Čo treba vedieť o zápise na základnú školu

Plnenie povinnej školskej dochádzky a čo treba vedieť o individuálnom vzdelávaní žiakov.

, 28.03.2019 06:00
matka, mama, syn Foto:
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa do základnej školy.
debata

Prijatie dieťaťa do školy

Na základné vzdelávanie sa podľa školského zákona prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky. Tá sa začína na začiatku školského roka v roku, v ktorom dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť a o ktorého prijatie požiadal zákonný zástupca do spádovej školy alebo inej školy podľa výberu zákonného zástupcu. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

O prijatí dieťaťa do školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna. Do 30. júna zašle zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.

Do nultého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorého je predpoklad, že jeho zaradením do nultého ročníka sa jeho vývin vyrovná. Do nultého ročníka sa dieťa prijíma aj podľa skutočností uvedených v nasledujúcich bodoch:

 • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.
 • Ak sa u žiaka prvého ročníka, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o dodatočnom odložení školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.
 • Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka.
 • Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po jej dodatočnom odložení nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.

Ak nemožno umiestniť dieťa do základnej školy, riaditeľ tejto školy informuje zákonného zástupcu dieťaťa a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve, ktorý následne určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania.

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím takéhoto dieťaťa do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa do základnej školy. Zápis sa koná od 1. do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Miesto a čas zápisu určí: obec všeobecne záväzným nariadením, orgán miestnej štátnej správy v školstve, zriaďovateľ cirkevnej alebo súkromnej školy.

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotného postihnutia aj doklad o zdravotnom postihnutí a vyplnenú prihlášku – tú väčšinou dostanete aj priamo na mieste pri zápise. Základná škola pri zápise vyžaduje údaje o dieťati: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa a v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje (ak to umožňuje zákon) pred zápisom prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom).
 • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako v spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
 • Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.
 • Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.

Zmena školy

Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu, do ktorej pôvodne svoje dieťa zapísal. Mal by si však zistiť, či základná škola, do ktorej chce svoje dieťa prehlásiť, je schopná žiaka prijať. Riaditeľ novej školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak by boli všetky triedy príslušného ročníka plne obsadené. Má však povinnosť prijať žiaka, ak škola patrí do školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola pre dieťa). V prípade, že je voľné miesto, zapíše rodič alebo zákonný zástupca dieťa do tejto základnej školy.

Rodič by mal ohlásiť túto zmenu riaditeľovi školy, ktorú pôvodne malo dieťa po zápise navštevovať. O zmene školy dieťaťa by mal informovať aj riaditeľ novej školy, a to riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa.

Čo treba vedieť o individuálnom vzdelávaní žiakov

Individuálne vzdelávanie žiakov umožňuje zákon o výchove a vzdelávaní ako jeden z osobitných spôsobov plnenia povinnej školskej dochádzky.

Individuálne vzdelávanie žiakov je povolené:

 • žiakovi 1. stupňa základnej školy
 • žiakovi, ktorému jeho zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na vyučovaní v škole
 • žiakovi, ktorý je vo väzení a nie je možné mu zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.

Takéto vzdelávanie povoľuje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý. Tá sa stáva jeho tzv. kmeňovou školou. K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania žiakovi so zdravotnými problémami je potrebné priložiť vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiadosť obsahuje:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka
 • ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť
 • dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania
 • individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona
 • opis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka
 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov
 • zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané
 • ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

Čo treba dodržať:

 • Pre vzdelávanie žiaka 1. stupňa základnej školy musí zákonný zástupca zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa ZŠ. Vzdelávanie žiaka, ktorému jeho zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa na vyučovaní v škole, zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
 • Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, robí komisionálne skúšky v kmeňovej škole z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe jej výsledkov vydá škola vysvedčenie.
 • Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní vykonáva Štátna školská inšpekcia, kontrolu odbornopedago­gického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiaka vykonáva kmeňová škola. Zákonný zástupca je povinný umožniť vstup a vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi a poverenému zamestnancovi kmeňovej školy.

Zrušenie povolenia:

Povolenie individuálneho vzdelávania žiaka riaditeľ školy zruší

 • na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka
 • ak zákonný zástupca žiaka neplní podmienky individuálneho vzdelávania podľa zákona
 • ak žiak na konci hodnotiaceho obdobia neprospel
 • na návrh hlavného školského inšpektora
Zdroj: školský zákon

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prváci #základná škola #zápis do prvého ročníka #prvá trieda
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy