Kedy sa platí školné?

Pri určení povinnosti hradiť školné na verejných a štátnych vysokých školách sú dôležité tri faktory: forma štúdia, jazyk, v ktorom sa uskutočňuje študijný program a celková doba (bezplatného) štúdia na Slovensku.

, 14.02.2017 07:00
školné, vysoké školy, pladba, univerzita Foto:
Ilustračné foto.
debata

Z pohľadu formy štúdia zjednodušene platí, že v dennej forme štúdia sa školné platí len v určitých prípadoch.

Z pohľadu jazyka, v ktorom sa študijný program usktutočňuje, platí, že štúdium v cudzom jazyku je spoplatnené, štúdium v štátnom jazyku alebo v jazyku národnostných menšín je spoplatnené len v určitých prípadoch v závislosti od celkovej doby štúdia. V študijných programoch vyučovaných v cudzom jazyku je určenie výšky školného v kompetencii vysokej školy a jeho výška nie je regulovaná. V prípade študijného programu v jazyku národnostnej menšiny sa rozlišuje, či je poslaním vysokej školy alebo fakulty výchova odborníkov s vysokoškolským vzdelaním patriacich k príslušnej národnostnej menšine. To znamená, že študijný program uskutočňovaný v maďarskom alebo v nemeckom jazyku môže byť v niektorých prípadoch bezplatný, v iných spoplatnený. Vo výnimočnom prípade, ak by v danom študijnom odbore a stupni nebolo možné na Slovensku s ohľadom na jazyk uskutočňovania študijného programu študovať bezplatne, bezplatne sa vyučuje aj študijný program v cudzom jazyku (to neplatí pre občanov z tretích štátov).

Z pohľadu celkovej doby štúdia študent v dennej forme štúdia neplatí školné, ak neprekročil štandardnú dĺžku študijného programu, pričom každý ju má samostatne určenú, takže sa nezohľadňuje, že bakalárske štúdium má štandardnú dĺžku štúdia tri alebo štyri roky, ale to, či je štandardná dĺžka konkrétneho študijného programu tri alebo štyri roky. V celkovej dobe štúdia sa zohľadňuje aj predchádzajúce štúdium na vysokej škole (napr. jeden rok štúdia iného študijného programu na inej vysokej škole v SR), ak toto nebolo spoplatnené. Celková doba štúdia sa osobitne zohľadňuje pre jednotlivé stupne štúdia. Takže po prijatí na magisterský alebo inžiniersky program druhého stupňa nie je rozhodujúci počet rokov štúdia bakalárskych študijných programov.

Celková doba štúdia nie je rozhodujúca, ak študent študuje dennou formou na verejných vysokých školách viac programov dennou formou (súbežné štúdium). V takom prípade si musí vybrať, v ktorom študijnom programe chce študovať bezplatne a toto oznámi danej vysokej škole na začiatku akademického roka. Toto platí len v prípade bezplatne uskutočňovaných programoch (teda nie napr. pre študijné programy uskutočňované v cudzom jazyku).

V prípade, že sa študent rozhodne zanechať štúdium, je dôležité, aby tak spravil do konca akademického roka (31. 8.), inak bude považovaný aj za študenta v ďalšom roku, ktorý sa mu zohľadní v celkovej dobe štúdia.

Maximálne školné v dennej forme štúdia (okrem programov v cudzom jazyku) je ohraničené päť násobkom základu na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom.

Samotné štátne občianstvo študenta nemá vplyv na určenie školného. V niektorých prípadoch môže mať prednosť pred zákonom zmluva medzi štátmi, ktorá upravuje konkrétne podmienky aj v oblasti školného a poplatkov spojených so štúdiom.

Študujem na verejnej alebo štátnej vysokej škole externou formou

Zjednodušene platí, že v externej forme štúdia sa uhrádza školné. Jeho výška je vopred určená na štandardnú dĺžku štúdia a ohraničená opatrením ministerstva.

Študujem na súkromnej vysokej škole

Tieto školy sú oprávnené požadovať školné a poplatky spojené so štúdiom od svojich študentov. Ich výška nie je zákonom obmedzená. Rovnako zákon neurčuje podmienky na úhradu školného. Jedinou povinnosťou súkromnej školy je zverejnenie školného a poplatkov na nasledujúci akademický rok najmenej dva mesiace pred termínom na podávanie prihlášok na štúdium. Školné je v prípade súkromných vysokých škôl obvykle hlavným zdrojom ich príjmu.

Študujem na zahraničnej vysokej škole

Štúdium študentov zahraničných vysokých školách sa riadi zákonmi podľa sídla zahraničnej vysokej školy. To znamená, že ak má zahraničná vysoká škola sídlo v Českej republike, povinnosť uhradiť školné alebo poplatky spojené so štúdiom sa riadi podľa českého práva. Slovenský rezort školstva nie je oprávnený kontrolovať dodržiavanie zákonov v oblasti školného na týchto vysokých školách ani informovať študentov zahraničných vysokých škôl o ich právach a povinnostiach v otázke školného a iných úhrad spojených so štúdiom na zahraničnej vysokej škole. V prípade problému je potrebné kontaktovať orgán v štáte sídla zahraničnej vysokej školy.

Zdroj: miniedu.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoká škola #štúdium #univerzita #Kam na vysokú školu #školné
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy