Aké štipendiá možno na Slovensku získať?

Národný štipendijný program je zameraný na podporu mobility študentov vysokých škôl, výskumných a umeleckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov.

24.03.2019 06:00
čakáreň, chlapci Foto:
Študentom vo vybraných odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného štipendia.
debata

Motivačné štipendiá

 • Motivačné štipendiá poskytujú vysoké školy svojim študentom z dotácie zo štátneho rozpočtu.
 • Priznáva ich vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Poskytuje sa najviac 10 percentám študentov. Motivačné štipendium je možné priznať každému študentovi vysokej školy, teda aj študentom v externej forme štúdia a doktorandom. Konkrétne podmienky komu, v akej výške a na základe akých podmienok ho vysoká škola prizná upravuje štipendijný poriadok vysokej školy alebo fakulty.
 • Študentom vo vybraných odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného štipendia. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný rok.
 • O priznanie motivačného štipendia sa obvykle nežiada a vysoká škola ho priznáva automaticky.

Sociálne štipendiá

 • Sociálne štipendium priznávajú jednotlivé vysoké školy v Slovenskej republike svojim študentom na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.
 • Môže byť priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), v študijnom programe druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy) alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo).

Podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva na vysokej škole/fakulte, na ktorej je študent zapísaný na štúdium. Vysoká škola môže odporúčať použitie vlastného formulára na podanie žiadosti. V prípade, že štúdium sa uskutočňuje v zahraničí na zahraničnej vysokej škole, nárok na sociálne štipendium nevzniká, keďže tieto inštitúcie nepostupujú podľa slovenskej právnej úpravy. Ak je študent študentom viacerých vysokých škôl/fakúlt, v jednom akademickom roku je možné si podať len jednu žiadosť na jednej vysokej škole. Žiadosť o sociálne štipendium je možné doručiť kedykoľvek počas akademického roka, sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje vysoká škola/fakulta. Lehota na rozhodnutie je 30 dní, v komplikovaných prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť.

Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia je potrebné predložiť aj potrebné doklady o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (obvykle rodičia a súrodenci) za predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie dokumenty umožňujúce posúdenie okruhu spoločne posudzovaných osôb. Konkrétne vymedzenie dokumentov závisí od konkrétnej situácie žiadateľa a odporúčame postupovať podľa vyhlášky a pokynov vysokej školy/fakulty. Za spoločne posudzované osoby sa nepovažujú osoby ako strýkovia, tety, starí rodičia a pod., aj keď žijú so študentom v spoločnej domácnosti.

Výška sociálneho štipendia

Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu. Konkrétnu situáciu je možné konzultovať na vysokej škole/fakulte. Na výšku sociálneho štipendia vplýva aj skutočnosť, či študent študuje viac ako 30 km od miesta trvalého pobytu.

Minimálna výška štipendia 10 eur
Škola je od trvalého bydliska menej než 30 km maximálne 240 eur
Škola je od trvalého bydliska viac než 30 km maximálne 285 eur

Nárok na sociálne štipendium nevzniká:

 • v prípade študenta študijného programu prvého stupňa, ak už má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia),
 • v prípade študenta, ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia)
 • v prípade študenta, ktorý študuje dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia jeho študijného programu (ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nie je spôsobené špecifickou potrebou študenta) alebo

Zohľadňovaný príjem

Vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa pri zohľadnení príjmu vychádza z aktuálnej situácie spoločne posudzovaných osôb, ako napr. spoločne posudzovaná osoba je v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, spoločne posudzovaná osoba je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, spoločne posudzovaná osoba poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi, atď.

Samostatné posudzovanie študenta

To, že študent nežije s rodičmi, automaticky neznamená, že sa bude posudzovať samostatne. Na samostatné posudzovanie je potrebné, aby takýto študent preukázal dostatočný príjem, a to aspoň 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok (za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov do výšky 1,2 násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby). V prípade, ak tento príjem nepreukáže, posudzuje sa spoločne s rodičmi bez ohľadu na to, či s nimi žije, alebo nie, v spoločnej domácnosti.

Národný štipendijný program

 • Program je zameraný na podporu mobility študentov vysokých škôl, výskumných a umeleckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov. Ide o obojstrannú podporu, teda o štipendium je možné sa uchádzať aj v prípade mobility zo Slovenska do zahraničia, ale program podporuje aj príchod zahraničných študentov a odborníkov na Slovensko.
 • Program nie je určený na podporu v rámci celého vysokoškolského štúdia.
 • Národný štipendijný program administruje na základe zmluvy s ministerstvom Slovenská akademická informačná agentúra, podrobné informácie sú k dispozícii na www.stipendia.sk.

Štipendium Martina Filka

 • Štipendium Martina Filka pokrýva študijné náklady (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov.
 • Cieľom programu je podporiť občanov počas ich štúdia na vysokej škole v zahraničí, ktorí sa majú záujem následne uplatniť vo verejnej správe. Podmienkou získania grantu je záväzok odpracovať po skončení štúdia tri roky vo verejnej správe.
 • Štipendium je poskytované formou bezúročnej pôžičky, ktorá je odpustená v prípade, že jej poberateľ naplní svoj záväzok odpracovať tri roky vo verejnom sektore.
 • V súčasnosti sa pripravuje výzva na podávanie žiadostí na rok 2019. Jej zverejnenie sa predpokladá v priebehu marca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vysoké školy #štipendium #štipendiá