Teória, prax aj zárobok? Duálne vzdelávanie

Už päť rokov funguje na Slovensku nový vzdelávací systém - duálny, kombinujúci výučbu s praxou. Prečo by si ho žiaci mali vybrať spomedzi iných?

, 24.03.2020 12:00
žiak, automechanik, duálne vzdelávanie Foto:
Absolventi duálneho vzdelávania majú vyššiu mieru samostatnosti a rozvinuté kritické myslenie.
debata

Žiaci, ktorí uvažujú o štúdiu na strednej odbornej škole, môžu vyskúšať aj duálne vzdelávanie. Je to systém, ktorý u nás fungoval už za socializmu a veľmi sa osvedčil v zahraničí. Spočíva v skĺbení teoretického vyučovania s praxou – žiaci popri štúdiu v škole pracujú i vo firme v oblasti svojho zamerania.

Cieľom kombinovanej formy štúdia je, aby študenti získali pracovné návyky, schopnosť hospodáriť s financiami a mali reálnu predstavu o ďalšom živote. Absolventi duálneho vzdelávania majú vyššiu mieru samostatnosti a rozvinuté kritické myslenie, čo im dáva konkurenčnú výhodu pred rovesníkmi zo škôl všeobecného zamerania. Úžitok z toho majú všetci – študenti, rodičia aj firmy, ktoré sa do toho zapojili.

Praktické vyučovanie v tomto systéme sa uskutočňuje u zamestnávateľa, ktorý so žiakom uzatvoril učebnú zmluvu (na základe dohody o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a školou). O výbere žiaka rozhoduje zamestnávateľ. Pri spracovávaní vzdelávacieho programu môže tiež spolu so školou upraviť jeho obsah zaradením nových poznatkov, ktoré vyplývajú z najnovšieho rozvoja vedy a techniky alebo prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám trhu práce či regiónu.

Duálne vzdelávanie ponúka široký výber technických, netechnických, tradičných aj úplne nových smerov štúdia. K najžiadanejším patria priemyselné, najmä z odvetví strojárstva a automobilového priemyslu ako mechanik nástrojár, mechatronik, elektrotechnik, autoopravár či mechanik nastavovač. Na výkon povolania sa v tomto systéme pripravujú tiež budúci špecialisti gumárskej a plastikárskej, sklárskej, drevárskej a nábytkárskej výroby, pracovníci obchodu, služieb, potravinárstva, farmári či lesníci.

Z tradičných odborov možno spomenúť i kuchárov, pekárov, cukrárov, mliekarov, obuvníkov, murárov, tesárov alebo stolárov. Okrem toho je pre duálne vzdelávanie certifikovaných množstvo menej známych a zaujímavých odborov ako chovateľ koní a jazdectvo, chovateľ oviec, umelecký kováč a keramik, záhradná tvorba a podobne.

Novinkou v duálnom vzdelávaní je odvetvie bankovníctva, finančníctva, poisťovníctva, verejnej správy, administratívy či informačných technológií. Z nových odborov možno spomenúť napríklad logistiku, salašníctvo či ochranu osôb a majetku.

Aké výhody má pre žiaka duálne vzdelávanie

 • príprava na povolanie v reálnych výrobných podmienkach u zamestnávateľa
 • možnosť využívať najnovšie technológie, zariadenia, materiál a pracovné postupy priamo vo výrobe pod vedením skúseného inštruktora
 • možnosť vzdelávať sa a súčasne dostávať plat už na strednej škole
 • materiálne zabezpečenie v podobe pracovného oblečenia, ochranných pomôcok, obedov, cestovných náhrad, príspevku na ubytovanie a pod.
 • istota práce po skončení strednej školy
 • možnosť byť už ako stredoškolák súčasťou tímu zamestnancov
 • prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy
 • získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia, postupný návyk na pracovné prostredie a kolektív, získanie väčšej samostatnosti
 • kratšia adaptácia pri vstupe na pracovný trh a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením
 • vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce
 • možnosť ďalšieho rozvoja a vzdelávania aj vo forme štúdia na vysokej škole s podporou zamestnávateľa
Zdroj: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Duálne vzdelávanie

 • systém duálneho vzdelávania začal na Slovensku fungovať v septembri 2015
 • do duálneho vzdelávania sa dodnes zapojilo 191 stredných odborných škôl, ale nie všetky sú v systéme aktívne
 • SOŠ, ktoré v duálnom vzdelávaní momentálne majú aspoň jedného žiaka, je 157
 • najviac SOŠ s duálnym vzdelávaním pôsobí v Košickom (28), Trenčianskom (25) a Prešovskom kraji (25), najmenej v Banskobystric­kom (13)
 • spomedzi krajov je ich najviac v Trenčianskom (1 105), Žilinskom (980) a Košickom kraji (898); najmenej v Trnavskom (442)
 • certifikovaných zamestnávateľov, ktorí sa zapojili do systému, je vyše 1 200, aktuálne ich je však v systéme aktívnych len 682
 • najviac firiem s duálnym vzdelávaním pôsobí v Košickom (141), Trenčianskom (129) a Prešovskom kraji (102); najmenej v Banskobystric­kom (36)
 • v septembri 2019 nastúpilo do škôl s duálnym vzdelávaním 2 747 prvákov, ale toto číslo sa ešte zvýšilo, keďže žiaci majú možnosť pristúpiť k duálnemu vzdelávaniu aj počas prvého polroka prvého ročníka (do konca januára)
 • najviac žiakov sa v tomto systéme vzdeláva v odvetviach: stroj a auto, elektrotechnika, obchod, gastronómia, drevárstvo, hutníctvo, doprava, obuvníctvo, potravinárstvo a poľnohospodárstvo
Zdroj: Štátny inštitút odborného vzdelávania

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stredná odborná škola #duálne vzdelávanie
Flowers