Uvažujete nad vydedením detí či vnúčat? Kto dostane ich podiel? + 10 otázok a odpovedí

Akým spôsobom možno niekoho vydediť? Bude dediť váš vnuk, ak vydedíte syna? Možno odmietnuť dedičstvo? Všetko, čo potrebujete vedieť o vydedení a odmietnutí dedičstva nájdete v otázkach a odpovediach.

22.09.2022 06:00
starý muž, papiere Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Dedia sa aj dlhy?

Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom.

2. Koho možno vydediť?

Právne dôvody vydedenia určuje Občiansky zákonník. Vydediť potomka možno na základe týchto dôvodov: ak sa dedič správa v rozpore s dobrými mravmi a neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch.

Alebo neprejavuje o poručiteľa záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, alebo bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka, alebo vedie trvalo neusporiadaný ži­vot.

Video
Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

3. Akým spôsobom možno niekoho vydediť?

Vydediť svojho príbuzného môžete formou listiny o vydedení, ktorá musí mať formu potrebnú pre závet. Najlepšie vám ju vypracuje notár. Musí obsahovať presný dátum a okruh vydedených osôb a váš vlastnoručný podpis. Dôvod vydedenia musíte uviesť čo najkonkrétnejšie.

4. Kto nadobudne dedičský podiel vydedenej osoby?

Dedičský podiel vydedenej osoby nadobudnú rovnakým dielom jej deti. Ak sa má vydedenie vzťahovať aj na deti vydedeného potomka, musí sa to v listine o vydedení presne uviesť.

Ak sa situácia zmení a vzťahy sa napravia, poručiteľ môže počas svojho života rozhodnutie o vydedení zmeniť. Zrušiť rozhodnutie o vydedení môže (s výnimkou notárskej zápisnice) aj zničením listiny obsahujúcej vydedenie.

5. Možno dedičstvo odmietnuť?

Občiansky zákonník upravuje podmienky dedenia a pripúšťa aj odmietnutie dedičstva. Následkom tohto úkonu je, že dedič nededí. Znamená to, že na dediča, ktorý odmietol dedičstvo, sa pozerá rovnako, ako keby sa nedožil poručiteľovej smrti.

Dedičstvo môže odmietnuť ktorýkoľvek dedič, a to tak dedič zo zákona, ako aj dedič zo závetu. Môže ho odmietnuť aj dedič, ktorý nastúpil namiesto dediča, ktorý predtým dedičstvo odmietol. Ak by dedičstvo odmietli všetci dedičia, išlo by o takzvanú odúmrť a tú štát odmietnuť nemôže.

Občiansky zákonník totiž hovorí, že dedičstvo, ktoré nenadobudne žiaden dedič, pripadne štátu. Dedič má právo na dedenie, nie je však povinný dedičstvo prijať. Odmietnutie dedičstva (tak ako jeho nadobudnutie) má účinky ku dňu smrti poručiteľa.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
ľudia, mladí ľudia, žena, muž Ilustračné foto.

6. Je potrebné odmietnutie dedičstva odôvodniť?

Dedič nemusí odmietnutie dedičstva odôvodniť. Odmietnutie dedičstva je jednostranný právny úkon dediča adresovaný súdu (alebo notárovi ako súdnemu komisárovi), ktorý prejednáva dedičstvo, ktorým dedič vyhlasuje, že dedičstvo odmieta.

7. Akým spôsobom možno dedičstvo odmietnuť?

Urobiť to môže sám dedič alebo zástupca dediča, a to len na základe plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne splnomocňuje. Ak ide o dediča, ktorý je maloletý alebo ktorému bol ustanovený opatrovník, jeho zákonný zástupca alebo opatrovník môže za neho dedičstvo odmietnuť len so súhlasom súdu.

8. Aké sú právne následky odmietnutia dedičstva?

Odmietnutie dedičstva sa musí urobiť ústnym vyhlásením pred príslušným súdom (notárom) alebo ho možno urobiť písomne. Toto vyhlásenie sa musí urobiť v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom (notárom) upovedomený o práve odmietnuť dedičstvo a o následkoch, ktoré má odmietnutie dedičstva.

Lehotu jedného mesiaca môže súd z dôležitých dôvodov predĺžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý dal svojím počínaním najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť.

9. Môže prípadný dedič odmietnuť len časť dedičstva?

Dedičstvo možno odmietnuť len ako celok. Nemožno odmietnuť časť dedičstva. Vyhlásenie, ktoré by obsahovalo odmietnutie dedičstva len sčasti, by nemalo právne účinky odmietnutia dedičstva.

Dedič môže dedičstvo odmietnuť len za seba. Dedič nemôže odmietnuť dedičstvo s právnymi účinkami aj pre potomkov.

10. Možno vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať?

Vyhlásenie dediča, že dedičstvo odmieta, nemožno odvolať a ani od neho odstúpiť. Nemožno to urobiť ani v prípade, ak sa dodatočne objaví majetok, o ktorom sa v pôvodnom konaní o dedičstve nevedelo.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno urobiť pred smrťou poručiteľa, keďže právo dediť vzniká až smrťou poručiteľa.

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #otázky a odpovede #vydedenie #dedičia #znalosti