Mládežnícke organizácie: zábava, súdržnosť a dobre využitý čas

Koniec prázdnin sa pomaly blíži a s ním aj začiatok nového školského roku. Deti sa vrátia späť do školských lavíc a okrem pravidelných povinností budú mať priestor venovať sa aj niečomu po vyučovaní. Také aktivity im ponúkajú možnosť robiť to, čo ich baví a zaujíma, rozvíjať nové zručnosti a poznatky, no zároveň pomôžu aj rodičom s vyplnením voľného času ich ratolestí.

04.09.2019 06:00
vzdelávanie, pedagóg, deti, žiaci, hra, učenie, Foto:
Program v mládežníckych organizáciách nie je iba hrou, ale aj neformálnym učením.
debata

Dôvodov a výhod, prečo prihlásiť dieťa na voľnočasovú aktivitu, je veľa. Okrem klasických krúžkov, ktoré organizujú napríklad základné umelecké školy či školské družiny, možno využiť aj mládežnícke organizácie. V čom je ich ponuka rozdielna?

„Mládežnícke organizácie pracujú väčšinou s deťmi a mládežou vo všetkých vekových kategóriách. To znamená, že aj keď máte doma tínedžera a neviete, čo s ním, mládežnícke organizácie môžu byť riešením. Častejšie sa však stáva, že sa deti pridávajú k takým organizáciám už v skoršom veku ako počas puberty. Členstvo v nich ich často nadchne do takej miery, že v nich ostávajú dlhé roky,“ opisuje Nikola Tokárová z Rady mládeže Slovenska.

Deti, o ktorých hovorí, sa v primeranom veku potom neraz sami stávajú vedúcimi a preberajú zodpovednosť za mladších. To znamená, že v týchto organizáciách často mladí ľudia pracujú na rovesníckom základe. Poznajú všetko, čím deti a mládež prechádzajú, a dokážu im porozumieť. Zo strany detí a mladých ľudí je tak ľahšie nadviazať dôveru s osobou vedúceho a získavajú tak človeka, ktorému veria.

Členstvo v mládežníckej organizácií však prináša aj iné plusy. Keďže ľudia sú v nich dlhé roky, vzniká veľmi silná komunita, ktorá je stabilná a pevná. Taká komunita poskytuje dieťaťu možnosť zažiť to, že niekam patrí a je súčasťou niečoho väčšieho.

Program v týchto organizáciách navyše nie je iba hrou, ale neformálnym učením, ktoré prebieha pravidelne a dlhodobo. Taká forma nadobúdania nových poznatkov poskytuje deťom všestranný rozvoj osobnosti. Učia sa tam preberať zodpovednosť, učia sa dobrým hodnotám či lepšej komunikácii s okolím.

Okrem množstva pozitívnych vecí, ktoré prináša členstvo v organizácii, sa ďalším pozitívam potešia i rodičia. Je to napríklad cenová dostupnosť, ktorá je v porovnaní s klasickými krúžkami či výdavkami na športové aktivity omnoho nižšia. Zvyčajne sa platí jeden ročný členský poplatok, a pokiaľ sa nekonajú výnimočné podujatia, ako napríklad tábory či iné pobyty, netreba už nič iné platiť.

Okrem výhodných cien ponúkajú mládežnícke organizácie aj dobrú dostupnosť v menších obciach. Vzhľadom na to, že pôsobia po celom Slovensku, nie je potrebné voziť dieťa na vzdialené miesta. A ako si vybrať vhodnú organizáciu?

Vo všetkých si deti osvojujú rôzne zručnosti potrebné pre život a ich poslaním je poskytnúť deťom priestor, kde sa cítia bezpečne a dobre. Mnohé sa zameriavajú na všestranný rozvoj osobnosti, no sú aj také, ktoré sledujú rozvoj dieťaťa v nejakej špecifickej oblasti.

K čomu vaše dieťa najviac inklinuje? Trávi voľný čas najradšej v prírode? Alebo máte pocit, že ho baví diskusia a debata? Má talent na cudzie jazyky, alebo sa vám zdá, že z neho rastie nádejný vedec? Pri výbere vám možno pomôže niekoľko nasledujúcich ti­pov.

NODAM

Združenie detí a mládeže NODAM sa zameriava na udržateľný program rozvoja osobnosti detí a mládeže. Podporovať ich sebarealizáciu, s osobitným zreteľom na sociálne slabšie deti. Všetkým deťom bez rozdielu tak poskytuje ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a slobody výberu. Združenie formuje mládež a pripravuje ju na budovanie rodín. Počas letných prázdnin realizuje tábory po celom Slovensku, ktoré sa pripravujú na rôzne aktuálne témy.

