Všetko, čo potrebujete vedieť o duálnom vzdelávaní

Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania, s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce.

05.12.2018 06:00
štipendium, štúdium, vysoká škola Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Toto umožňuje zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý bol tento rok novelizovaný. Medzi najvýraznejšie zmeny patrí:

 • predĺženie obdobia na podpis učebnej zmluvy do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka
 • možnosť podpisu učebnej zmluvy až do 31. januára príslušného školského roka, ak sa nenaplnil počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie
 • možnosť zriadenia pracoviska praktického vyučovania viacerými zamestnávateľmi predovšetkým malými a strednými podnikmi
 • zrušenie horného limitu odmeny pre žiaka za každú hodinu vykonanej produktívnej práce
 • odstránenie krátenia mzdového normatívu stredným odborným školám
 • zníženie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania
 • zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného zamestnávateľa alebo v dielni, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania
 • zmena systému pri určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie, ktoré už nebude určovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja
 • ustanovenie pozície hlavného inštruktora, ktorý môže viesť počas praktického vyučovania rovnaký počet žiakov ako majster odbornej výchovy a koordinovať činnosť viacerých inštruktorov
 • podniková škola, v ktorej zamestnávateľ pripravuje budúcu pracovnú silu aj pre iných zamestnávateľov, je vyňatá z procesu určovania počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl samosprávnym krajom

Princípy systému duálneho vzdelávania

1. Zmluvný vzťah

 • Stredná odborná škola uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.
 • Následne po prijatí žiaka na štúdium uzavrie plnoletý žiak so zamestnávateľom učebnú zmluvu (v prípade neplnoletého žiaka uzavrie zmluvu jeho zákonný zástupca), ktorá okrem identifikačných náležitostí a vymedzenia formy a miesta praktického vyučovania musí obsahovať presné vymedzenie organizácie štúdia s uvedením presného časového harmonogramu praktického vyučovania.
 • Organizácia praktického vyučovania u zamestnávateľa musí byť vymedzená tak, aby zodpovedala organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách.

2. Vyučovanie priamo u zamestnávateľa

 • Žiak sa pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa priamo na jeho pracovisku. Absolvovaním praktického vyučovania u zamestnávateľa žiak bezprostredne poznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné zaradenie sa na trh práce bezprostredne po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho doškoľovania či preškoľovania.

3. Zodpovednosť zamestnávateľa za praktické vyučovanie

 • Zamestnávateľovi v systéme duálneho vzdelávania sa nielen umožňuje vstúpiť do procesu odborného vzdelávania, ale ukladá sa mu plná zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania a na tento účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania.

Informácie pre žiaka

Žiak v systéme duálneho vzdelávania:

 • vykonáva iba cvičnú alebo produktívnu prácu zodpovedajúcu povolaniu, na ktoré sa pripravuje
 • ak preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, SOŠ alebo zamestnávateľ môže od žiaka požadovať náhradu škody
 • náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy
 • počas praktického vyučovania má práva a povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP

Finančné zabezpečenie žiaka

a) Motivačné štipendium: Žiakovi, ktorý sa bude pripravovať na povolanie v študijnom alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytne mesačne v období školského vyučovania motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške:

Priemerný prospech žiaka % zo sumy životného minima Výška štipendia
do 1,8 vrátane 65 60,85 eura    
horšie ako 1,8 do 2, 4 vrátane 42,12 eura      
horšie ako 2,4 do 3,0 vrátane 23,40 eura      

b) Podnikové štipendium: Žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľa, bude môcť zamestnávateľ zo svojich prostriedkov poskytovať podnikové štipendium. Bude sa poskytovať mesačne v období vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima, teda do výšky 374,44 eura. Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa bude prihliadať najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní.

c) Odmena za produktívnu prácu: Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní bude vykonávať produktívnu prácu, sa bude poskytovať odmena za produktívnu prácu. Odmena sa poskytuje za každú hodinu vykonanej práce vo výške najmenej 50 % z hodinovej minimálnej mzdy, teda od 1,49 eura. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.

Hmotné zabezpečenie žiaka

Žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ:

 • a) zabezpečuje na svoje náklady osobné ochranné pracovné prostriedky, posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje.
 • b) uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na stravovanie počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej § 152 ods. 3 a 8 Zákonníka práce.
 • c) môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na ubytovanie žiaka v školskom internáte a cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť.

Zákonník práce

 • zamestnávateľ môže so žiakom SOŠ alebo OU, najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po ukončení štúdia prijme do pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že sa stane zamestnávateľovým zamestnancom.
 • zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná.
 • uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť, ak nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy, pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru, alebo žiak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve. Súčasťou zmluvy je záväzok žiaka, že zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložil na jeho prípravu na povolanie.

Oplatí sa vedieť:

 • Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.
 • Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.
 • V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa.
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
sudca, kladivko, zákony Ilustračné foto.
 • Každý žiak pred vstupom na SOŠ uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia.
 • Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady, stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú benefitom, ktorý môže získať každý žiak, ak sa rozhodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a získať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa.
 • Okrem pravidelného štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity, často obdobné ako kmeňoví zamestnanci.
 • Tento systém ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovnoprávnymi podmienkami.
 • Pravidelný finančný príspevok výrazne napomáha zvýšiť životnú úroveň rodiny a umožňuje rozvoj aktivít všetkých jej členov.
 • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
 • Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa.
 • Po získaní odbornosti získa žiak vysokú úroveň pripravenosti nielen pre prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.
 • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov je základom rozvoja aj osobnostných vlastností, ktoré vedú k samostatnému riešeniu problémov.
 • Žiaden zamestnávateľ by neinvestoval svoje finančné prostriedky a energiu svojich najlepších špecialistov do prípravy na odbory, o ktoré nie je veľký záujem na trhu práce. Je jeho bytostným záujmom, aby každý dobrý absolvent danej špecializácie zostal u neho pracovať.
 • Rovnako to znamená, že ak škola ponúka duálne vzdelávanie, tak firmy, ktoré s ňou spolupracujú, považujú jej úroveň za nadštandardnú (či už ide o technické vybavenie, vysoký vzdelávací štandard, aktívny záujem o technologické novinky pretavený do aktuálne inovovaných školských vzdelávacích programov a pod.).

Ako sa stať žiakom v systéme duálneho vzdelávania a prípravy na povolanie?

 • Ak sa vám páči práca s konkrétnou činnosťou, začnite sa už počas základnej školy zaujímať o technické predmety, a ak je možnosť, zapojte sa aktívne do krúžkov, kde máte šancu získať technické zručnosti.
 • Vyberte si povolanie a odbor, ktorý chcete študovať. Zistite si, ktorí zamestnávatelia vykonávajú činnosť v odbore, v ktorom by ste chceli pracovať a ponúkajú možnosť uzavrieť učebnú zmluvu v rámci duálneho vzdelávania. Kontaktujte zamestnávateľa a informujte sa o termíne a podmienkach výberového konania.
 • Po úspešnom absolvovaní výberového konania dostanete od zamestnávateľa potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré priložíte k prihláške na štúdium na príslušnú SOŠ, s ktorou má zamestnávateľ uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
 • Ak nemáte prehľad o činnosti zamestnávateľov, oslovte stredné odborné školy v okolí, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania. Informujte sa u riaditeľa strednej odbornej školy, ktorý zamestnávateľ ponúka výučbu zvoleného odboru v rámci duálneho vzdelávania.
 • Ak úspešne zvládnete prijímacie konanie na vybranú školu, tá pri prijímaní nových žiakov zohľadňuje zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom a príjme na štúdium žiaka s učebnou zmluvou.
 • Pred začatím štúdia s vami uzavrie zamestnávateľ učebnú zmluvu, ktorá zaručuje kvalitné odborné praktické vzdelávanie u zamestnávateľa. Súčasťou zmluvy je záruka finančného a hmotného zabezpečenia, ktoré budete dostávať počas celého štúdia.
 • Teoretické vyučovanie absolvujete na strednej odbornej škole a praktické vyučovanie v plnom rozsahu u zamestnávateľa.
 • Po ukončení školy získate doklady o ukončení štúdia podľa dosiahnutého stupňa vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, absolventský diplom).
Ako pripraviť svoje dieťa na duálne vzdelávanie od 1. 9. 2019
Úloha vykoná termín
Konzultácia rodičov s výchovnými poradcami a vedením základnej školy o možnostiach dieťaťa študovať v technických odboroch vzdelávania rodič september
Navštíviť webové sídlo príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie a oboznámiť sa s ponukou odborov vzdelávania a „certifikovaných“ pracovísk praktického vyučovania zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania rodič/žiak október
Výber príslušného odboru vzdelávania rodič/žiak október/november
Nábor do systému duálneho vzdelávania a vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ, škola rodič / žiak január-marec
Osloviť príslušnú strednú odbornú školu o poskytnutie informácie, či má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľmi rodič január
Po odporúčaní zo strany SOŠ následné konzultácie s vybraným zamestnávateľom, oboznámenie sa s prostredím a podmienkami vo firme rodič/žiak február
Po prejavení súhlasu rodičov a žiakov a úspešnom pohovore so zamestnávateľom, vydanie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ marec
Priloženie potvrdenia o OVP žiaka v systéme duálneho vzdelávania príslušnej SOŠ rodič do 10. 4. 2019  
Podanie prihlášky na strednú odbornú školu rodič/žiak do 20. 2. 2019 talentové, do 10. 4. 2019 ostatné
Prijímacie konanie žiak 15. 3 – 30. 4. 2019 talentové., 13. a 16. 5. 2019 ostatné, 18. 6. 2019 na nenaplnené miesta.
Reakcia na výzvu zamestnávateľa na plnoletého žiaka, alebo neplnoletého žiaka a jeho zákonného zástupcu na uzatvorenie učebnej zmluvy rodič/žiak 06. – 09. 2019
Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom/zákonným zástupcom rodič/žiak do 15. 9. 2019
Nástup žiaka do systému duálneho vzdelávania žiak 2. 9. 2019
Zdroj: ministerstvo školstva, dualnysystem.sk
     

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #stredné odborné školy #trh práce #duálne vzdelávanie