Minimálne odvody prinesú živnostníkom nízky dôchodok

Čoraz viac živnostníkov si platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. Aj keď z krátkodobého hľadiska podnikateľ vďaka nízkym odvodom ušetrí, z dlhodobého hľadiska sa mu to môže vypomstiť na dávkach či dôchodku.

24.07.2019 10:00
práca, kariéra, zamestanci Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ku koncu mája Sociálna poisťovňa evidovala vyše 211-tisíc povinne samostatne zárobkovo činných osôb. Poistné z minimálneho vymeriavacieho základu si pritom platilo až 72 percent z nich. Naopak, poistné z maximálneho vymeriavacieho základu platilo len 177 živnostníkov, čo je 0,08 percenta z celkového počtu povinne poistených SZČO. Necelých 28 percent živnostníkov v máji platilo odvody zo skutočného vymeriavacieho základu, ktorý je v rozmedzí medzi minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom.

Väčšina živnostníkov si platí najnižšie odvody aj vďaka paušálnym výdavkov. Ich prostredníctvom si môžu odpočítať 60 percent z príjmov bez ohľadu na to, aké sú ich skutočné výdavky. Znížia si tak nielen svoj daňový základ, ale aj vymeriavací základ pre platenie odvodov. Platí pritom, že z rovnakého vymeriavacieho základu, z akého živnostník platí odvody, sa mu vypočítajú aj jeho dávky a dôchodok. Čím vyššie odvody niekto platí, tým bude mať aj vyšší dôchodok.

Keďže minimálny vymeriavací základ je vo výške polovice priemernej mzdy spred dvoch rokov, živnostník, ktorý by si celý život platil minimálne odvody, bude mať nárok na starobný dôchodok v približne polovičnej výške, ako keby bol zamestnaný a poberal priemernú mzdu. V skutočnosti však dostane o niečo viac, keďže ľuďom s nízkym príjmom sa v rámci solidarity zvyšuje ich vypočítaný dôchodok.

Živnostníkom môže pomôcť aj inštitút minimálneho dôchodku. Na minimálnu penziu má nárok každý, kto odpracoval aspoň 30 rokov a jeho vymeriavací základ od roku 1993 dosahoval aspoň 24,1 percenta z priemernej mzdy. Pred rokom 1993 výška vymeriavacieho základu nerozhoduje. Živnostníci, ktorí platia najnižšie odvody, majú dostatočný vymeriavací základ na to, aby sa im odpracované roky započítali do minimálneho dôchodku.

Výška minimálneho dôchodku sa odvíja od počtu odpracovaných rokov. Za 30 odpracovaných rokov predstavuje suma minimálnej penzie 278,90 eura a s každým odpracovaným rokom sa zvyšuje. Za 40 rokov tak prislúcha minimálny dôchodok 322 eur a za 45 rokov 352,80 eura. V prípade, že živnostníkovi, ktorý odpracoval aspoň 30 rokov, vyjde nižší dôchodok, ako je minimálna suma penzie, Sociálna poisťovňa mu automaticky vyplácanú čiastku navýši na sumu minimálneho dôchodku.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
peniaze, eurá, kalkulačka Ilustračné foto.

Aj napriek minimálnemu dôchodku mnohým živnostníkom po odchode do penzie výrazne klesne ich príjem. Kto si chce udržať aj v starobne slušnejší životný štandard, mal by preto na svoje dôchodkové zabezpečenie myslieť čím skôr. Okrem dobrovoľného dôchodkového poistenia, ktoré ponúka Sociálna poisťovňa, možno využiť na sporenie na dôchodok aj tretí pilier, ktorý núka aj daňovú úľavu. Kto je zapojený do druhého piliera, môže si sem zase posielať dobrovoľné príspevky. A zabezpečiť sa na dôchodok možno aj prostredníctvom investície do fondov.

Aké dávky dostanete, ak platíte minimálne odvody

Živnostník, ktorý platí minimálne odvody, ochorie a bude práceneschopný 30 dní.

Nemocenská dávka sa mu bude v tomto roku rátať z vymeriavacieho základu, z ktorého platil odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. V prvých troch dňoch práceneschopnosti bude dostávať 25 percent z tohto vymeriavacieho základu, čo je 3,74 eura denne. Od štvrtého dňa to bude 55 percent vymeriavacieho základu, za každý deň tak dostane 8,25 eura. Za 30 dní práceneschopnosti bude mať nárok na dávku 234 eur.

Živnostník, ktorý platí minimálne odvody, sa bude starať o choré dieťa 10 dní.

Suma ošetrovného sa počíta z vymeriavacieho základu, z ktorého si tento živnostník platil odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. Od prvého dňa bude dostávať 55 percent vymeriavacieho základu, čo je 8,25 eura denne. Za desať dní preto bude mať nárok na ošetrovné v celkovej výške 82,50 eura.

Živnostníčka s minimálnym vymeriavacím základom pôjde na materskú dovolenku

Suma materského sa bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si živnostníčka platila odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. Za každý deň bude mať nárok na materské vo výške 75 percent denného vymeriavacieho základu. Denná suma materského preto bude vo výške 11,25 eura. V mesiaci, ktorý má 30 dní, dostane materské v celkovej výške 337,40 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, bude mať nárok na 348,60 eura.

Odvody živnostníkov v roku 2019 do Sociálnej poisťovne
Poistenie Sadzba (v %) Minimálny vymeriavací základ (v eurách) Odvody z minimálneho vymeriavacieho základu (v eurách) Maximálny vymeriavací základ (v eurách) Odvody z maximálneho vymeriavacieho základu (v eurách)
Nemocenské poistenie 4,4 477 20,98 6678 293,83
Starobné poistenie 18 477 85,86 6678 1202,04
Invalidné poistenie 6 477 28,62 6678 400,68
Rezervný fond 4,75 477 22,65 3378 317,20
Spolu 158,11 2213,75

Živnostníkom sa mení výška odvodov

Od 1. júla platia živnostníci, ktorí podali daňové priznanie v riadnom termíne, odvody na sociálne poistenie podľa nového vymeriavacieho základu podľa ich príjmu v roku 2018. Keďže odvody sa platia mesačne pozadu, prvýkrát zaplatia odvody v novej výške do 8. augusta. V júli platia podnikatelia odvody za jún ešte v pôvodnej výške.

Samostatne zárobkovo činné osoby si nemusia počítať, koľko majú po novom platiť. Sociálna poisťovňa im v čase od 1. do 22. júla 2019 písomne oznámi vznik, trvanie či zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla 2019. Oznámenia bude Sociálna poisťovňa posielať automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
muž, práca, únava, stres Ilustračné foto.

Ak SZČO nebude súhlasiť s odvodovou povinnosťou, resp. obdobím jej trvania, má možnosť podať námietku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to do 8 dní od doručenia oznámenia. Živnostníci s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2019 zaplatia poistné v novej výške prvýkrát so splatnosťou do 8. novembra 2019 za október 2019, pričom oznámenia o vzniku, trvaní či zániku povinného sociálneho poistenia i o výške platby poistného od 1. októbra 2019 im Sociálna poisťovňa zašle do 21. októbra 2019.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2019 fyzickým osobám, ktoré za rok 2018 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 eur (čiže mali príjem 5 474,01 eura a viac). Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 5 724 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. 7. 2019 im zanikne.

Aj keď ste v strate, musíte platiť odvody

  • Pre vznik povinného poistenia samostatne zárobkovo činných osôb nie je rozhodujúce, či v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykázali stratu alebo zisk. Pri posudzovaní vzniku povinného poistenia sa prihliada výhradne na celkový hrubý príjem, teda na príjem bez odpočítania výdavkov.
  • Ak samostatne zárobkovo činná osoba mala na základe daňového priznania za rok 2018 príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 eur, je od 1. júla 2019 (resp. od 1. októbra, ak požiadala o odklad daňového priznania) povinná platiť poistné bez ohľadu na to, že nemala základ dane, ale v riadku 48 daňového priznania vykázala stratu.
  • Ak je živnostník v strate, určí sa jeho vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie v sume minimálneho vymeriavacieho základu. Nový minimálny vymeriavací základ (aj nový maximálny vymeriavací základ) je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t. j. od 1. januára do 31. decembra. Pre rok 2019 platí minimálny vymeriavací základ v sume 477 eur, od 1. januára 2020 bude vo výške 506,50 eura.
  • Zo sumy 477 eur platí samostatne zárobkovo činná osoba poistné vo výške 158,11 eura (z vymeriavacieho základu 4,4 % na nemocenské poistenie, 18 % na starobné poistenie, 6 % na invalidné poistenie a 4,75 % do rezervného fondu solidarity).
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #živnostníci #minimálne odvody