vo výške 1 000 až 2 000 libier, čo sa odpočíta z poplatku za školné.


Počet slovenských uchádzačov prihlasujúcich sa na zahraničné univerzity podľa štatistík agentúry InterStudy každoročne stúpa. Prostredníctvom InterStudy je možné prihlásiť sa na univerzity vo Veľkej Británii, Dánsku a Holandsku. Najväčší záujem zaznamenávame o štúdium vo Veľkej Británii. InterStudy je priamym zástupcom 13 britských univerzít. V spolupráci so zastúpenými univerzitami vypracovala agentúra pre slovenských študentov zjednodušený prijímací proces, ktorý má pre uchádzačov veľa výhod, napríklad možnosť absolvovania jazykovej skúšky priamo v agentúre, čím uchádzačom odpadá povinnosť predkladať jazykový certifikát. Maturanti, ktorí sa chcú prihlásiť na akúkoľvek inú britskú univerzitu, môžu taktiež využiť poradenský servis agentúry. Ako jediná agentúra na Slovensku je InterStudy registrovaným centrom UCAS, cez ktorý sa prihlasuje na bakalárske štúdium na všetky britské univerzity.

debata chyba