Slovenská debatná asociácia

Už na základných školách sú obľúbenou aktivitou detí debatné krúžky. Podľa Slovenskej debatnej asociácie tvoria približne 20 percent jej členov žiaci druhého stupňa ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Okrem toho majú kluby aj na stredných školách a organizujú letnú akadémiu Discover. Dokopy majú 50 debatných klubov na celom Slovensku. Debata prebieha formou argumentácie rôznych téz. Tie sa vyhlasujú v predstihu, aby mali tímy dostatok času na vlastnú prípravu, alebo krátko pred začiatkom debaty, aby sa preverila schopnosť improvizácie a všeobecný rozhľad tímov. Bežný turnaj obsahuje oba typy téz: prípravné aj improvizované. Tézy sa týkajú rôznych oblastí života, napríklad politiky, ekonómie, vedy a techniky, etiky či športu.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Ponúka možnosť rozvíjať nadanie deti a mladých ľudí prostredníctvom rôznych podujatí. Kreatívnymi formami, pomocou športu, hudby a skupiniek ich možno rozvíjať duchovne, spoločensky a hodnotovo. Ich hlavnými aktivitami sú pravidelné stretnutia a konfirmačné víkendové pobyty. V lete organizujú festival SEMFEST a majú tiež projekt Helping Hand, ktorý pomáha členom i nečlenom pri organizácií aktivít.

Sú aj také organizácie, ktoré mladým ľuďom... Foto: SHUTTERSTOCK
deti, pokus, žiaci, škola, veda, chémia, učenie, Sú aj také organizácie, ktoré mladým ľuďom ponúkajú kratšie či dlhšie pobyty v zahraničí na princípe dobrovoľníctva.

AMAVET

Ak máte dojem, že vám doma vyrastá budúci vedec, a chcete uňho rozvíjať vzťah k vede a výskumu, môžete tak spraviť, keď sa spojíte s organizáciou AMAVET – Asociáciou pre mládež, vedu a techniku. Počas 28 rokov svojej existencie už ovplyvnilo množstvo mladých talentov, žiakov základných a stredných škôl, ktorí v sebe po vyučovaní s pomocou stoviek dobrovoľníkov a pedagógov prebúdzajú tvorivého ducha. Organizácia má dnes asi 4 500 členov v 56 kluboch po celom Slovensku. Vytvára podmienky na klubovú činnosť pre deti a mládež s orientáciou na vedu, techniku a ekológiu. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a rôznych iných vedných disciplín.

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Patrí medzi najväčšie mládežnícke organizácie na Slovensku. Pracuje s viac ako 8 000 mladými ľuďmi v 29 strediskách. Poslaním Domky je venovať sa sprevádzaniu mladých, vytvárať im priestor na angažovanosť, ponúknuť im dôveru, zodpovednosť a podporu primeranú ich veku a schopnostiam. Hlavnou aktivitou sú stretnutia malých kolektívov a ponuka záujmových krúžkov.

Dobrovoľníci a cestovanie

Sú aj také organizácie, ktoré mladým ľuďom ponúkajú kratšie či dlhšie pobyty v zahraničí na princípe dobrovoľníctva. Často sprostredkúvajú programy Európskej únie. Výhodami týchto pobytov je, že si dieťa môže vybrať krajinu, ktorú uprednostňuje, oblasť zamerania, čo ho zaujíma, či už ide o starostlivosť o prírodu, sústredenia zamerané na aktuálne témy či jednoducho sebapoznávanie.

Pobyty sú pritom často len za symbolický poplatok. Účastníci dostanú lôžko, stravu a mentoring, často aj rôzne kurzy (vrátane jazykového), pričom získajú množstvo skúseností. Medzi organizácie, ktoré u nás sprostredkúvajú zahraničné pobyty, patria napríklad Mladiinfo či INEX.

Všetky z týchto organizácií fungujú už pomerne dlhý čas a neustále sa tešia záujmu detí a mladých ľudí o svoje aktivity. Sú otvorené pre každého bez akýchkoľvek výnimiek. Ponúkajú aktivity tak cez školský rok, ako aj počas prázdnin, vďaka čomu poskytujú pevné zázemie a súdržnosť. Záleží iba na dieťati a rodičoch, čo z toho si vyberú.

Tieto a ďalšie mládežnícke organizácie zastrešuje Rada mládeže Slovenska, ktorá funguje od roku 1990. Pre mládežnícke organizácie vytvára lepšie podmienky a poskytuje im pomoc. V súčasnosti ich zastrešuje 25, každá z nich je formálne zaregistrovaná ako občianske združenie alebo nezisková organizácia. Všetky spolu združujú viac ako 60-tisíc detí a mladých ľudí.

Rada mládeže Slovenska vznikla v roku 1990 ako občianske združenie. Od začiatku svojho pôsobenia funguje na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizácie zastrešuje bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #voľný čas #škola #krúžky