Platenie poistného: Do ôsmeho dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac

Napríklad za november sa musí zaplatiť do 8. decembra. Ak ôsmy deň v mesiaci pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

01.12.2018 06:00
peniaze, živnostníci, úspory, preplatok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Z čoho sa skladá sociálne poistenie:

  • nemocenské poistenie: 4,4 % z vymeriavacieho základu,
  • starobné poistenie: 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia,
  • starobné poistenie: 13,50 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie: 4,50 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom (od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov zvyšuje o 0,25 % ročne až do výšky 6 %, primerane, t. j. o 0,25 % ročne sa zníži percentuálna sadzba poistného na starobné poistenie),

invalidné poistenie: 6 % z vymeriavacieho základu,

  • rezervný fond solidarity: 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Ako správne označiť platbu

Pri platení poistného si vo vlastnom záujme treba dať pozor na správnu identifikáciu platby variabilným a špecifickým symbolom.

Variabilný symbol – je číslo SZČO, ktoré jej na účely platenia odvodov pridelila Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol – označuje obdobie (alebo rozhodnutie o predpísaní dlžného poistného), za ktoré sa platí poistné. Napríklad na označenie platby za november 2018 je špecifický symbol v tvare 112018 alebo 201811. V prípade trvalého platobného príkazu je špecifický symbol v tvare 88.

Bez uvedenia variabilného a špecifického symbolu k platbe poistného spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.

Ak SZČO neuvedie alebo nesprávne uvedie variabilný symbol a dlhuje viac ako 5 eur, Sociálna poisťovňa bude od nej dlžné poistné vymáhať.

Sankcie

SZČO povinnej odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktorá neodviedla poistné a príspevky za príslušný mesiac včas alebo ich odviedla v nižšej sume, bude predpísané penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne, zaplatená v hotovosti, zaplatená exekútorovi alebo do dňa začatia kontroly. Za porušenie povinností ustanovených zákonom o sociálnom poistení môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596,96 eura.

Platenie poistného v rôznych životných situáciách

SZČO sa poskytuje materské, resp. je dočasne práceneschopná (PN) alebo ošetruje člena rodiny Povinne poistená SZČO neplatí poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie (bez prerušenia poistenia): v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské, od prvého dňa ošetrovania chorého dieťaťa, manžela alebo manželky, rodiča, rodiča manžela alebo manželky najdlhšie do 10. dňa potreby tohto ošetrovania, v období, počas ktorého je uznaná za dočasne práceneschopnú alebo má nariadené karanténne opatrenie.

SZČO poberá rodičovský príspevok: Dôležité nie je poberanie rodičovského príspevku, ale to, či počas jeho poberania SZČO pracuje. Môžu nastať dva prípady. Ak SZČO v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, nepracuje (Sociálnej poisťovni predloží čestné vyhlásenie o nevykonávaní činnosti a zároveň oznámi prerušenie povinného poistenia SZČO z tohto dôvodu), prerušuje sa jej povinné poistenie a poistné neplatí. Ak vykonáva činnosť a popritom poberá aj rodičovský príspevok, poistné je povinná platiť v plnej výške.

SZČO je študent: Je povinná platiť poistné v plnej výške do všetkých fondov (od veku 18 rokov).

Má priznaný invalidný dôchodok: Je povinná platiť poistné v plnej výške do všetkých fondov.

Má priznaný starobný dôchodok: Nie je povinná platiť poistné na invalidné poistenie.

Je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek: Nie je povinná platiť poistné na invalidné poistenie.

SZČO, ktorá je súčasne aj zamestnancom: Poistné platí osobitne ako SZČO a osobitne ako zamestnanec, pričom prednostne platí ako zamestnanec. Za zamestnanca odvodové a oznamovacie povinnosti plní zamestnávateľ. Ak vymeriavací základ v súčte z oboch postavení presahuje maximálny vymeriavací základ, ako zamestnanec platí z celého vymeriavacieho základu a ako SZČO len z rozdielu medzi maximálnym vymeriavacím základom a vymeriavacím základom zamestnanca.

Poistné do rezervného fondu solidarity platí vždy z celého vymeriavacieho základu SZČO, rešpektujúc inštitút maximálneho vymeriavacieho základu. Ak vymeriavací základ v súčte nepresahuje maximálny vymeriavací základ, ako zamestnanec platí z celého vymeriavacieho základu a ako SZČO tiež z celého vymeriavacieho základu. Ak ako zamestnanec presahuje maximálny vymeriavací základ, ako SZČO platí len do rezervného fondu solidarity.

Zaujíma vás

Ako sa dozviem o odvodovej povinnosti?

Odvodovú povinnosť vám oznamuje Sociálna poisťovňa. Každá SZČO dostane toto oznámenie listom, resp. do e-schránky, ak ju má aktivovanú, do 20 dní od vzniku poistenia, resp. zmeny odvodovej povinnosti.

Čo je minimálny vymeriavací základ?

Minimálny vymeriavací základ je zákonom stanovená minimálna suma, z ktorej je SZČO povinná platiť poistné – a to aj v prípade, ak je jej reálny vymeriavací základ nižší. Mení sa vždy k 1. januáru (napr. za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 je v sume 456 eur).

Musím platiť poistné, ak vykazujem stratu?

Ak SZČO na základe daňového priznania presiahla zákonom stanovenú hranicu príjmu, je povinná platiť poistné aj v prípade, že v daňovom priznaní vykazuje stratu (čiže nie zisk). Poistné v takomto prípade platí z minimálneho vymeriavacieho základu.

Čo je maximálny vymeriavací základ?

Je zákonom stanovená maximálna suma, z ktorej je SZČO povinná platiť poistné – a to aj v prípade, ak je jej reálny vymeriavací základ vyšší. Mení sa vždy k 1. januáru roka (napr. od 1. januára do 31. decembra 2018 je v sume 6 384 eur).

Čo ak zaplatím poistné v sume vyššej, ako treba?

Navyše zaplatené poistné považuje Sociálna poisťovňa za poistné zaplatené bez právneho dôvodu a buď ho vráti sama po vykonaní kontroly, alebo na požiadanie SZČO.

Kedy a ako sa mení výška poistného?

Povinnosť platiť poistné sa na základe daňového priznania posudzuje vždy k 1. júlu (v prípade odkladu podania daňového priznania k 1. októbru). Od týchto dátumov sa môže pre SZČO zmeniť aj výška poistného. Nemení sa u SZČO, ktoré naďalej platia poistné z minimálneho alebo maximálneho vymeriavacieho základu – tie sa menia vždy na začiatku kalendárneho roka.

Môžem si sama zmeniť vymeriavací základ?

Nie, vymeriavací základ sa nedá znížiť ani zvýšiť. SZČO je povinná platiť poistné z vymeriavacieho základu, ktorého spôsob výpočtu je určený na základe zákona. Najmenej z minimálneho, najviac z maximálneho vymeriavacieho základu.

Môže si SZČO, ktorá poberá starobný dôchodok, uplatniť výnimku z platenia poistného do 200 eur?

Takúto možnosť osoba, ktorá pracuje len ako SZČO, nemá. Výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov do 200 eur mesačne sa vzťahuje výlučne na prácu na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z uvedených dohôd, výnimku z jednej dohody mesačne do 200 eur si uplatniť môže. Pri jej uplatnení postupuje ako každý iný dôchodca – písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (aj jej skončení).

Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu od 1. júla 2018 uplatniť osoby s priznaným starobným, predčasným, invalidným, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom. Skutočnosť, že vykonávajú popri dohode súčasne aj činnosť SZČO, nič na tejto možnosti nemení.

Dlh na poistnom

Dlh voči Sociálnej poisťovni môže vzniknúť rôzne: nezaplatením poistného včas, nezaplatením poistného vôbec, zaplatením poistného v nižšej sume, nesprávnou alebo chýbajúcou identifikáciou platby (variabilný a špecifický symbol), nezaplatením penále alebo pokuty, nevrátením dávky, ktorú Sociálna poisťovňa SZČO neoprávnene vyplatila (k tejto situácii môže dôjsť napríklad vtedy, ak SZČO neoznámi skutočnosti, ktoré majú vplyv na výplatu dávok).

Ako sa SZČO dozvie o dlhu

SMS správou alebo e-mailom: sa o aktuálnom dlhu za predošlý mesiac dozvedia SZČO, ktoré majú v Sociálnej poisťovni aktualizované kontakty (číslo mobilného telefónu alebo e-mailovú adresu). Zo zoznamu dlžníkov: nachádzajú sa v ňom právnické a fyzické osoby, ktoré dlhujú Sociálnej poisťovni viac ako 3,32 eura. Zoznam sa aktualizuje každý týždeň, čiže štyrikrát mesačne. Písomne – listom: po vzniku dlhu Sociálna poisťovňa dlžníkovi doručí písomné rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy poistného, penále a uložení pokuty.

