Ako sa podáva prihláška na VŠ?

Konkrétne pravidlá si určuje každá vysoká škola podľa seba. Je preto potrebné kontaktovať študijné oddelenie. Sú ale zásady, ktoré platia pre všetky prihlášky.

14.07.2020 09:00
žena, písanie, podpis Foto:
Elektronická prihláška musí byť vo väčšine prípadov doplnená vytlačenou papierovou formou.
debata

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávali už od mesiaca november. Na väčšine vysokých škôl sa prihlášky podávali v štandardnom termíne v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na týchto stránkach sú publikované pokyny k vypĺňaniu elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok. Termín prihlášky závisí od konkrétnej fakulty a študijného programu.

Záujemca sa prihlasuje na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a 1. a 2. stupňa spojeného do jedného celku vyplnením prihlášky a jej odoslaním do stanoveného termínu na príslušnú fakultu alebo na bezfakultnú vysokú školu. Elektronická prihláška sa podáva prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Jednotlivé fakulty poskytujú uchádzačom on-line návody na vyplnenie e-prihlášky, príručky, animované tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e-prihlášku. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty.

Cez rozhranie e-prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej prihlášky (elektronickej alebo papierovej) od zaevidovania, cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou prihláškou a s poplatkom za prijímacie konanie, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s odoslaním elektronickej návratky. V zásade ide o elektronické potvrdenie akceptácie prijatia na vysokú školu (záujmu študovať), zaslanie údajov pre zhotovenie študentského preukazu PIK (Personálna identifikačná karta) a/alebo ISIC (Medzinárodný študentský identifikačný preukaz, International Student Identity Card), evidenciu poplatkov ku zápisu, objednanie učebníc z ponuky fakulty alebo vysokej školy.

Elektronická prihláška musí byť vo väčšine prípadov doplnená vytlačenou papierovou formou. Potrebné je doručiť ju na študijné oddelenie najneskôr do dátumu, do ktorého možno podávať na danú školu prihlášky. K vytlačenej forme doložte všetky požadované doklady. V prípade, ak do stanoveného termínu škola nedostane papierovú prihlášku, stráca poslaná elektronická platnosť.

Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty. Formulár sa dá kúpiť v obchodoch s tlačivami (napr. ŠEVT), vo vybraných papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť z tejto alebo fakultnej webovej stránky. Ak podávate prihlášku osobne v podateľni fakulty, nezabudnite si vypýtať potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom podania.

Nezabudnite k prihláške doložiť všetky potrebné doklady. Maturanti majú povinnosť priniesť maturitné vysvedčenie dodatočne na prijímacie pohovory.

V prípade, ak nedoloží uchádzač potrebné dokumenty a prihlášku pošle po termíne, škola nepožiada o ich doplnenie. Prihláška bude považovaná za neúplnú a uchádzač nebude pozvaný na prijímacie pohovory alebo nebude prijatý pre nedodanie dokladov v požadovanom termíne. Nezabudnite na podpis. Nepodpísaná prihláška je neplatná.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ako postupovať #Prihlášky na VŠ