Pokračovanie článku: Výber strednej školy: Ktorá je tá pravá?

Školy umeleckého priemyslu (ŠUP)

Poskytujú komplexné umelecké vzdelávanie v odbore zameranom na výtvarníctvo a dizajn, môžu však poskytovať aj umelecko-pedagogické vzdelanie. Výchova a vzdelávanie v ŠUP-ke pozostáva z teoretického vyučovania a umeleckej praxe. Poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, nie však kvalifikačné pomaturitné štúdium.

Konzervatóriá

V Slovenskej republike registrujeme spolu 17 konzervatórií, v ktorých učí viac ako 1 000 učiteľov. Z celkového počtu je 6 štátnych, 10 súkromných a 1 cirkevné. Najviac konzervatórií je v Košickom kraji – 4, najmenej v Trnavskom a Prešovskom kraji – v oboch po jednom, Trenčiansky kraj nemá žiadne konzervatórium.

Rozdelenie:

Hudobné a dramatické

  • poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe.

Tanečné

  • poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe.

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňujú podľa šesťročného vzdelávacieho programu individuálne, v skupinách alebo kolektívne. Žiakom sa zapožičiavajú bezplatne hudobné nástroje, notový materiál, audiovizuálne nahrávky umeleckých diel, záznamová technika i ďalší materiál potrebný na vyučovanie. Absolvent štvrtého ročníka robí maturitu, následne, po ukončení šiesteho ročníka, absolventskú skúšku. V odbore tanec trvá štúdium osem rokov, končí sa maturitnou a absolventskou skúškou. Konzervatórium pre odbor tanec sa zriaďuje ako škola s celodennou starostlivosťou alebo ako internátna škola.

Absolvent môže získať:

  • nižšie stredné vzdelanie ukončením štvrtého ročníka v osemročnom vzdelávacom programe.
  • úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie sekundárne, absolvovaním maturitnej skúšky.
  • vyššie odborné vzdelanie, postsekundárne alebo terciárne, absolvovaním šesťročného vzdelávacieho programu alebo absolvovaním osemročného vzdelávacieho programu a úspešným vykonaním absolventskej skúšky.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul za priezviskom – diplomovaný špecialista umenia- DiS.art. Do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania, samozrejmosťou sú talentové skúšky.

Zdroj: studyin.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stredné školy #gymnáziá #stredné odborné školy #konzervatórium #Kam na strednú školu #úroveň vzdelania
Flowers