Osobne: SZČO sa môže o dlhu informovať osobnou návštevou príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Čo robiť, ak vznikol dlh

Ak SZČO zistí, že jej vznikol dlh, je dôležité, aby situáciu riešila čo najskôr. Predíde tak narastaniu dlhu, ktorý sa zvyšuje o penále. Okrem toho sa vyhne ďalším problémom, ktoré sú spojené s neskorším vymáhaním dlhu.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
dlh, hrôza, stres, nešťastie, Ilustračné foto.

Dlžník by mal čo najskôr: uhradiť dlžnú sumu, navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, komunikovať o dlhu a situáciu riešiť, v čase, kým ešte nie je pohľadávka vymáhaná, požiadať o splátkový kalendár.

Čo je splátkový kalendár a ako oň treba požiadať: Požiadať o splátkový kalendár treba písomne. Sociálna poisťovňa o tejto žiadosti rozhodne do 60 dní. V rozhodnutí určí výšku splátok, výšku úrokov, termín uhradenia splátok a oznámi číslo účtu v Štátnej pokladnici, na ktoré bude dlžník posielať splátky. Dlžník je povinný dôsledne dodržiavať termíny a výšky splátok. Ak nedodrží čo i len jeden termín splátky, ktorý určila Sociálna poisťovňa, alebo zaplatí nižšiu splátku, ako je dohodnuté, splátkový kalendár sa automaticky zruší a dlžník je povinný bezodkladne splatiť celý zostávajúci dlh.

Ako Sociálna poisťovňa vymáha dlh

Najčastejšie spôsoby vymáhania dlhu sú: správny výkon (dlh vymáha priamo Sociálna poisťovňa strhnutím z účtu dlžníka, z jeho dávky alebo zo mzdy), exekúcia (prostredníctvom exekútora), mandátna správa (prostredníctvom poverenej externej firmy – mandatára). Povinnosť uhradiť dlžné poistné nie je možné odpustiť! Sociálna poisťovňa je povinná dlžné sumy vymáhať.

Preplatok na poistnom

Preplatok na poistnom môže vzniknúť z viacerých dôvodov:

  • SZČO nemusí platiť poistné v období, ak je chorá alebo má priznanú nemocenskú dávku (materské, ošetrovné), ale napriek tomu naďalej poistné platí,
  • má priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (nemusí platiť poistné na invalidné poistenie, ale naďalej ho platí),
  • uhradí poistné v jednom kalendárnom mesiaci duplicitne, prípadne vo vyššej sume, ako má povinnosť.

V takýchto prípadoch navyše zaplatené poistné Sociálna poisťovňa považuje za poistné zaplatené bez právneho dôvodu a túto sumu neberie do úvahy pri výpočte dávok.

Čo vás zaujíma

Uhradí Sociálna poisťovňa preplatkom poistné v nasledujúcom mesiaci?

Ak napríklad SZČO zaplatila za jeden mesiac dvakrát a na ďalší mesiac poistné neuhradí, vznikne jej dlh na poistnom. Navyše zaplatené poistné sa automaticky nepresúva do ďalšieho mesiaca na úhradu poistného. Sociálna poisťovňa prednostne použije preplatok na úhradu dlhu za najstaršie obdobie. Ak chcete presunúť preplatok ako poistné na nasledujúci mesiac, musíte o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

O vrátenie preplatku treba požiadať?

Ak SZČO chce vrátiť peniaze zaplatené navyše, musí o to písomne požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Tá má na vrátenie poistného lehotu 30 dní (počíta sa odo dňa doručenia žiadosti) alebo 30 dní odo dňa, keď sama zistí túto skutočnosť.

Ako žiadať o vrátenie preplatku na poistnom?

O vrátenie preplatku na poistnom treba požiadať písomnou žiadosťou, v ktorej sú uvedené základné identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, variabilný symbol, prípadne rodné číslo). Dobré je uviesť, či má byť preplatok poukázaný poštovým poukazom, alebo priamo uviesť číslo účtu, na ktorý má byť poukázaný.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #sociálne poistenie #živnostníci #dlh na poistnom
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy